Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 26

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

(17) และขยั บ แท่ น ตั ด ไปทำงซ้ ำ ยตำมที ่ ต ้ อ งกำร เมื ่ อ ได้ ป รั บ ตั ้ ง
มุ ม เอี ย งที ่ ต ้ อ งกำรแล้ ว ให้ ข ั น ลู ก บิ ด ตั ว หนี บ ส� ำ หรั บ ตั ด เอี ย งให้
แน ่ น
ม ุ ม ของกำรต ั ด เอ ี ย งสำมำรถต ั ้ ง ได ้ ถ ึ ง 45 องศำ ด ้ ำ นซ ้ ำ ย และ
สำมำรถต ั ด โดยท ี ่ แ ขนของแท ่ น ปร ั บ องศำอย ู ่ ร ะหว ่ ำ งศ ู น ย ์ ถ ึ ง 47 องศำ
ทั ้ ง ด้ ำ นซ้ ำ ยและด้ ำ นขวำ
คุ ณ ภำพของกำรตั ด
ควำมเร ี ย บของกำรต ั ด ข ึ ้ น ก ั บ ต ั ว แปรหลำยอย ่ ำ ง ว ั ส ด ุ ท ี ่ ก � ำ ล ั ง ต ั ด
ชนิ ด ของใบตั ด ควำมคมของใบตั ด และอั ต รำเร็ ว ในกำรตั ด ล้ ว นมี
ผลต่ อ คุ ณ ภำพของกำรตั ด ทั ้ ง สิ ้ น
เมื ่ อ ต้ อ งกำรกำรตั ด ที ่ เ รี ย บที ่ ส ุ ด ส� ำ หรั บ กำรท� ำ คิ ้ ว ผนั ง และงำนอื ่ น ๆ
ท ี ่ ต ้ อ งกำรควำมเท ี ่ ย งตรงส ู ง ใบต ั ด แบบแหลม (ฟ ั น แท ่ น ต ั ด
คำร์ ไ บด์ เ บอร์ 60) และกำรตั ด อย่ ำ งช้ ำ ๆ และสม� ่ ำ เสมอจะท� ำ ให้ ไ ด้
ผลลั พ ธ์ ท ี ่ ต ้ อ งกำร ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ วั ส ดุ ไ ม่ เ ลื ่ อ นหนี ข ณะก� ำ ลั ง
ตั ด ให้ ห นี บ ชิ ้ น งำนให้ อ ยู ่ ก ั บ ที ่ ปล่ อ ยให้ ใ บตั ด หยุ ด สนิ ท ก่ อ นที ่ จ ะ
ยกแขนแท ่ น ต ั ด ข ึ ้ น ท ุ ก คร ั ้ ง
ถ ้ ำ ย ั ง ม ี เ ศษไม ้ ย ื ่ น ออกมำท ี ่ ด ้ ำ นหล ั ง ของช ิ ้ น งำน ให ้ ใ ช ้ เ ทปต ิ ด บน
ไม้ บ ริ เ วณที ่ จ ะท� ำ กำรตั ด แล้ ว ตั ด ผ่ ำ นเทปไป เสร็ จ แล้ ว ให้ ค ่ อ ยๆ
ดึ ง เทปออก
เท้ ำ ทั ้ ง สองต้ อ งอยู ่ บ นพื ้ น อย่ ำ งมั ่ น คงและรั ก ษำสมดุ ล ที ่ เ หมำะสม
ตลอดเวลำ ขณะท ี ่ ค ุ ณ เคล ื ่ อ นแขนของแท ่ น ปร ั บ องศำไปทำงซ ้ ำ ย
หร ื อ ขวำ ให ้ เ คล ื ่ อ นต ั ว ตำมและย ื น ค ่ อ นไปทำงด ้ ำ นเด ี ย วก ั บ ใบต ั ด
เล็ ก น้ อ ย มองผ่ ำ นช่ อ งของตั ว ครอบป้ อ งกั น เมื ่ อ ต้ อ งกำรตั ด ตำม
รอยดิ น สอ
กำรหนี บ ชิ ้ น งำน
ปิ ด สวิ ต ช์ แ ละถอดปลั ๊ ก
ถ้ ำ คุ ณ ไม่ ส ำมำรถยึ ด ชิ ้ น งำนไว้ ก ั บ แท่ น และชิ ด กั บ แผงกั ้ น ได้ อ ย่ ำ ง
มั ่ น คงด้ ว ยมื อ (ชิ ้ น งำนมี ร ู ป ร่ ำ งไม่ ส ม� ่ ำ เสมอ เป็ น ต้ น ) หรื อ มื อ ของ
ค ุ ณ จะอย ู ่ ภ ำยในระยะ 6 น ิ ้ ว จำกใบต ั ด จะต ้ อ งใช ้ ต ั ว หน ี บ หร ื อ
ตั ว ยึ ด ให้ อ ยู ่ ก ั บ ที ่
ว ิ ธ ี ก ำรหน ี บ แบบอ ื ่ น เช ่ น สปร ิ ง , บำร ์ หร ื อ C-แคลมป ์ อำจเหมำะ
ส � ำ หร ั บ ช ิ ้ น งำนท ี ่ ม ี ข นำดและร ู ป ร ่ ำ งบำงประเภท ใช ้ ค วำมระม ั ด ระว ั ง
ในกำรเลื อ กและใช้ ต ั ว หนี บ เหล่ ำ นี ้ และลองซ้ อ มตั ด ก่ อ นที ่ จ ะท� ำ กำร
ตั ด จริ ง
กำรรองรั บ ชิ ้ น งำนที ่ ย ำว
ปิ ด สวิ ต ช์ แ ละถอดปลั ๊ ก
ต้ อ งรองรั บ ชิ ้ น งำนที ่ ย ำวเสมอ
เพ ื ่ อ ให ้ ไ ด ้ ผ ลด ี ท ี ่ ส ุ ด ให ้ ใ ช ้ แ ท ่ น รองร ั บ งำนเพ ื ่ อ ขยำยควำมกว ้ ำ ง
ของแท่ น ของแท่ น ตั ด รองรั บ ชิ ้ น งำนที ่ ย ำวโดยใช้ ว ิ ธ ี ก ำรที ่ ส ะดวก
วิ ธ ี ใ ดก็ ไ ด้ เช่ น เก้ ำ อี ้ พ ำดไม้ หรื อ อุ ป กรณ์ ป ระเภทนี ้ เพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ส ่ ว น
ปลำยของชิ ้ น งำนตก
กำรตั ด กรอบรู ป และโครงงำนอื ่ น ๆ ที ่ ม ี ส ี ่ ด ้ ำ น
เพ ื ่ อ ให ้ เ ข ้ ำ ใจว ิ ธ ี ท � ำ ช ิ ้ น งำนต ่ ำ งๆ ท ี ่ แ สดงในท ี ่ น ี ้ เรำแนะน � ำ ให ้ ค ุ ณ
ลองท� ำ สั ก สองสำมอย่ ำ งง่ ำ ยๆ โดยใช้ เ ศษไม้ ก ่ อ น จนกระทั ่ ง คุ ณ เริ ่ ม
"เข ้ ำ ใจ" แท ่ น ต ั ด ของค ุ ณ แท ่ น ต ั ด ของค ุ ณ เป ็ น เคร ื ่ อ งม ื อ ท ี ่ เ หมำะ
อย่ ำ งยิ ่ ง ส� ำ หรั บ กำรตั ด ขอบมุ ม อย่ ำ งที ่ แ สดงในรู ป ที ่ 8 ซึ ่ ง แสดงข้ อ
ต่ อ ที ่ ไ ด้ จ ำกกำรตั ้ ง แขนของแท่ น ปรั บ มุ ม ไว้ ท ี ่ 45 องศำ และน� ำ สอง
แผ่ น มำประกอบกั น ได้ เ ป็ น มุ ม 90 องศำ ในกำรท� ำ ข้ อ ต่ อ แบบนี ้ ให้
ตั ้ ง แขนของแท่ น ปรั บ มุ ม ไว้ ท ี ่ 45 องศำ กำรวำงไม้ จ ะวำงให้ ด ้ ำ น
กว้ ำ งทำบกั บ แท่ น และขอบด้ ำ นแคบวำงชิ ด กั บ แผงกั ้ น
เมื ่ อ จ� ำ นวนด้ ำ นเปลี ่ ย น มุ ม ของแท่ น ปรั บ จะเปลี ่ ย นด้ ว ย ตำรำงต่ อ
ไปนี ้ แ สดงมุ ม ที ่ เ หมำะสมส� ำ หรั บ รู ป ทรงต่ ำ งๆ
(ตำรำงนี ้ ถ ื อ ว่ ำ ทุ ก ด้ ำ นยำวเท่ ำ กั น )
ส � ำ หร ั บ ร ู ป ทรงอ ื ่ น ท ี ่ ไ ม ่ ไ ด ้ แ สดงในตำรำง ให ้ ใ ช ้ ส ู ต รต ่ อ ไปน ี ้ 180 องศำ
หำรด้ ว ยจ� ำ นวนด้ ำ นเท่ ำ กั บ องศำที ่ แ ท่ น ปรั บ
กำรตั ด มุ ม แบบผสม
ม ุ ม แบบผสมเป ็ น กำรต ั ด โดยใช ้ ท ั ้ ง ม ุ ม ของแท ่ น ปร ั บ และม ุ ม ของ
กำรตั ด เอี ย งในเวลำเดี ย วกั น กำรตั ด แบบนี ้ ใ ช้ ใ นกำรท� ำ กรอบหรื อ
กล่ อ งที ่ ม ี ด ้ ำ นข้ ำ งลำดเอี ย งตำมที ่ แ สดงในรู ป ที ่ 8
หมายเหต ุ : ถ ้ ำ ม ุ ม ของกำรต ั ด เปล ี ่ ย นไปในกำรต ั ด แต ่ ล ะคร ั ้ ง ให ้
ตรวจดู ว ่ ำ ได้ ข ั น ลู ก บิ ด ตั ว หนี บ ส� ำ หรั บ ตั ด เอี ย ง (10) และด้ ำ มจั บ
ตั ว หนี บ แท่ น ปรั บ องศำ (4) ให้ แ น่ น ดี แ ล้ ว ลู ก บิ ด เหล่ ำ นี ้ ต ้ อ งขั น
ให้ แ น่ น หลั ง จำกท� ำ กำรเปลี ่ ย นแปลงใดๆ กั บ มุ ม ตั ด เอี ย งหรื อ แท่ น
ปรั บ องศำ
กำรตั ด คิ ้ ว ผนั ง
เพื ่ อ ให้ ล งตั ว ได้ พ อดี คิ ้ ว ผนั ง ต้ อ งได้ ร ั บ กำรตั ้ ง องศำด้ ว ยควำม
แม ่ น ย � ำ ส ู ง มำก พ ื ้ น ผ ิ ว เร ี ย บสองพ ื ้ น ผ ิ ว บนค ิ ้ ว ผน ั ง หน ึ ่ ง ๆ จะม ี ม ุ ม
ซึ ่ ง เมื ่ อ น� ำ มำประกอบเข้ ำ ด้ ว ยกั น จะเท่ ำ กั บ 90 องศำพอดี ส่ ว น
ใหญ่ (แต่ ไ ม่ ท ั ้ ง หมด) คิ ้ ว ผนั ง จะมี ส ่ ว นบน (ส่ ว นที ่ ต ิ ด กั บ เพดำน)
ท� ำ มุ ม 52 องศำ และส่ ว นล่ ำ ง (ส่ ว นที ่ ต ิ ด กั บ ผนั ง ) ท� ำ มุ ม 38 องศำ
25

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400