Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 2

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

FIG. 1
9
7
8
FIG. 2
14
13
Parts Description (Fig. 1 )
FIG. 1 1. Operating Handle
2. Guard
3. Saw Blade
1
4. Miter Clamp Handle
5. Miter Latch
2
6. Miter Scale
7. Left Side Fence
8. Bench Mounting Hole
9. Dust Spout
ชื ่ อ เรี ย กชิ ้ น ส ว นต า งๆ (รู ป ที ่ 1)
รู ป ที ่ 1
1. มื อ จั บ ควบคุ ม การทำงาน
3
2. ตั ว ครอบป อ งกั น
3. ใบตั ด
4
6
4. ด า มจั บ ตั ว หนี บ แท น ปรั บ องศา
5
5. ตั ว ล็ อ คแท น ปรั บ องศา
6. สเกลแท น ปรั บ องศา
7. แผงกั ้ น ด า นซ า ย
8. รู ย ึ ด กั บ โต ะ ทำงาน
9. ท อ พ น ขี ้ เ ลื ่ อ ย
16
15
11
17
10
12
Mô tả các bộ phận (FIG.1)
FIG. 1 1. Cần điều khiển
Penjelasan Komponen (FIG.1)
FIG. 1 1. Gagang Pengoperasian
Parts Description (Fig. 2 )
FIG. 2 10. Lock Down Pin
11. Hand Indentation
12. Right Side Fence
13. Kerf Plate
14. Motor Housing
15. Spindle Lock Button
16. Trigger Switch
17. Bevel Clamp Knob
ชื ่ อ เรี ย กชิ ้ น ส ว นต า งๆ (รู ป ที ่ 2 )
รู ป ที ่ 2
10. สลั ก ล็ อ คหั ว เลื ่ อ ยลง
11. ที ่ จ ั บ สำหรั บ ยก
12. แผ น กั ้ น ด า นขวา
13. แผ น ร อ งตั ด
14. โครงมอเตอร
15. ปุ  ม ล็ อ คกั น หมุ น
16. สวิ ต ช ไ ก
17. ลู ก บิ ด ตั ว หนี บ สำหรั บ
ตั ด เอี ย ง
2. Vành chắn
3. Lưỡi cưa
4. Tay kẹp góc
5. Chốt góc
6. Thang đo góc
7. Tấm chắn bên trái
8. Lỗ lắp máy vào bàn gia công
9. Miệng chắn bụi
2. Pengaman
3. Pisau Gergaji
4. Gagang Apitan Persambungan Kayu
Siku-siku
5. Grendel Persambungan Kayu Siku-siku
6. Skala Persambungan Kayu Siku-siku
7. Pagar Sebelah Kiri
8. Lubang Pemasangan Dudukan
9. Tebaran Debu
Mô tả các bộ phận (FIG. 2)
FIG. 2 10. Chốt khóa
11. Mấu cầm tay
12. Tấm chắn bên phải
13. Tấm tạo rãnh cưa
14. Vỏ động cơ
15. Nút khóa trục chính
16. Công tắc khởi động
17. Núm điều chỉnh kẹp
góc vát
Penjelasan Gambar (FIG. 2)
FIG. 2 10. Pin Penguncian
11. Indentasi Tangan
12. Pagar Sebelah Kanan
13. Pelat Celah Potong
14. Kerangka Motor
15. Tombol Pengunci
Kumparan
16. Sakelar Pemicu
17. Kenop Apitan Siku

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400