Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 28

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

ป ั ญ หำ! ใบต ั ด ต ั ด ได ้ ไ ม ่ น ่ ำ พ ึ ง พอใจ
เก ิ ด อะไรข ึ ้ น
1. ใบต ั ด ท ื ่ อ
2. ใส ่ ใ บต ั ด กล ั บ ด ้ ำ น
3. ม ี ย ำงไม ้ ห ร ื อ ยำงเหน ี ย ว
บนใบต ั ด
4. ใช ้ ใ บต ั ด ไม ่ ถ ู ก ต ้ อ งส � ำ หร ั บ
งำนท ี ่ ก � ำ ล ั ง ท � ำ
ปั ญ หำ! แท่ น ตั ด มี ค วำมเร็ ว ไม่ เ ต็ ม ที ่
เกิ ด อะไรขึ ้ น
1. สำยต่ อ พ่ ว งเส้ น เล็ ก เกิ น ไป
หรื อ ยำวเกิ น ไป
2. กระแสไฟในบ้ ำ นต� ่ ำ
ปั ญ หำ! เครื ่ อ งสั ่ น มำกเกิ น ไป
เกิ ด อะไรขึ ้ น
1. ติ ด ตั ้ ง แท่ น ตั ด ไม่ ม ั ่ น คง
2. แท่ น หรื อ โต๊ ะ ท� ำ งำนตั ้ ง อยู ่
บนพื ้ น ที ่ ไ ม่ ส ม� ่ ำ เสมอ
3. ใบตั ด ช� ำ รุ ด เสี ย หำย
ปั ญ หำ! ตั ด ได้ ม ุ ม ที ่ ไ ม่ เ ที ่ ย งตรง
เกิ ด อะไรขึ ้ น
1. ปรั บ ตั ้ ง สเกลแท่ น ปรั บ องศำ
ไม่ ถ ู ก ต้ อ ง
2. ใบตั ด ไม่ ต ั ้ ง ฉำกกั บ แผงกั ้ น
3. ชิ ้ น งำนเคลื ่ อ น
ปั ญ หำ! วั ส ดุ ห นี บ ใบตั ด
เก ิ ด อะไรข ึ ้ น
1. กำรต ั ด ว ั ส ด ุ ท ี ่ โ ค ้ ง งอ
ส ิ ่ ง ท ี ่ ต ้ อ งท � ำ ...
1. เปล ี ่ ย นใบต ั ด
2. ใส ่ ก ล ั บ ให ้ ถ ู ก ด ้ ำ น
3. ถอดใบต ั ด ออกและท � ำ
ควำมสะอำดด้ ว ยน� ้ ำ มั น สน
และฝอยเหล็ ก หรื อ น� ้ ำ ยำท� ำ
ควำมสะอำดเตำที ่ ใ ช้ ใ นบ้ ำ น
4. เปล ี ่ ย นใบต ั ด
สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งท� า ...
1. เปลี ่ ย นสำยไฟให้ ม ี ข นำด
เพี ย งพอ
2. ติ ด ต่ อ กำรไฟฟ้ ำ
สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งท� า ...
1. ขั น ชิ ้ น ส่ ว นที ่ ใ ช้ ย ึ ด ให้ แ น่ น
ทุ ก จุ ด
2. จั ด วำงใหม่ บ นพื ้ น ผิ ว เรี ย บ
ที ่ ไ ด้ ร ะดั บ
3. เปลี ่ ย นใบตั ด
สิ ่ ง ที ่ ต ้ อ งท� า ...
1. ตรวจดู แ ละปรั บ ใหม่
2. ตรวจด ู แ ละปร ั บ ใหม ่
3. หนี บ ชิ ้ น งำนเข ้ ำ ก ั บ แผงก ั ้ น
หรื อ ใช้ ก ำวยำงติ ด กระดำษ
ทรำยหยำบเบอร์ 120 เข้ ำ
กั บ แผงกั ้ น
ส ิ ่ ง ท ี ่ ต ้ อ งท � า ...
1. วำงว ั ส ด ุ ท ี ่ โ ค ้ ง งอตำมท ี ่
แสดงใน ร ู ป ท ี ่ 11
การก� า จั ด ทิ ้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์
h
กำรเก ็ บ รวบรวมแบบค ั ด แยก ห ้ ำ มท ิ ้ ง ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ น ี ้
รวมก ั บ ขยะในคร ั ว เร ื อ นปกต ิ
หำกเมื ่ อ ใดก็ ต ำมที ่ จ � ำ เป็ น ต้ อ งเปลี ่ ย นผลิ ต ภั ณ ฑ์
BLACK & DECKER หร ื อ ถ ้ ำ เคร ื ่ อ งม ื อ น ี ้ ไ ม ่ เ ป ็ น ประโยชน ์ อ ี ก ต ่ อ
ไป อย ่ ำ ท ิ ้ ง ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ น ี ้ ร วมก ั บ ขยะในคร ั ว เร ื อ น
z
จ ั ด กำรก ั บ ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ น ี ้ เ พ ื ่ อ ให ้ พ ร ้ อ มส � ำ หร ั บ กำรเก ็ บ รวบรวม
แบบค ั ด แยก กำรเก ็ บ รวบรวมแบบค ั ด แยกส � ำ หร ั บ
บรรจุ ภ ั ณ ฑ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท ี ่ ใ ช้ แ ล้ ว ท� ำ ให้ ส ำมำรถ
ร ี ไ ซเค ิ ล ว ั ส ด ุ แ ละน � ำ มำใช ้ ง ำนได ้ อ ี ก คร ั ้ ง กำรน � ำ ว ั ส ด ุ
ร ี ไ ซเค ิ ล มำใช ้ อ ี ก คร ั ้ ง จะช ่ ว ยป ้ อ งก ั น มลพ ิ ษ ต ่ อ ส ิ ่ ง แวดล ้ อ มและลด
ควำมต ้ อ งกำรว ั ต ถ ุ ด ิ บ
ตำมกฎระเบ ี ย บท ้ อ งถ ิ ่ น อำจม ี ก ำรจ ั ด เตร ี ย มสถำนท ี ่ ส � ำ หร ั บ กำร
เก็ บ รวบรวมแบบคั ด แยกอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ ำ ที ่ ใ ช้ ภ ำยในครั ว เรื อ นไว้
ณ แหล ่ ง ร ั บ ขยะของเทศบำล หร ื อ อำจม ี ก ำรร ั บ อ ุ ป กรณ ์ ใ ช ้ แ ล ้ ว
จำกผ ู ้ ค ้ ำ ปล ี ก ในกรณ ี ท ี ่ ค ุ ณ ซ ื ้ อ ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ช ิ ้ น ใหม ่
ข้ อ มู ล การบริ ก าร
Black & Decker มี เ ครื อ ข่ ำ ยศู น ย์ บ ริ ก ำรเต็ ม รู ป แบบ ทั ้ ง ที ่
เป็ น เจ้ ำ ของเองและศู น ย์ บ ริ ก ำรที ่ ไ ด้ ร ั บ อนุ ญ ำต กระจำยอยู ่ ท ั ่ ว
เอเช ี ย ท ี ่ ศ ู น ย ์ บ ร ิ ก ำร Black & Decker ท ุ ก แห ่ ง ม ี พ น ั ก งำนท ี ่
ผ ่ ำ นกำรฝ ึ ก อบรมเพ ื ่ อ ให ้ บ ร ิ ก ำรเก ี ่ ย วก ั บ เคร ื ่ อ งใช ้ ไ ฟฟ ้ ำ อย ่ ำ งม ี
ประส ิ ท ธ ิ ภ ำพและเช ื ่ อ ถ ื อ ได ้ ไม ่ ว ่ ำ ค ุ ณ จะต ้ อ งกำรค � ำ แนะน � ำ ด ้ ำ น
เทคน ิ ค กำรซ ่ อ มแซม หร ื อ อะไหล ่ แ ท ้ จ ำกโรงงำน โปรดต ิ ด ต ่ อ
ศ ู น ย ์ Black & Decker ใกล ้ บ ้ ำ น
เน ื ่ อ งจำก Black & Decker ม ี น โยบำยพ ั ฒ นำปร ั บ ปร ุ ง ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์
อย ่ ำ งต ่ อ เน ื ่ อ ง ด ั ง น ั ้ น เรำจ ึ ง ขอสงวนส ิ ท ธ ิ ์ ใ นกำรเปล ี ่ ย นแปลงข ้ อ ม ู ล
จ � ำ เพำะของผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ โ ดยไม ่ แ จ ้ ง ให ้ ท รำบล ่ ว งหน ้ ำ
อ ุ ป กรณ ์ ม ำตรฐำนและอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม อำจแตกต ่ ำ งก ั น ในแต ่ ล ะ
ประเทศ
ข้ อ มู ล จ� ำ เพำะของผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ำจแตกต่ ำ งกั น ในแต่ ล ะประเทศ
ต ั ว เล ื อ กผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ อ ำจม ี จ � ำ หน ่ ำ ยไม ่ ค รบท ุ ก รำยกำรในบำงประเทศ
โปรดสอบถำมร ุ ่ น ผล ิ ต ภ ั ณ ฑ ์ ท ี ่ ม ี จ � ำ หน ่ ำ ยจำกต ั ว แทนจ � ำ หน ่ ำ ยของ
Black & Decker ในประเทศของค ุ ณ
27
หมายเหตุ

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400