Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 25

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

กำรใส่ ถ ุ ง เก็ บ ฝุ ่ น
ถุ ง ผ้ ำ เก็ บ ฝุ ่ น แบบมี ซ ิ ป มำพร้ อ มกั บ แท่ น ตั ด ของคุ ณ ถ้ ำ ต้ อ งกำร
ใส่ ถ ุ ง เก็ บ ฝุ ่ น ให้ ส วมครอบท่ อ พ่ น ขี ้ แ ท่ น ตั ด (9) ให้ แ น่ น
หมายเหตุ : สำมำรถใช้ ง ำนแท่ น ตั ด ได้ โ ดยอำจต่ อ หรื อ ไม่ ต ่ อ ท่ อ
ของเคร ื ่ อ งด ู ด ฝุ ่ น เข้ ำ กั บ ท่ อ พ่ น ขี ้ แ ท่ น ตั ด ก็ ไ ด้
กำรปร ั บ ต ั ้ ง
ท� ำ กำรปรั บ ตั ้ ง ทั ้ ง หมดโดยที ่ ไ ม่ ไ ด้ เ สี ย บปลั ๊ ก
หมายเหตุ : แท ่ น ต ั ด องศำแบบม ี แ ท ่ น ปร ั บ องศำของค ุ ณ ได ้ ร ั บ
กำรปรั บ ตั ้ ง อย่ ำ งเต็ ม ที ่ แ ละเที ่ ย งตรงมำจำกโรงงำนในเวลำที ่ ผ ลิ ต แล้ ว
ถ้ ำ ต้ อ งท� ำ กำรปรั บ ตั ้ ง ใหม่ เ นื ่ อ งจำกกำรขนส่ ง และกำรจั ด กำรหรื อ
ด้ ว ยเหตุ ผ ลอื ่ น ใด ให้ ต ำมขั ้ น ตอนด้ ำ นล่ ำ งเพื ่ อ ปรั บ แท่ น ตั ด ของคุ ณ
กำรปรั บ ตั ้ ง สเกลแท่ น ปรั บ องศำ
วำงไม ้ ฉ ำกให ้ ช ิ ด ก ั บ แผงก ั ้ น และใบต ั ด ตำมท ี ่ แ สดงในรู ป ที ่ 4
(อย่ ำ ให้ ไ ม้ ฉ ำกแตะปลำยของฟั น ใบตั ด เพรำะจะท� ำ ให้ ก ำรวั ด ไม่
เที ่ ย งตรงได้ ) คลำยด้ ำ มจั บ ตั ว หนี บ แท่ น ปรั บ องศำ (4) ตำมที ่
แสดงในรู ป ที ่ 5 และหมุ น แขนของแท่ น ปรั บ องศำจนกระทั ่ ง ตั ว
ล็ อ คองศำ (5) ล็ อ คอยู ่ ท ี ่ ต � ำ แหน่ ง 0 อย่ ำ ขั น ด้ ำ มจั บ ตั ว หนี บ ให้
แน่ น ถ้ ำ ใบตั ด ไม่ ไ ด้ ต ั ้ ง ฉำกกั บ แผงกั ้ น อย่ ำ งแท้ จ ริ ง ให้ ค ลำย
สกรู ส องตั ว ที ่ ย ึ ด ด้ ำ มจั บ เข้ ำ กั บ ฐำน (ตำมที ่ แ สดงในรู ป ที ่ 6) และ
เคลื ่ อ นแขนของแท่ น ตั ด ไปทำงซ้ ำ ยหรื อ ขวำจนกระทั ่ ง ใบตั ด ตั ้ ง ฉำก
กั บ แผงกั ้ น ตำมที ่ ว ั ด ด้ ว ยไม้ ฉ ำก ขั น สกรู ใ ห้ แ น่ น ใหม่ ยั ง ไม่ ต ้ อ ง
สนใจค่ ำ ที ่ อ ่ ำ นได้ ข องตั ว ชี ้ ข องแท่ น ปรั บ องศำในตอนนี ้
กำรท� ำ งำนและกำรมองเห็ น ได้ ข องตั ว ครอบป้ อ งกั น
ตั ว ครอบป้ อ งกั น ได้ ร ั บ กำรออกแบบให้ ย กขึ ้ น อั ต โนมั ต ิ เ มื ่ อ น� ำ แขนลง
และจะลดต � ่ ำ ลงคล ุ ม ใบต ั ด เม ื ่ อ แขนถ ู ก ยกข ึ ้ น ค ุ ณ สำมำรถยก
ตั ว ครอบป้ อ งกั น ได้ ด ้ ว ยมื อ ในเวลำที ่ ใ ส่ ห รื อ ถอดใบตั ด หรื อ เมื ่ อ
ต้ อ งกำรตรวจสอบแท่ น ตั ด อย่ ำ ยกตั ว ครอบป้ อ งกั น ขึ ้ น เด็ ด ขำด
ถ้ ำ ยั ง ไม่ ไ ด้ ป ิ ด สวิ ต ช์ แ ท่ น ตั ด
หมายเหตุ : ในกำรตั ด แบบพิ เ ศษบำงงำน คุ ณ จะต้ อ งยกตั ว ครอบ
ป้ อ งกั น ขึ ้ น คุ ณ สำมำรถยกได้ โ ดยเพี ย งแต่ ว ำงนิ ้ ว หั ว มื อ ขวำไว้
บนด ้ ำ นบนของต ั ว ครอบ และยกต ั ว ครอบข ึ ้ น ให ้ ม ำกพอท ี ่ จ ะพ ้ น
ชิ ้ น งำนได้ อย่ ำ ใช้ ว ิ ธ ี ม ั ด มิ ฉ ะนั ้ น จะท� ำ ให้ ต ั ว ครอบไม่ ส ำมำรถ
ท� ำ งำนได้ อ ย่ ำ งปกติ
การใช้ ง าน
เสี ย บปลั ๊ ก ของแท่ น ตั ด เข้ ำ กั บ แหล่ ง จ่ ำ ยไฟใดๆ ดู ค ่ ำ แรงดั น ไฟฟ้ ำ ที ่
แผ่ น ป้ ำ ย ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ สำยไฟจะขวำงกำรท� ำ งำนของคุ ณ
สวิ ต ช์
เมื ่ อ ต้ อ งกำรให้ แ ท่ น ตั ด ท� ำ งำน ให้ ก ดสวิ ต ช์ ไ ก (16) ถ้ ำ ต้ อ งหยุ ด
กำรท� ำ งำนแท่ น ตั ด ให้ ป ล่ อ ยสวิ ต ช์ ไม่ ม ี ก ลไกส� ำ หรั บ ล็ อ คสวิ ต ช์
ให้ เ ปิ ด ตลอด
ต� ำ แหน่ ง ของร่ ำ งกำยและมื อ (ดู ร ู ป ที ่ 7)
กำรวำงต� ำ แหน่ ง ของร่ ำ งกำยและมื อ ให้ ถ ู ก ต้ อ งขณะใช้ ง ำนแท่ น ตั ด
จะท � ำ ให ้ ก ำรต ั ด ง ่ ำ ยข ึ ้ น เท ี ่ ย งตรงข ึ ้ น และปลอดภ ั ย ข ึ ้ น อย ่ ำ
วำงมื อ ไว้ ใ กล้ พ ื ้ น ที ่ ต ั ด เด็ ด ขำด มื อ จะต้ อ งไม่ อ ยู ่ ใ กล้ เ กิ น กว่ ำ 6 นิ ้ ว
จำกใบต ั ด ย ึ ด ช ิ ้ น งำนให ้ ต ิ ด ก ั บ แท ่ น และแผงก ั ้ น ขณะท ี ่ ก � ำ ล ั ง ต ั ด
วำงมื อ ในต� ำ แหน่ ง เดิ ม จนกว่ ำ จะปล่ อ ยสวิ ต ช์ ไ กและใบตั ด หยุ ด
สนิ ท แล้ ว
ลองซ้ อ มกำรใช้ ง ำนแท่ น ตั ด (โดยไม่ ต ้ อ งเปิ ด เครื ่ อ ง) ก่ อ นที ่ จ ะ
ตั ด แท่ น ตั ด จริ ง ทุ ก ครั ้ ง เพื ่ อ จะได้ ส ำมำรถตรวจดู เ ส้ น ทำงของใบ
ตั ด ได้ อย่ ำ ไขว้ ม ื อ ตำม ที ่ แ สดงในรู ป ที ่ 7
กำรตั ด ด้ ว ยแท่ น ตั ด ของคุ ณ
หมายเหตุ : แม้ ว ่ ำ แท่ น ตั ด นี ้ จ ะตั ด ไม้ แ ละวั ส ดุ ท ี ่ ไ ม่ ใ ช่ เ หล็ ก ได้ ห ลำย
อย ่ ำ ง แต ่ ใ นท ี ่ น ี ้ เ รำจะพ ู ด เฉพำะกำรต ั ด ไม ้ เ ท ่ ำ น ั ้ น แนวทำงเด ี ย วก ั น
นี ้ ส ำมำรใช้ ก ั บ วั ส ดุ อ ื ่ น ได้ อย่ ำ ตั ด วั ส ดุ ป ระเภทเหล็ ก (เหล็ ก หล่ อ และ
เหล็ ก กล้ ำ ) หรื อ อิ ฐ ด้ ว ยแท่ น ตั ด นี ้
อย่ ำ ใช้ แ ผ่ น ขั ด ใดๆ
กำรตั ด ขวำง
หมายเหตุ : ไม ่ แ นะน � ำ ให ้ ต ั ด หลำยช ิ ้ น แต ่ ก ำรต ั ด หลำยช ิ ้ น ท ี ่
ปลอดภั ย สำมำรถท� ำ ได้ โ ดยจะต้ อ งแน่ ใ จว่ ำ แต่ ล ะชิ ้ น แนบติ ด กั บ
แท่ น และแผงกั ้ น อย่ ำ งมั ่ น คง
กำรตั ด ขวำงคื อ กำรตั ด ขวำงลำยไม้ ไ ม่ ว ่ ำ ที ่ ม ุ ม ใด กำรตั ด ขวำง
ตรงเป็ น กำรตั ด ขวำงโดยที ่ แ ขนของแท่ น ปรั บ องศำอยู ่ ท ี ่ ต � ำ แหน่ ง
ศู น ย์ อ งศำ ปรั บ ตั ้ ง แขนของแท่ น ปรั บ องศำไว้ ท ี ่ เ ลขศู น ย์ ยึ ด ไม้
ไว้ ก ั บ แท่ น และชิ ด กั บ แผงกั ้ น อย่ ำ งมั ่ น คง เปิ ด สวิ ต ช์ ใ ห้ แ ท่ น ตั ด
ท� ำ งำนโดยกำรบี บ สวิ ต ช์ ไ ก เมื ่ อ แท่ น ตั ด มี ค วำมเร็ ว เต็ ม ที ่ (ประมำณ
1 วิ น ำที ) ให้ ล ดระดั บ แขนลงอย่ ำ งช้ ำ ๆ และนุ ่ ม นวลเพื ่ อ ตั ด ไม้
ปล่ อ ยให้ ใ บตั ด หยุ ด สนิ ท ก่ อ นที ่ จ ะยกแขนขึ ้ น
กำรตั ด ขวำงแบบมี อ งศำจะท� ำ โดยที ่ แ ขนปรั บ องศำอยู ่ ท ี ่ ต ั ว เลข
อื ่ น ที ่ ไ ม่ ใ ช่ ศ ู น ย์ มุ ม นี ้ ม ั ก จะเป็ น 45 องศำเพื ่ อ ท� ำ มุ ม แต่ ก ็ ส ำมำรถ
ต ั ้ ง ค ่ ำ อ ื ่ น ได ้ ต ั ้ ง แต ่ ศ ู น ย ์ ถ ึ ง 47 องศำ (ม ุ ม ซ ้ ำ ยหร ื อ ขวำ) หล ั ง จำกเล ื อ ก
มุ ม ที ่ ต ้ อ งกำรแล้ ว ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ ได้ ข ั น ด้ ำ มจั บ ตั ว หนี บ แท่ น
ปร ั บ องศำ (4) ให ้ แ น ่ น แล ้ ว
ท� ำ กำรตั ด ตำมที ่ อ ธิ บ ำยไว้ แ ล้ ว ข้ ำ งต้ น
กำรตั ด เอี ย ง
กำรตั ด เอี ย งเป็ น กำรตั ด ขวำงที ่ ท � ำ โดยที ่ ใ บตั ด ท� ำ มุ ม เอี ย งกั บ ไม้
ในกำรตั ้ ง ค่ ำ มุ ม เอี ย ง ให้ ค ลำยลู ก บิ ด ตั ว หนี บ ส� ำ หรั บ ตั ด เอี ย ง
24

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400