Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 27

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

กำรทดลองเบ ื ้ อ งต ้ น ด ้ ว ยเศษไม ้ เ ป ็ น ส ิ ่ ง ส � ำ ค ั ญ ย ิ ่ ง ! วำงส ่ ว นล ่ ำ ง
(ส่ ว นที ่ ต ิ ด กั บ ผนั ง ) ให้ แ นบกั บ แผงกั ้ น ของแท่ น ตั ด วำงส่ ว นบน
(ส ่ ว นท ี ่ จ ะต ิ ด ก ั บ เพดำน) ให ้ แ นบก ั บ แท ่ น ของแท ่ น ต ั ด และชนต ั ว ก ั ้ น
ค ิ ้ ว ผน ั ง
ค� ำ แนะน� ำ ส� ำ หรั บ กำรตั ด คิ ้ ว ผนั ง ที ่ ว ำงท� ำ มุ ม ระหว่ ำ งแผงกั ้ น
กั บ แท่ น ของแท่ น ตั ด ส� ำ หรั บ กำรตั ด ทั ้ ง หมด:
1. วำงค ิ ้ ว ให ้ เ อ ี ย งท � ำ ม ุ ม เพ ื ่ อ ให ้ ส ่ ว นล ่ ำ งของค ิ ้ ว (ส ่ ว นท ี ่ จ ะต ิ ด ก ั บ
ผน ั ง เม ื ่ อ ต ิ ด ต ั ้ ง แล ้ ว ) แนบก ั บ แผงก ั ้ น และส ่ ว นบนของค ิ ้ ว อย ู ่ บ น
แท่ น ของแท่ น ตั ด
2. "ส ่ ว นเร ี ย บ" ท ี ่ อ ย ู ่ ด ้ ำ นหล ั ง ของค ิ ้ ว ต ้ อ งต ั ้ ง ฉำกก ั บ แผงก ั ้ น และ
แท่ น ของแท่ น ตั ด
มุ ม เข้ า ด้ า นใน:
ด้ ำ นซ้ ำ ย
1. ต ั ด ม ุ ม ท ี ่ 45° ด ้ ำ นขวำ
2. เก ็ บ ด ้ ำ นขวำของรอยต ั ด ไว ้ ใ ช ้ ง ำน
ด้ า นขวา
1. ต ั ด ม ุ ม ท ี ่ 45° ด ้ ำ นซ ้ ำ ย
2. เก ็ บ ด ้ ำ นซ ้ ำ ยของรอยต ั ด ไว ้ ใ ช ้ ง ำน
มุ ม ออกด้ า นนอก:
ด้ ำ นซ้ ำ ย
1. ต ั ด ม ุ ม ท ี ่ 45° ด ้ ำ นซ ้ ำ ย
2. เก ็ บ ด ้ ำ นขวำของรอยต ั ด ไว ้ ใ ช ้ ง ำน
ด้ ำ นขวำ
1. ต ั ด ม ุ ม ท ี ่ 45° ด ้ ำ นขวำ
2. เก ็ บ ด ้ ำ นซ ้ ำ ยของรอยต ั ด ไว ้ ใ ช ้ ง ำน
ลองซ ้ อ มแท ่ น ต ั ด ท ุ ก คร ั ้ ง เพ ื ่ อ ตรวจด ู ร ะยะห ่ ำ งและควำมถ ู ก ต ้ อ ง
ของกำรตั ด
การตั ด แบบพิ เ ศษ
อย่ ำ ท� ำ กำรตั ด ใดๆ เด็ ด ขำดนอกเสี ย จำกได้ ย ึ ด วั ส ดุ ไ ว้ ก ั บ แท่ น และ
ชิ ด กั บ แผงกั ้ น แล้ ว
กำรตั ด อลู ม ิ เ นี ย ม (ใช้ ใ บตั ด ฟั น คำร์ ไ บด์ เ ท่ ำ นั ้ น )
อล ู ม ิ เ น ี ย มเส ้ น อย ่ ำ งเช ่ น ท ี ่ ใ ช ้ ใ นกำรท � ำ หน ้ ำ ต ่ ำ งอล ู ม ิ เ น ี ย มและ
หน้ ำ ต่ ำ งกั น พำยุ ส ำมำรถตั ด ได้ อ ย่ ำ งง่ ำ ยดำยด้ ว ยแท่ น ตั ด ของคุ ณ
โดยใช ้ ใ บต ั ด ท ี ่ เ หมำะสมซ ึ ่ ง ออกแบบมำส � ำ หร ั บ กำรต ั ด โลหะท ี ่ ไ ม ่
ใช ่ เ หล ็ ก วำงว ั ส ด ุ ใ นล ั ก ษณะท ี ่ ค ุ ณ จะก � ำ ล ั ง ต ั ด ภำคต ั ด ขวำงท ี ่
บำงที ่ ส ุ ด ตำมที ่ แ สดงในรู ป ที ่ 9 รู ป ที ่ 10 แสดงวิ ธ ี ท ี ่ ผ ิ ด ในกำรตั ด
อลู ม ิ เ นี ย มเส้ น ใช้ ส ำรหล่ อ ลื ่ น ที ่ ท � ำ ด้ ว ยขี ้ ผ ึ ้ ง อย่ ำ งเช่ น Stick Wax
No.140 ของ Johnson เม ื ่ อ จะต ั ด อล ู ม ิ เ น ี ย ม ทำข ี ้ ผ ึ ้ ง แท ่ ง ท ี ่
ใบต ั ด โดยตรงก ่ อ นท ี ่ จ ะต ั ด อย ่ ำ ทำข ี ้ ผ ึ ้ ง แท ่ ง ขณะท ี ่ ใ บต ั ด เคล ื ่ อ นท ี ่
เด็ ด ขำด
ข ี ้ ผ ึ ้ ง ซ ึ ่ ง ม ี จ � ำ หน ่ ำ ยท ี ่ ร ้ ำ นฮำร ์ ด แวร ์ ส ่ ว นใหญ ่ น ี ้ จ ะให ้ ก ำรหล ่ อ ล ื ่ น ท ี ่
เหมำะสมและท� ำ ให้ เ ศษไม้ ต ิ ด อยู ่ ก ั บ ใบตั ด
ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ ยึ ด งำนอย่ ำ งแน่ น หนำถู ก ต้ อ งแล้ ว ชิ ้ น งำน
บำงอย่ ำ งมี ข นำด รู ป ทรง หรื อ พื ้ น ผิ ว ขั ด ที ่ ท � ำ ให้ อ ำจต้ อ งใช้ ต ั ว หนี บ
จิ ๊ ก หรื อ ตั ว ยึ ด เพื ่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ คลื ่ อ นระหว่ ำ งที ่ ต ั ด
วั ส ดุ ท ี ่ โ ค้ ง งอ
เม ื ่ อ จะต ั ด ว ั ส ด ุ ท ี ่ โ ค ้ ง งอ ให ้ ว ำงว ั ส ด ุ น ั ้ น ตำมท ี ่ แ สดงใน รู ป ที ่ 11
เสมอ และไม่ ว ำงอย่ ำ งที ่ แ สดงใน รู ป ที ่ 12 เด็ ด ขำด
กำรวำงว ั ส ด ุ ไ ม ่ ถ ู ก ต ้ อ งจะท � ำ ให ้ ว ั ส ด ุ น ั ้ น หน ี บ ใบต ั ด เม ื ่ อ กำรต ั ด
ใกล้ จ ะเสร็ จ
กำรตั ด ท่ อ พลำสติ ก และวั ส ดุ อ ื ่ น ที ่ ม ี ภ ำคตั ด ขวำงกลม ท่ อ พลำสติ ก
สำมำรถตั ด ได้ ง ่ ำ ยด้ ว ยแท่ น ตั ด ของคุ ณ กำรตั ด ก็ ท � ำ แบบเดี ย วกั บ
กำรตั ด ไม้ และต้ อ งหนี บ หรื อ ยึ ด กั บ แผงกั ้ น ให้ ม ั ่ น คงเพื ่ อ ไม่ ใ ห้ ก ลิ ้ ง
ได้ โ ดยเฉพำะเมื ่ อ จะท� ำ กำรตั ด มุ ม
(กำรบ� ำ รุ ง รั ก ษำทั ้ ง หมดต้ อ งท� ำ โดยที ่ ถ อดปลั ๊ ก ของแท่ น ตั ด แล้ ว )
1. ตลั บ ลู ก ปื น ทั ้ ง หมดได้ ร ั บ กำรป้ อ งกั น แล้ ว และได้ ร ั บ กำรหล่ อ ลื ่ น
ตลอดอำยุ ก ำรใช้ ง ำน จึ ง ไม่ จ � ำ เป็ น ต้ อ งบ� ำ รุ ง รั ก ษำเพิ ่ ม เติ ม อี ก
2. ท � ำ ควำมสะอำดฝ ุ ่ น และเศษไม ้ ท ี ่ อ ย ู ่ โ ดยรอบและข ้ ำ งใต ้ ฐ ำน
และแท่ น หมุ น ให้ ห มดสิ ้ น แม้ ว ่ ำ ช่ อ งลมจะมี ไ ว้ เ พื ่ อ ให้ เ ศษวั ส ดุ
ผ ่ ำ นออกไป แต ่ ก ็ ม ี ฝ ุ ่ น สะสมได ้
3. แปรงได ้ ร ั บ กำรออกแบบให ้ ใ ช ้ ง ำนได ้ ห ลำยป ี ถ ้ ำ จ � ำ เป ็ น ต ้ อ ง
เปล ี ่ ย น ให ้ ท � ำ ตำมข ้ อ ปฏ ิ บ ั ต ิ ใ นค ู ่ ม ื อ น ี ้ หร ื อ ส ่ ง เคร ื ่ อ งม ื อ ไปย ั ง
ศ ู น ย ์ บ ร ิ ก ำรท ี ่ อ ย ู ่ ใ กล ้ ท ี ่ ส ุ ด เพ ื ่ อ ซ ่ อ มแซม
ข ้ อ ส � า ค ั ญ
เพื ่ อ รั บ ประกั น ควำมปลอดภั ย และควำมไว้ ว ำงใจได้ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
กำรซ่ อ มแซม กำรบ� ำ รุ ง รั ก ษำ และกำรปรั บ ตั ้ ง ต่ ำ งๆ (รวมทั ้ ง
กำรตรวจสอบและเปลี ่ ย นแปรง) จะต้ อ งด� ำ เนิ น กำรโดยศู น ย์ บ ริ ก ำร
ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ อน ุ ญ ำตหร ื อ ศ ู น ย ์ บ ร ิ ก ำรอ ื ่ น ๆ ท ี ่ ผ ่ ำ นกำรร ั บ รองแล ้ ว โดย
ใช ้ ช ิ ้ น ส ่ ว นอะไหล ่ ท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ งตรงก ั น เท ่ ำ น ั ้ น
แนวทางการแก ้ ไ ขป ั ญ หา
ต ้ อ งแน ่ ใ จว ่ ำ ท � ำ ตำมกฎและข ้ อ ปฏ ิ บ ั ต ิ เ พ ื ่ อ ควำมปลอดภ ั ย
ป ั ญ หำ! แท ่ น ต ั ด ไม ่ ท � ำ งำน
เก ิ ด อะไรข ึ ้ น
1. ไม ่ ไ ด ้ เ ส ี ย บปล ั ๊ ก แท ่ น ต ั ด
2. ฟ ิ ว ส ์ ข ำดหร ื อ เซอร ์ ค ิ ต
เบรกเกอร ์ ต ั ด
3. สำยไฟช � ำ ร ุ ด
4. แปรงถ ่ ำ นส ึ ก หรอ
26
การบ� า รุ ง รั ก ษา
ส ิ ่ ง ท ี ่ ต ้ อ งท � า ...
1. เส ี ย บปล ั ๊ ก
2. เปลี ่ ย นฟิ ว ส์ ห รื อ รี เ ซ็ ต เซอร์
คิ ต เบรกเกอร์
3. เปล ี ่ ย นสำยไฟโดยศ ู น ย ์
บริ ก ำรที ่ ไ ด้ ผ ่ ำ นกำรรั บ รอง
4. ด ู ห ั ว ข ้ อ "แปรงถ ่ ำ น" ในค ู ่ ม ื อ น ี ้

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400