Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 23

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

อย่ ำ ใช้ ใ บตั ด ที ่ ใ หญ่ ก ว่ ำ หรื อ เล็ ก กว่ ำ ใบตั ด ที ่ แ นะน� ำ ให้ ใ ช้
อย่ ำ ใช้ ส ิ ่ ง ใดไปขั ด กั บ ตั ว ยึ ด เพลำของมอเตอร์
อย่ ำ ฝื น ตั ด (กำรขื น ไม่ ใ ห้ ม อเตอร์ ห มุ น หรื อ หมุ น ได้ เ ล็ ก น้ อ ยอำจ
ท� ำ ให้ เ กิ ด กำรช� ำ รุ ด เสี ย หำยมำกได้ ปล่ อ ยให้ ม อเตอร์ ห มุ น จนถึ ง
ควำมเร ็ ว เต ็ ม ท ี ่ ก ่ อ นท ี ่ จ ะต ั ด )
อย่ ำ ตั ด โลหะประเภทเหล็ ก (โลหะที ่ ม ี เ นื ้ อ ในเป็ น เหล็ ก หล่ อ หรื อ
เหล ็ ก กล ้ ำ ) หร ื อ อ ิ ฐ ไม ่ ว ่ ำ ชน ิ ด ใด
อย ่ ำ ใช ้ แ ผ ่ น ข ั ด ควำมร ้ อ นท ี ่ ส ู ง เก ิ น และอน ุ ภ ำคท ี ่ เ ก ิ ด จำกกำรข ั ด จะ
ท � ำ ให ้ แ ท ่ น ต ั ด เส ี ย หำยได ้
อย่ ำ ปล่ อ ยให้ ม ี ค นยื น อยู ่ ห ลั ง แท่ น ตั ด
อย่ ำ ทำสำรหล่ อ ลื ่ น ที ่ ใ บตั ด ขณะที ่ ใ บตั ด ก� ำ ลั ง ท� ำ งำน
อย่ ำ วำงมื อ ในพื ้ น ที ่ ข องใบตั ด เมื ่ อ เชื ่ อ มต่ อ แท่ น ตั ด เข้ ำ กั บ แหล่ ง
จ่ ำ ยไฟแล้ ว
อย่ ำ ใช้ ใ บตั ด ที ่ ม ี พ ิ ก ั ด ควำมเร็ ว รอบน้ อ ยกว่ ำ 5500 R.P.M.
อย ่ ำ พยำยำมต ั ด ช ิ ้ น งำนท ี ่ ม ี ข นำดเล ็ ก (ม ื อ อย ู ่ ห ่ ำ งจำกใบต ั ด ไม ่ เ ก ิ น
6 น ิ ้ ว ) โดยไม ่ ม ี ก ำรหน ี บ
อย่ ำ ใช้ ง ำนแท่ น ตั ด โดยไม่ ไ ด้ ใ ส่ ต ั ว ครอบป้ อ งกั น ให้ เ ข้ ำ ที ่
ห้ ำ มท� ำ งำนใดๆ ด้ ว ยมื อ เปล่ ำ
อย่ ำ คร่ อ มหรื อ อยู ่ ห ลั ง ใบตั ด
อย่ ำ ยื น มื อ ใกล้ ใ บตั ด เกิ น กว่ ำ 6 นิ ้ ว
อย่ ำ ไปอยู ่ ใ ต้ แ ท่ น ตั ด นอกเสี ย จำกได้ ป ิ ด สวิ ต ช์ แ ละถอดปลั ๊ ก
แล้ ว ใบตั ด บำงส่ ว นโผล่ อ อกมำที ่ ด ้ ำ นใต้ ข องแท่ น ตั ด
อย่ ำ เคลื ่ อ นมื อ ออกจำกแท่ น ตั ด หรื อ ชิ ้ น งำนหรื อ ยกแขนขึ ้ น
จนกว่ ำ ใบตั ด ได้ ห ยุ ด แล้ ว
อย่ ำ ใช้ ง ำนโดยไม่ ม ี แ ผ่ น ร่ อ งตั ด หรื อ เมื ่ อ ร่ อ งตั ด กว้ ำ งกว่ ำ 3/8 นิ ้ ว
อย่ ำ ถื อ แท่ น ตั ด โดยใช้ ส ่ ว นขยำยรองรั บ งำนหรื อ อุ ป กรณ์ เ สริ ม อื ่ น
@
ข ้ อ ควรระว ั ง : ไม ้ บ ำงชน ิ ด ม ี ส ำรร ั ก ษำเน ื ้ อ ไม ้ เช ่ น
คอปเปอร ์ โ ครเม ี ่ ย มอำร ์ เ ซเนต (copper chromium
arsenate (CCA)) ซ ึ ่ ง สำมำรถเป ็ น พ ิ ษ ได ้ เม ื ่ อ จะ
ต ั ด ว ั ส ด ุ เ หล ่ ำ น ี ้ จะต ้ อ งใส ่ ใ จเป ็ น พ ิ เ ศษเพ ื ่ อ หล ี ก เล ี ่ ย ง
กำรส ู ด หำยใจเข ้ ำ ไปและลดกำรส ั ม ผ ั ส ทำงผ ิ ว หน ั ง ให ้
น ้ อ ยท ี ่ ส ุ ด
@
ข ้ อ ควรระว ั ง : กำรใช้ ง ำนเครื ่ อ งมื อ นี ้ อ ำจท� ำ ให้ เ กิ ด
ฝ ุ ่ น ละอองท ี ่ ม ี ส ำรเคม ี ซ ึ ่ ง เป ็ น สำเหต ุ ข องมะเร ็ ง
ควำมพ ิ ก ำรแต ่ ก � ำ เน ิ ด หร ื อ อ ั น ตรำยอ ื ่ น ๆ ต ่ อ กำรม ี
บ ุ ต ร ใช ้ อ ุ ป กรณ ์ ป ้ อ งก ั น กำรหำยใจท ี ่ เ หมำะสม
@
ข ้ อ ควรระว ั ง : อย่ ำ เชื ่ อ มต่ อ เครื ่ อ งมื อ เข้ ำ กั บ แหล่ ง
จ ่ ำ ยไฟจนกว ่ ำ จะได ้ อ ่ ำ นและเข ้ ำ ใจข ้ อ ปฏ ิ บ ั ต ิ ต ่ ำ งๆ
ครบถ ้ ว น
เพื ่ อ ความสะดวกและปลอดภั ย ของคุ ณ ป้ า ยเตื อ นต่ อ ไปนี ้ จ ะอยู ่
บนแท่ น ตั ด องศาแบบมี แ ท่ น ปรั บ องศา
บนโครงมอเตอร์ :
ค� า เตื อ น: เพื ่ อ ควำมปลอดภั ย ของคุ ณ เอง โปรดอ่ ำ นคู ่ ม ื อ กำรใช้ ง ำน
ก่ อ นใช้ ง ำนแท่ น ตั ด ในกำรซ่ อ มแซม ให้ ใ ช้ เ ฉพำะอะไหล่ ท ี ่ ถ ู ก ต้ อ ง
ตรงกั น เท่ ำ นั ้ น สวมอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ดวงตำเสมอ
บนแผงกั ้ น :
หนี บ ชิ ้ น งำนที ่ ม ี ข นำดเล็ ก ก่ อ นตั ด ดู ค ู ่ ม ื อ
บนตั ว ครอบป้ อ งกั น :
อั น ตรำย – โปรดอยู ่ ห ่ ำ งใบมี ด ตลอดเวลำ
บนแผ่ น ยึ ด ตั ว ครอบป้ อ งกั น : "ขั น ตั ว ยึ ด ให้ แ น่ น และถู ก ต้ อ งด้ ว ย
สกรู ท ั ้ ง สองตั ว ก่ อ นใช้ ง ำน"
บนแท่ น : (2 ต� ำ แหน่ ง )
ข ั น ล ู ก บ ิ ด ต ่ ำ งๆ ให ้ แ น ่ น ก ่ อ นใช ้ ง ำนท ุ ก คร ั ้ ง ม ื อ จะต ้ อ งห ่ ำ งจำก
เส้ น ทำงของใบตั ด 6 นิ ้ ว เสมอ อย่ ำ ท� ำ งำนใดๆ ด้ ว ยมื อ เปล่ ำ เด็ ด ขำด
อย ่ ำ ไขว ้ แ ขนเม ื ่ อ อย ู ่ ห น ้ ำ ใบต ั ด เด ็ ด ขำด ค ุ ณ สำมำรถป ้ อ งก ั น อ ุ บ ั ต ิ เ หต ุ
ได ้ อย ่ ำ ใช ้ ง ำนแท ่ น ต ั ด โดยไม ่ ใ ส ่ ต ั ว ครอบป ้ อ งก ั น ให ้ เ ข ้ ำ ท ี ่ อย่ ำ เอื ้ อ ม
ไปทำงด้ ำ นหลั ง ใบตั ด เด็ ด ขำด สวมอุ ป กรณ์ ป ้ อ งกั น ดวงตำเสมอ
ปิ ด สวิ ต ช์ และรอให้ ใ บตั ด หยุ ด ก่ อ นที ่ จ ะซ่ อ มแซม ปรั บ ตั ้ ง เครื ่ อ ง
มื อ หรื อ เคลื ่ อ นมื อ
การเชื ่ อ มต่ อ ทางไฟฟ้ า
ตรวจสอบให ้ แ น ่ ใ จว ่ ำ แหล ่ ง จ ่ ำ ยไฟของค ุ ณ ตรงก ั บ ท ี ่ ร ะบ ุ บ นแผ ่ น
ป้ ำ ย แรงดั น ไฟฟ้ ำ ที ่ ล ดลงมำกกว่ ำ 10 เปอร์ เ ซ็ น ต์ จะท� ำ ให้ เ กิ ด
กำรสู ญ เสี ย ก� ำ ลั ง และควำมร้ อ นสู ง เกิ น เครื ่ อ งมื อ B&D ทุ ก เครื ่ อ ง
ได้ ร ั บ กำรทดสอบจำกโรงงำน ถ้ ำ เครื ่ อ งมื อ นี ้ ไ ม่ ท � ำ งำน ให้ ต รวจ
ดู แ หล่ ง จ่ ำ ยไฟ
22

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400