Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 24

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

การท� า ความคุ ้ น เคย
วำงแท่ น ตั ด ไว้ บ นพื ้ น ผิ ว ที ่ น ุ ่ ม เรี ย บ เช่ น โต๊ ะ ท� ำ งำน หรื อ โต๊ ะ
ที ่ แ ข็ ง แรง พิ จ ำรณำรู ป ที ่ 1 และ 2 และดู ช ื ่ อ เรี ย กชิ ้ น ส่ ว นต่ ำ งๆ
เพื ่ อ ให้ ร ู ้ จ ั ก แท่ น ตั ด และชิ ้ น ส่ ว นต่ ำ งๆ ของแท่ น ตั ด ส่ ว นต่ อ ไปนี ้
ซึ ่ ง เกี ่ ย วกั บ กำรปรั บ ตั ้ ง จะอ้ ำ งถึ ง ชื ่ อ เรี ย กเหล่ ำ นี ้ และคุ ณ ต้ อ งรู ้ ว ่ ำ
คื อ ชิ ้ น ส่ ว นอะไรและอยู ่ ท ี ่ ไ หน ชื ่ อ ชิ ้ น ส่ ว นจะตำมด้ ว ยหมำยเลข
ชิ ้ น ส่ ว น ตั ว อย่ ำ งเช่ น สลั ก ล็ อ คหั ว แท่ น ตั ด ลง (10) กดมื อ จั บ ควบคุ ม
กำรท� ำ งำนลงเบำๆ และดึ ง สลั ก ล็ อ คหั ว แท่ น ตั ด ลง (10) ออกตำม
ที ่ แ สดงในรู ป ที ่ 3 ค่ อ ยๆ คลำยแรงกดที ่ ก ดลง และปล่ อ ยให้ แ ขนยก
ขึ ้ น จนถึ ง ควำมสู ง เต็ ม ที ่ ใช้ ส ลั ก ล็ อ คหั ว แท่ น ตั ด ลงเมื ่ อ ต้ อ งกำร
ยกแท่ น ตั ด จำกที ่ ห นึ ่ ง ไปอี ก ที ่ ห นึ ่ ง ใช้ ม ื อ จั บ ควบคุ ม กำรท� ำ งำน (1)
หรื อ ที ่ จ ั บ ส� ำ หรั บ ยก (11) เพื ่ อ ขนส่ ง แท่ น ตั ด ตำมที ่ แ สดงในรู ป ที ่
2 หลั ง จำกถอดปลั ๊ ก แล้ ว
ข้ อ มู ล จ� า เพาะ
ควำมสำมำรถในกำรตั ด
มุ ม ซ้ ำ ยและขวำ 47°
บำกซ้ ำ ย 47°
มุ ม 0° -ควำมสู ง สู ง สุ ด 3-1/2 นิ ้ ว -ควำมกว้ ำ งสู ง สุ ด 5-1/2 นิ ้ ว
มุ ม 45° -ควำมสู ง สู ง สุ ด 3-1/2 นิ ้ ว -ควำมกว้ ำ งสู ง สุ ด 4-1/8 นิ ้ ว
บำก 45° -ควำมสู ง สู ง สุ ด 2-1/2 นิ ้ ว -ควำมกว้ ำ งสู ง สุ ด 5-1/2 นิ ้
การยึ ด ติ ด กั บ โต๊ ะ ท� า งาน
รู ย ึ ด กั บ โต๊ ะ ท� ำ งำน (8) มี อ ยู ่ ท ี ่ ข ำทั ้ ง สี ่ เ พื ่ อ ช่ ว ยให้ ก ำรยึ ด กั บ โต๊ ะ
ท� ำ งำนท� ำ ได้ ส ะดวก ตำมที ่ แ สดงในรู ป ที ่ 1 (รู ม ี ส องขนำดเพื ่ อ ให้
เหมำะกั บ ขนำดของสกรู ท ี ่ ต ่ ำ งกั น ให้ ใ ช้ ร ู ใ ดรู ห นึ ่ ง ไม่ จ � ำ เป็ น ต้ อ ง
ใช้ ท ั ้ ง สองรู ) ยึ ด แท่ น ตั ด ของคุ ณ ให้ ม ั ่ น คงทุ ก ครั ้ ง เพื ่ อ ป้ อ งกั น
กำรเคล ื ่ อ น ถ ้ ำ ต ้ อ งกำรให ้ เ คร ื ่ อ งม ื อ น ี ้ เ คล ื ่ อ นย ้ ำ ยได ้ ส ะดวกข ึ ้ น
อำจยึ ด เครื ่ อ งมื อ ไว้ ก ั บ แผ่ น ไม้ อ ั ด ที ่ ห นำอย่ ำ งน้ อ ย 1/2 นิ ้ ว ซึ ่ ง
สำมำรถหนี บ เข้ ำ กั บ แท่ น รองรั บ งำน หรื อ ย้ ำ ยไปยั ง ที ่ ท � ำ งำนอื ่ น
และหนี บ แท่ น ตั ด ใหม่
หมายเหตุ : ถ้ ำ คุ ณ เลื อ กที ่ จ ะยึ ด แท่ น ตั ด เข้ ำ กั บ แผ่ น ไม้ อ ั ด ตรวจ
สอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ สกรู ท ี ่ ใ ช้ ย ึ ด ไม่ ไ ด้ ย ื ่ น ออกมำจำกด้ ำ นล่ ำ งของไม้
ไม้ อ ั ด ต้ อ งรำบติ ด กั บ แท่ น รองรั บ งำน เมื ่ อ หนี บ แท่ น ตั ด เข้ ำ กั บ พื ้ น
ผ ิ ว กำรท � ำ งำนใดๆ ให ้ ห น ี บ เฉพำะบนส ่ ว นท ี ่ ย ื ่ น ออกมำส � ำ หร ั บ
หน ี บ ซ ึ ่ ง เป ็ น ต � ำ แหน ่ ง ของร ู ส กร ู ย ึ ด เท ่ ำ น ั ้ น กำรหน ี บ ท ี ่ จ ุ ด อ ื ่ น ใด
อำจท� ำ ให้ แ ท่ น ตั ด ท� ำ งำนไม่ ถ ู ก ต้ อ งได้
@
ข้ อ ควรระวั ง : เพื ่ อ ป้ อ งกั น กำรติ ด ขั ด และไม่ เ ที ่ ย งตรง
ต ้ อ งตรวจสอบให ้ แ น ่ ใ จว ่ ำ พ ื ้ น ผ ิ ว ท ี ่ ต ิ ด ต ั ้ ง ไม ่ เ ร ี ย บสม � ่ ำ เสมอ
ไม ่ ข ร ุ ข ระ ถ ้ ำ สำมำรถโยกแท ่ น ต ั ด บนพ ื ้ น ผ ิ ว ได ้ ให ้ ว ำง
ว ั ส ด ุ ช ิ ้ น บำงๆ ไว ้ ใ ต ้ ข ำแท ่ น ต ั ด ข ้ ำ งหน ึ ่ ง จนกระท ั ่ ง แท ่ น
ต ั ด ย ึ ด ก ั บ พ ื ้ น ผ ิ ว อย ่ ำ งม ั ่ น คง
การใส่ ใ บตั ด ใหม่
(ถอดปลั ๊ ก ของแท่ น ตั ด ด้ ว ย)
อย่ ำ ใช้ ใ บตั ด ตั ด โลหะประเภทเหล็ ก หรื อ อิ ฐ กั บ แท่ น ตั ด นี ้
ใช ้ ป ระแจแหวนคลำยสล ั ก หกเหล ี ่ ย มท ี ่ อ ย ู ่ บ นฝำครอบตรงกลำงใน
ท ิ ศ ทวนเข ็ ม นำฬ ิ ก ำ
ยกฝำครอบน ิ ร ภ ั ย และฝำครอบตรงกลำงข ึ ้ น
กดต ั ว ล ็ อ คเพ ื ่ อ ล ็ อ คแกนหม ุ น
ใช ้ ป ระแจแหวนคลำยสล ั ก หกเหล ี ่ ย มในท ิ ศ ตำมเข ็ ม นำฬ ิ ก ำ แล ้ ว เอำ
สล ั ก ก ั บ หน ้ ำ แปลนออก
ใส่ ใ บตั ด ไว้ บ นแกนหมุ น ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ ทิ ศ ทำงของลู ก ศร
บนพื ้ น ผิ ว ของใบตั ด ตรงกั บ ทิ ศ ทำงของลู ก ศรบนฝำครอบ
หมายเหต ุ : ขนำดเส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำงภำยในของตั ว ตั ด ในแผ่ น
ด ้ ำ นในม ี ส องขนำด ซ ึ ่ ง จะระบ ุ ไ ว ้ บ นแผ ่ น เหล ็ ก เป ็ น 25.4 มม.
16 มม. ในกำรติ ด ตั ้ ง เส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำงด้ ำ นนอกของแผ่ น ด้ ำ นใน
ต้ อ งตรงกั บ เส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำงภำยในของใบตั ด
ต ิ ด ต ั ้ ง หน ้ ำ แปลนและสล ั ก หกเหล ี ่ ย ม
กดตั ว ล็ อ คแกนและใช้ ป ระแจแหวนขั น สลั ก หกเหลี ่ ย มในทิ ศ ทวน
เข็ ม นำฬิ ก ำให้ แ น่ น แล้ ว ขั น สลั ก หกเหลี ่ ย มในทิ ศ ตำมเข็ ม นำฬิ ก ำ
เพื ่ อ ยึ ด ฝำครอบตรงกลำง
หมายเหต ุ : ใช ้ เ ฉพำะประแจท ี ่ ใ ห ้ ม ำด ้ ว ยเท ่ ำ น ั ้ น ในเวลำท ี ่ ใ ส ่ ห ร ื อ ถอด
ใบตั ด เมื ่ อ ต้ อ งกำรถอดใบตั ด ให้ ย กฝำครอบนิ ร ภั ย และฝำครอบ
ตรงกลำงข ึ ้ น ใช ้ ป ระแจแหวนคลำยสล ั ก หกเหล ี ่ ย มและถอดสล ั ก
หกเหลี ่ ย ม หน ้ ำ แปลน และใบต ั ด ออก
อย ่ ำ กดสล ั ก ล ็ อ คแกนหม ุ น ขณะท ี ่ ใ บต ั ด ก � ำ หล ั ง หม ุ น เด ็ ด ขำด
ต ้ อ งแน ่ ใ จว ่ ำ ใส ่ ต ั ว ย ึ ด แผ ่ น ครอบป ้ อ งก ั น ลงไปแล ้ ว และได ้ ข ั น แน ่ น
ด้ ว ยสกรู ย ึ ด หลั ง จำกที ่ ใ ส่ ใ บตั ด เสร็ จ แล้ ว มิ ฉ ะนั ้ น จะท� ำ ให้ เ กิ ด กำร
เส ี ย หำยร ้ ำ ยแรงต ่ อ ใบต ั ด ได ้
การประกอบและการปรั บ ตั ้ ง แท่ น ตั ด
ท � ำ กำรประกอบช ิ ้ น ส ่ ว นท ั ้ ง หมดโดยท ี ่ ไ ม ่ ไ ด ้ เ ส ี ย บปล ั ๊ ก
ต ิ ด ต ั ้ ง ด ้ ำ มจ ั บ ต ั ว หน ี บ แท ่ น ปร ั บ องศำ
น � ำ ด ้ ำ มจ ั บ ต ั ว หน ี บ แท ่ น ปร ั บ องศำ (4) ออกจำกถ ุ ง ใส ่ ช ิ ้ น ส ่ ว น และค ่ อ ยๆ
หม ุ น เข ้ ำ ไปในต ั ว ย ึ ด ท ี ่ อ ย ู ่ ด ้ ำ นหน ้ ำ ของแท ่ น ต ั ด
23

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400