Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 22

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

ห ้ า มย ื น เขย ่ ง เท ้ า ควรย ื น ในท ่ ำ ท ี ่ เ หมำะสมและสมด ุ ล ตลอดเวลำ
ใส่ ใ จบ� า รุ ง รั ก ษาเครื ่ อ งมื อ รั ก ษำเครื ่ อ งมื อ ให้ ค มและสะอำดเพื ่ อ
กำรท � ำ งำนท ี ่ ด ี ท ี ่ ส ุ ด และปลอดภ ั ย ท ี ่ ส ุ ด ท � ำ ตำมข ้ อ ปฏ ิ บ ั ต ิ ส � ำ หร ั บ กำร
หล ่ อ ล ื ่ น และกำรเปล ี ่ ย นอ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม
ถอดปล ั ๊ ก เคร ื ่ อ งม ื อ ก ่ อ นท � า การซ ่ อ มแซม เมื ่ อ ต้ อ งเปลี ่ ย น
อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม เช ่ น ใบต ั ด แผ ่ น เจ ี ย ร ต ั ว ต ั ด เป ็ น ต ้ น
ลดความเส ี ่ ย งของการเป ิ ด สว ิ ต ช ์ เ คร ื ่ อ งโดยไม ่ ต ั ้ ง ใจ ตรวจสอบ
ให ้ แ น ่ ใ จว ่ ำ สว ิ ต ช ์ อ ย ู ่ ใ นต � ำ แหน ่ ง ป ิ ด (OFF) ก ่ อ นเส ี ย บปล ั ๊ ก
ใช ้ อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม ท ี ่ แ นะน � า ด ู ข ้ อ ม ู ล เก ี ่ ย วก ั บ อ ุ ป กรณ ์ เ สร ิ ม ท ี ่ แ นะน � ำ
ให ้ ค ู ่ ม ื อ กำรใช ้ ง ำน
กำรใช้ อ ุ ป กรณ์ เ สริ ม ที ่ ไ ม่ เ หมำะสมอำจท� ำ ให้ เ สี ่ ย งต่ อ กำรได้ ร ั บ
บำดเจ็ บ
อย ่ า ย ื น บนเคร ื ่ อ งม ื อ เด ็ ด ขาด อำจเก ิ ด กำรบำดเจ ็ บ ร ้ ำ ยแรงได ้ ถ ้ ำ
เคร ื ่ อ งม ื อ กระดก หร ื อ ถ ้ ำ ส ั ม ผ ั ส ถ ู ก เคร ื ่ อ งม ื อ ต ั ด โดยไม ่ ต ั ้ ง ใจ
ตรวจหาช ิ ้ น ส ่ ว นท ี ่ ช � า ร ุ ด เส ี ย หาย ก ่ อ นใช ้ ง ำนเคร ื ่ อ งม ื อ ต ่ อ ไป ควร
ตรวจด ู ต ั ว ครอบป ้ อ งก ั น หร ื อ ช ิ ้ น ส ่ ว นอ ื ่ น ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ ควำมเส ี ย หำยอย ่ ำ ง
ถี ่ ถ ้ ว นเพื ่ อ พิ จ ำรณำว่ ำ จะสำมำรถท� ำ งำนได้ อ ย่ ำ งถู ก ต้ อ งตำมที ่ ค วร
จะเป็ น หรื อ ไม่ ตรวจดู ก ำรตรงแนวและกำรติ ด ขั ด ของชิ ้ น ส่ ว นที ่
เคล ื ่ อ นท ี ่ ไ ด ้ กำรแตกห ั ก ของช ิ ้ น ส ่ ว นต ่ ำ งๆ กำรย ึ ด และต ิ ด ต ั ้ ง ตลอด
จนสภำพอื ่ น ๆ ที ่ อ ำจมี ผ ลต่ อ กำรท� ำ งำนของเครื ่ อ งมื อ ตั ว ครอบ
ป้ อ งกั น หรื อ ชิ ้ น ส่ ว นอื ่ น ที ่ ช � ำ รุ ด เสี ย หำยควรจะซ่ อ มแซมหรื อ เปลี ่ ย น
ใหม ่ ใ ห ้ เ หมำะสม ห ้ ำ มใช ้ เ คร ื ่ อ งม ื อ ถ ้ ำ สว ิ ต ช ์ เ ป ิ ด ป ิ ด เคร ื ่ อ งไม ่ ท � ำ งำน
อย ่ า ปล ่ อ ยให ้ เ คร ื ่ อ งม ื อ ท � า งานโดยไม ่ ใ ส ่ ใ จ ให ้ ป ิ ด สว ิ ต ช ์ และไม ่
ไปจำกเคร ื ่ อ งม ื อ จนกว ่ ำ เคร ื ่ อ งม ื อ จะหย ุ ด สน ิ ท
อย ่ า ใช ้ ง านเคร ื ่ อ งม ื อ ไฟฟ ้ า ใกล ้ ข องเหลวไวไฟ หร ื อ ในสภาพ
อากาศท ี ่ เ ต ็ ม ไปด ้ ว ยแก ๊ ส หร ื อ ระเบ ิ ด ได ้ มอเตอร์ ใ นเครื ่ อ งมื อ
เหล ่ ำ น ี ้ อ ำจเก ิ ด ประกำยไฟและก ่ อ ให ้ เ ก ิ ด คว ั น ได ้
ใช้ ส ายต่ อ พ่ ว งที ่ เ หมาะสม ตรวจสอบให้ แ น่ ใ จว่ ำ สำยต่ อ พ่ ว งอยู ่
ในสภำพด ี เม ื ่ อ ใช ้ ส ำยต ่ อ พ ่ ว ง ต ้ อ งแน ่ ใ จว ่ ำ ใช ้ ส ำยท ี ่ ห นำพอท ี ่ จ ะร ั บ
กระแสไฟท ี ่ เ คร ื ่ อ งม ื อ ต ้ อ งกำรใช ้ ไ ด ้ สำยท ี ่ ม ี ข นำดเล ็ ก ไปจะท � ำ ให ้ แ รง
ด ั น ไฟตกซ ึ ่ ง จะส ่ ง ผลให ้ เ ก ิ ด กำรส ู ญ เส ี ย ก � ำ ล ั ง และควำมร ้ อ นส ู ง เก ิ น
ตำรำงต ่ อ ไปน ี ้ แ สดงขนำดท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ งซ ึ ่ ง ข ึ ้ น ก ั บ ควำมยำวของสำยและ
พ ิ ก ั ด กระแส (แอมแปร ์ ) บนแผ ่ น ป ้ ำ ย ถ ้ ำ ไม ่ แ น ่ ใ จ ให ้ ใ ช ้ ห มำยเลขถ ั ด
ไปท ี ่ ใ หญ ่ ก ว ่ ำ สำยไฟท ี ่ ม ี ห มำยเลขเล ็ ก จะใหญ ่ ก ว ่ ำ สำยท ี ่ ม ี ห มำยเลข
ใหญ ่
( . .
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
115
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
230
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
กฎความปลอดภั ย เพิ ่ ม เติ ม ส� า หรั บ แท่ น ตั ด องศาแบบมี แ ท่ น
ปรั บ องศา
@
ข ้ อ ควรระว ั ง : กำรไม ่ ใ ส ่ ใ จค � ำ เต ื อ นเหล ่ ำ น ี ้ อ ำจก ่ อ ให ้
เกิ ด กำรบำดเจ็ บ และแท่ น ตั ด ช� ำ รุ ด เสี ย หำยร้ ำ ยแรงได้
ต้ อ งป้ อ งกั น สำยจ่ ำ ยไฟด้ ว ยฟิ ว ส์ แ บบหน่ ว งเวลำขนำด 15 แอมป์
หร ื อ เซอร ์ ค ิ ต เบรกเกอร ์
ต ้ อ งแน ่ ใ จว ่ ำ ใบต ั ด หม ุ น ในท ิ ศ ทำงท ี ่ ถ ู ก ต ้ อ ง และฟ ั น ท ี ่ ด ้ ำ นล ่ ำ งของ
ใบต ั ด ช ี ้ ไ ปทำงด ้ ำ นหล ั ง ของแท ่ น ต ั ด แบบม ี แ ท ่ น ปร ั บ องศำ
ต้ อ งแน่ ใ จว่ ำ ขั น ด้ ำ มจั บ ตั ว หนี บ ทุ ก จุ ด แน่ น แล้ ว ก่ อ นเริ ่ ม กำรท� ำ
งำนใดๆ
ต้ อ งแน่ ใ จว่ ำ แหวนรองของใบตั ด และตั ว หนี บ ทุ ก อั น สะอำดและ
ด้ ำ นที ่ เ ว้ ำ เข้ ำ ไปของแหวนรองชิ ด กั บ ใบตั ด ขั น สกรู ใ ห้ แ น่ น
ต ้ อ งร ั ก ษำใบต ั ด ให ้ ค มอย ู ่ เ สมอ
ต ้ อ งด ู แ ลช ่ อ งลมของมอเตอร ์ ใ ห ้ ป รำศจำกเศษช ิ ้ น งำนและส ิ ่ ง สกปรก
ใช้ ต ั ว ครอบป้ อ งกั น ใบตั ด ตลอดเวลำ
คอยระวั ง ให้ ม ื อ อยู ่ น อกแนวกำรตั ด เส้ น ทำงของใบตั ด
ต ้ อ งป ิ ด สว ิ ต ช ์ ด ึ ง สำยไฟออกจำกแหล ่ ง จ ่ ำ ยไฟ และรอให ้ ใ บต ั ด หย ุ ด
สน ิ ท ก ่ อ นซ ่ อ มแซมหร ื อ ปร ั บ ต ั ้ ง เคร ื ่ อ งม ื อ
ต้ อ งรองรั บ ชิ ้ น งำนที ่ ย ำวด้ ว ยแท่ น รอง
ต้ อ งใช้ ใ บตั ด ขนำดเส้ น ผ่ ำ ศู น ย์ ก ลำง 10 นิ ้ ว เท่ ำ นั ้ น
อย่ ำ พยำยำมใช้ ง ำนที ่ แ รงดั น ไฟฟ้ ำ อื ่ น นอกจำกแรงดั น ไฟฟ้ ำ ที ่
ก� ำ หนด
อย่ ำ ท� ำ งำนนอกเสี ย จำกได้ ข ั น ด้ ำ มจั บ ตั ว หนี บ ทุ ก จุ ด แน่ น แล้ ว
21
)
(
2
6
10
15
20
25
7.5 15 25 30 45 60
(
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
15 20 20
10 10 15
20 20 25
15 15 20
25 25
20 20 25
-
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10 10 10
10 15 15
15 15 15
15 20 20
20 20 20
20 25
)
( .)
)
6 10
15 15
-
-
-
6
6
6
6
10 15
-

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400