Download  Print this page

Black & Decker BT1400 Operating Instructions Manual page 21

254mm miter saw
Hide thumbs

Advertisement

ภาษาไทย
BT1400
แท ่ น ต ั ด องศา 10 น ิ ้ ว แบบม ี แ ท ่ น ปร ั บ องศา
ขนาด
มม.
254
ข ้ อ ม ู ล ทางด ้ า นเทคน ิ ค
ข ้ อ ม ู ล จ � า เพาะ
ก � ำ ล ั ง ไฟ
ควำมเร ็ ว ขณะไม ่ ม ี ภ ำระโหลด /นำท ี
เส ้ น ผ ่ ำ ศ ู น ย ์ ก ลำงส ู ง ส ุ ด
น � ้ ำ หน ั ก
ข้ อ มู ล ส� า คั ญ ที ่ ค วรทราบ:
ตั ด ด้ ว ยใบตั ด ที ่ ค มเท่ ำ นั ้ น ใบตั ด ที ่ ท ื ่ อ จะตั ด ได้ ไ ม่ ด ี และท� ำ ให้
มอเตอร ์ ท � ำ งำนเก ิ น ก � ำ ล ั ง
ถ ้ ำ แท ่ น ต ั ด ต ั ด ไม ่ ต รง ให ้ ด ู ต ำรำงกำรแก ้ ไ ขป ั ญ หำในค ู ่ ม ื อ น ี ้
@
ข ้ อ ปฏ ิ บ ั ต ิ เ พ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย ท ี ่ ส � า ค ั ญ
ค � า เต ื อ น: ขณะใช ้ เ คร ื ่ อ งม ื อ ไฟฟ ้ ำ ต ้ อ งปฏ ิ บ ั ต ิ ต ำมค � ำ
เต ื อ นเพ ื ่ อ ควำมปลอดภ ั ย พ ื ้ น ฐำน รวมท ั ้ ง ข ้ อ ปฏ ิ บ ั ต ิ เ พ ื ่ อ
ควำมปลอดภั ย ต่ อ ไปนี ้ เพื ่ อ ลดควำมเสี ่ ย งจำกกำรเกิ ด ไฟ
ไหม ้ ไฟฟ ้ ำ ช ็ อ ต และกำรบำดเจ ็ บ :
โปรดอ่ า นข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ ท ั ้ ง หมด
#
ค � า เต ื อ นเพ ื ่ อ ความปลอดภ ั ย : ฉนวนสองช ั ้ น
เคร ื ่ อ งม ื อ ท ี ่ ม ี ฉ นวนสองช ั ้ น จะม ี ฉ นวนไฟฟ ้ ำ สองช ั ้ น แยกก ั น
หร ื อ ม ี ฉ นวนหนำสองเท ่ ำ ช ั ้ น เด ี ย วอย ู ่ ร ะหว ่ ำ งค ุ ณ ก ั บ ระบบ
ไฟฟ้ ำ ของเครื ่ อ งมื อ เครื ่ อ งมื อ ที ่ ม ี ร ะบบฉนวนแบบนี ้
ไม่ ไ ด้ อ อกแบบมำให้ ต ่ อ ลงกรำวด์ ด้ ว ยเหตุ น ี ้ เครื ่ อ งมื อ
ของค ุ ณ จ ึ ง ม ี ป ล ั ๊ ก แบบสองขำ ซ ึ ่ ง ช ่ ว ยให ้ ค ุ ณ สำมำรถ
ใช ้ ส ำยต ่ อ ได ้ โ ดยไม ่ ต ้ อ งก ั ง วลเร ื ่ อ งกำรเช ื ่ อ มต ่ อ กรำวด์
หมายเหตุ : แม้ จ ะมี ฉ นวนสองชั ้ น แต่ ก ็ ย ั ง ต้ อ งค� ำ นึ ง
ถ ึ ง ข ้ อ ควรระว ั ง เพ ื ่ อ ควำมปลอดภ ั ย ตำมปกต ิ ใ นขณะใช ้ ง ำน
เคร ื ่ อ งม ื อ น ี ้ ระบบฉนวนน ี ้ ช ่ ว ยเพ ิ ่ ม กำรป ้ อ งก ั น ไม ่ ใ ห ้ เ ก ิ ด กำร
บำดเจ ็ บ ท ี ่ เ ป ็ น ผลจำกกำรท ี ่ ฉ นวนไฟฟ ้ ำ ภำยในเคร ื ่ อ งม ื อ ไม ่
อำจใช ้ ง ำนได ้
อะไหล ่ : ในกำรซ ่ อ มแซมเคร ื ่ อ งม ื อ ท ุ ก คร ั ้ ง ให ้ ใ ช ้ อ ะไหล ่ แ ท ้
ที ่ ต รงกั น เท่ า นั ้ น หรื อ ท� ำ กำรเปลี ่ ย นสำยไฟที ่ ช � ำ รุ ด
เสี ย หำย
BT1400
ว ั ต ต ์
1500
5500
มม.
140x70
กก.
12.5
@
ข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ความปลอดภั ย : ปลั ๊ ก แบบมี ข ั ้ ว
เพ ื ่ อ ลดควำมเส ี ่ ย งของกำรเก ิ ด ไฟฟ ้ ำ ช ็ อ ต อ ุ ป กรณ ์ น ี ้ ใ ช ้ ป ล ั ๊ ก
แบบม ี ข ั ้ ว (ขำปล ั ๊ ก ข ้ ำ งหน ึ ่ ง กว ้ ำ งกว ่ ำ อ ี ก ข ้ ำ งหน ึ ่ ง ) ปล ั ๊ ก แบบ
น ี ้ จ ะเส ี ย บเข ้ ำ พอด ี ก ั บ เต ้ ำ เส ี ย บแบบม ี ข ั ้ ว ได ้ ด ้ ว ยท ิ ศ ทำง
เด ี ย วเท ่ ำ น ั ้ น ถ ้ ำ ปล ั ๊ ก เส ี ย บเข ้ ำ ก ั บ เต ้ ำ เส ี ย บได ้ ไ ม ่ เ ต ็ ม ท ี ่ ให ้
กล ั บ ด ้ ำ นปล ั ๊ ก แต ่ ถ ้ ำ ย ั ง คงเส ี ย บเข ้ ำ ไม ่ พ อด ี ให ้ ต ิ ด ต ่ อ ช ่ ำ ง
ไฟฟ้ ำ ที ่ ม ี ค วำมเชี ่ ย วชำญเพื ่ อ ติ ด ตั ้ ง เต้ ำ เสี ย บที ่ เ หมำะสม
ห ้ ำ มเปล ี ่ ย นปล ั ๊ ก เด ็ ด ขำด
@
ข้ อ ปฏิ บ ั ต ิ เ พื ่ อ ความปลอดภั ย ส� า หรั บ เครื ่ อ งมื อ ทุ ก
ประเภท
ต ั ว ครอบป ้ อ งก ั น จะต ้ อ งเข ้ า ท ี ่ แ ละใช ้ ง ำนได ้ ด ี เ สมอ
ถอดประแจและกุ ญ แจปรั บ ตั ้ ง ออก สร้ ำ งนิ ส ั ย ที ่ จ ะต้ อ งตรวจดู ว ่ ำ
ได ้ น � ำ ประแจและก ุ ญ แจปร ั บ ต ั ้ ง ออกจำกแกนหม ุ น แล ้ ว ก ่ อ นเป ิ ด สว ิ ต ช ์
เคร ื ่ อ งม ื อ ท ุ ก คร ั ้ ง
ร ั ก ษาพ ื ้ น ท ี ่ ท � า งานให ้ ส ะอาดอย ู ่ เ สมอ พ ื ้ น ท ี ่ ท � ำ งำนและโต ๊ ะ ท � ำ งำน
ท ี ่ ม ี ข องวำงระเกะระกะอำจท � ำ ให ้ เ ก ิ ด อ ุ บ ั ต ิ เ หต ุ ไ ด ้
อย่ า ใช้ ง านในสภาพแวดล้ อ มที ่ เ ป็ น อั น ตราย อย่ ำ ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ
ไฟฟ ้ ำ ในสถำนท ี ่ เ ป ี ย กหร ื อ ช ื ้ น หร ื อ ปล ่ อ ยให ้ เ คร ื ่ อ งม ื อ ถ ู ก ฝน จ ั ด ให ้ ม ี
แสงสว ่ ำ งเพ ี ย งพอในบร ิ เ วณท ี ่ ท � ำ งำน
ระว ั ง ไม ่ ใ ห ้ เ ด ็ ก เล ็ ก เข ้ า ใกล ้ ผู ้ ม ำเยี ่ ย มชมทุ ก คนจะต้ อ งอยู ่ ห ่ ำ งจำก
พ ื ้ น ท ี ่ ท � ำ งำนในระยะปลอดภ ั ย ตลอดเวลำ
กั น อย่ า ให้ เ ด็ ก เข้ า มาในห้ อ งท� า งานได้ โดยใช้ ก ุ ญ แจล็ อ คสวิ ต ช์
หร ื อ ถอดก ุ ญ แจสตำร ์ ท ออก
อย ่ า ฝ ื น ใช ้ เ คร ื ่ อ งม ื อ เคร ื ่ อ งม ื อ จะท � ำ งำนได ้ ด ี ก ว ่ ำ และปลอดภ ั ย กว ่ ำ
หำกใช ้ ง ำนตำมพ ิ ก ั ด ตำมท ี ่ ไ ด ้ อ อกแบบไว ้
ใช้ เ ครื ่ อ งมื อ ให้ ถ ู ก ต้ อ ง อย ่ ำ ฝ ื น ใช ้ เ คร ื ่ อ งม ื อ หร ื อ อ ุ ป กรณ ์ ต ่ อ พ ่ ว งให ้
ท � ำ งำนท ี ่ ไ ม ่ ไ ด ้ อ อกแบบมำเพ ื ่ อ งำนน ั ้ น
สวมใส ่ เ คร ื ่ อ งแต ่ ง กายท ี ่ เ หมาะสม ไม ่ ส วมเส ื ้ อ ผ ้ ำ ถ ุ ง ม ื อ เน ็ ค ไท
แหวน หร ื อ เคร ื ่ อ งประด ั บ อ ื ่ น ๆ ท ี ่ ห ลวม ซ ึ ่ ง อำจเข ้ ำ ไปต ิ ด ในช ิ ้ น ส ่ ว น
ท ี ่ เ คล ื ่ อ นท ี ่ ไ ด ้ ควรใส ่ ร องเท ้ ำ ท ี ่ ไ ม ่ ล ื ่ น สวมท ี ่ ค ล ุ ม ผมเพ ื ่ อ เก ็ บ ผมท ี ่ ย ำว
สวมแว่ น ตำนิ ร ภั ย ตลอดเวลำ และใช้ ห น้ ำ กำกป้ อ งกั น ใบหน้ ำ หรื อ
หน ้ ำ กำกก ั น ฝ ุ ่ น ด ้ ว ยถ ้ ำ กำรต ั ด จะท � ำ ให ้ ม ี ฝ ุ ่ น มำก แว ่ น ตำท ี ่ ส วมประจ � ำ ว ั น
ม ี เ พ ี ย งเลนส ์ ท ี ่ ท นต ่ อ กำรกระแทกเท ่ ำ น ั ้ น แต ่ ไ ม ่ ใ ช ่ แ ว ่ น ตำน ิ ร ภ ั ย
จ ั บ ช ิ ้ น งำนให ้ ม ั ่ น คง ใช ้ ต ั ว หน ี บ หร ื อ ปำกกำจ ั บ ช ิ ้ น งำนเม ื ่ อ ไม ่ ส ำมำรถ
ใช ้ ม ื อ จ ั บ ช ิ ้ น งำนให ้ ต ิ ด แน ่ น ก ั บ แท ่ น และช ิ ด ก ั บ แผ ่ น ก ั ้ น ได ้ หร ื อ เม ื ่ อ ม ื อ
จะต ้ อ งอย ู ่ ใ กล ้ ก ั บ ใบต ั ด ในระยะท ี ่ เ ป ็ น อ ั น ตรำย (ภำยในระยะ 6 น ิ ้ ว )
20

Advertisement

loading

  Related Manuals for Black & Decker BT1400