Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 37

Hide thumbs

Advertisement

∂§§∏¡π∫∞
1 ¶·ÍÈÌ¿‰È Û‡ÛˇÈ͢
2 ¶Ï¢ÚÈ΋ ¯ÂÈÚÔÏ·‚‹
3 ¶Ï¢ÚÈ΋ Ï·‚‹
4 £‹ÎË Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
5 ™˘ÁÎÚ·ÙËÙ‹˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
6 ªÔ¯Ïfi˜ ·ÏÏ·Á‹˜
7 °È· ÂÚÈÛÙÚÔˇ‹ ÌÂ
Ûˇ˘ÚÔÎfi ËÌ·
∆∂áπ∫∞ Ã∞ƒ∞∫∆∏ƒπ™∆π∫∞
ªÔÓÙ¤ÏÔ
πηÓfiÙËÙ˜
∞ȯ̋ ‚ÔÏˇÚ·Ì›Ô˘-·ÓıڷηۂÂÛÙ›Ô˘ ......................................................... 50 ¯ÈÏ.
∞ȯ̋ ˘Ú‹Ó·
™Î˘Úfi‰ÂÌ· .................................................................................................. 150 ¯ÈÏ.
™ˆÏ‹Ó·˜ ...................................................................................................... 255 ¯ÈÏ.
∆·¯‡ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ ˇÔÚÙ›Ô (min
∫Ù˘ ‹Ì·Ù· ·Ó¿ ÏÂ Ùfi ..................................................................................... 2.100
√ÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ....................................................................................................... 476 ¯ÈÏ.
µ¿ÚÔ˜ ηı·Úfi .................................................................................................. 9,6 ÃÁÚ.
• §fiÁˆ
ÙÔ˘
Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓÔ˘
¤Ú¢ӷ˜
ηÈ
·Ó¿ Ù˘Í˘,
ÚԉȷÁÚ·ˇ¤˜ ˘ fiÎÂÈÓÙ·È Û ·ÏÏ·Á‹ ¯ˆÚ›˜
ÚÔÂÈ‰Ô Ô›ËÛË.
• ¶·Ú·Ù‹ÚËÛË:
∆·
Ì ÔÚ› Ó· ‰È·ˇ¤ÚÔ˘Ó · fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·.
ƒÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙËÛË
∆Ô Ì˯¿ÓËÌ·
Ú¤ ÂÈ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÂ
·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Ù˘ ›‰È·˜ Ù¿Û˘ Ì ·˘Ù‹ Ô˘
·Ó·ˇ¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡ ηÈ
Ì ÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ
/Û˘Ó¯¤˜ ÌÔÓÔˇ·ÛÈÎfi Ú‡̷. ∆· Ì˯·Ó‹Ì·Ù·
·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ‰È Ï‹ ÌfiÓˆÛË Û‡ÌˇˆÓ· Ì ٷ
∂˘Úˆ ·˚ο ¶ÚfiÙ˘ · Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ ÂÈ·, Ì ÔÚÔ‡Ó
Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Û ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÚÌ·
Á›ˆÛ˘.
À ԉ›ÍÂȘ ·Ûˇ¿ÏÂÈ·˜
°È· ÙËÓ
ÚÔÛˆ È΋ Û·˜ ·Ûˇ¿ÏÂÈ·, ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙÂ
ÛÙȘ ÂÛÒÎÏÂÈÛÙ˜ √‰ËÁ›Â˜ ·Ûˇ¿ÏÂÈ·˜.
¶ƒ√™£∂∆∂™ ¢π∞∆∞•∂π™ ∞™º∞§∂π∞™
1. ¡·
ˇÔÚ¿ÙÂ
ÛÎÏËÚfi
·Ûˇ·Ï›·˜), Á˘·ÏÈ¿ ·Ûˇ·Ï›·˜ ηÈ/‹ ·Û ›‰·
ÚÔÛÒ Ô˘. ∂ ›Û˘ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È Ó· ˇÔÚ¿Ù ̿Ûη
ÁÈ· ÙËÓ ÛÎfiÓË, ˆÙ·Û ›‰Â˜, Î·È ÂȉÈο Á¿ÓÙÈ·.
2. µÂ‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÔıÂÙËı› ηϿ ÛÙËÓ
ı¤ÛË ÙÔ˘ ÚÈÓ ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈ‹ÛÂÙÂ.
¶ÂÚÈÁÚ·ˇ‹ ÁÂÓÈ΋˜ ¿ Ԅ˘
8 ªfiÓÔ ÁÈ· Ûˇ˘ÚÔÎfi ËÌ·
9 ™Î·Ó‰¿ÏË ‰È·Îfi Ù˘
10 ∞ȯ̋ ˘Ú‹Ó·
11 ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤·˜
12 ∞ȯ̋ ΤÓÙÚÔ˘
13 ƒ¿‚‰Ô˜
14 ∂Í·Á. ÎÏÂȉ›
–1
) ....................................................................... 260
ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜
ÔÈ
·ÚÔ‡Û˜
Ù¯ÓÈο
¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
η ¤ÏÏÔ
(ÎÚ¿ÓÔ˜
ÙÔ
ÂÚÁ·Ï›Ô
3. À fi ηÓÔÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Â›Ó·È
ۯ‰ȷṲ̂ÓÔ ÒÛÙ ӷ ÚÔηÏ› ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜.
√È ‚›‰Â˜ ‡ÎÔÏ· Ì ÔÚ› Ó· ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó
ÚÔηÏfiÓÙ·˜ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‹ ·Ù‡¯ËÌ·.
∂ϤÁÍÂÙÂ
ÛˇÈÁ̤Ó˜ ÁÂÚ¿ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·.
4. ™Â „˘¯Úfi ηÈÚfi ‹ fiÙ·Ó ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ
¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈËı› ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi, ·ˇ‹ÛÙ ÙÔ Ó·
˙ÂÛÙ·ı› ÁÈ· ÌÂÚÈο Ï ٿ ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÂÏ·ÓÙ›.
∞˘Ùfi ı· ¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ÙË Ï‡ ·ÓÛË. ∞Ó ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· ‰Â ˙ÂÛÙ·ı› ηÓÔÓÈο, Ë ÎÚÔ˘ÛÙÈ΋
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË.
5. ¶¿ÓÙ· Ó· ¤¯ÂÙ ÁÂÚ‹ ‚¿ÛË. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ηӤӷ˜
¯ÚËÛÈÌÔ Ôț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û „ËÏ¿ ̤ÚË.
6. ∫ڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÂÚ¿ Î·È Ì ٷ ‰˘Ô
¯¤ÚÈ·.
7. ∆· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Ì·ÎÚÈ¿ · fi Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ̤ÚË
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
8. ªËÓ ·ˇ‹ÓÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ·Ó·Ì̤ÓÔ. ¡·
¯ÚËÛÈÌÔ Ôț٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÌfiÓÔ fiÙ·Ó ÙÔ
ÎÚ·Ù¿ÙÂ.
9. ªËÓ Á˘Ú›ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¿Óˆ Û ηӤӷ
Á‡Úˆ Û·˜ ÂÓÒ Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ∆Ô ÂÚÁ·Ï›Ô
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÔÚ› Ó· Í¡‡ÁÂÈ Î·È Ó·
ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÂÈ Î¿ ÔÈÔ ÛÔ‚·Ú¿.
10. √Ù·Ó ÙÚ˘ ¿ÙÂ ‹
ÙÔ˘
·ÙÒÌ·Ù· ‹ Ô Ô˘‰‹ ÔÙÂ Ì ÔÚ› Ó· ˘ ¿Ú¯Ô˘Ó
ËÏÂÎÙÚÔˇfiÚ· ηÏ҉ȷ ª∏¡ ∞°°π∑∂∆∂ ∆∞
ª∂∆∞§§π∫∞ ª∂ƒ∏ ∆√À ∂ƒ°∞§∂π√À!
∫ڷٿ٠ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô · fi ÙȘ ÌÔӈ̤Ó˜
Â Èˇ¿ÓÂȘ ÎÚ·Ù‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· · Ôˇ‡ÁÂÙÂ
ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ ·Ó ÙÚ˘ ‹ÛÂÙ ‹
ËÏÂÎÙÚÔˇfiÚÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ.
11. ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‹
ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔÓÙ¿ Û ·˘Ùfi ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ Ô˘ ÙÔ
¯ÚËÛÈÌÔ ÔÈ‹ÛÂÙÂ. ª ÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ˙ÂÛÙ¿
Î·È Ó· Û·˜ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ¤Áη˘Ì·.
ºÀ§∞•∂∆∂ ∞À∆∂™ ∆π™ √¢∏°π∂™.
15 ¶›Ûˆ Î¿Ï˘ÌÌ·
16 ∫·ÙÛ·‚ȉÈ
17 ∫· ¿ÎÈ ı‹Î˘ Î·Ú‚Ô˘Ó¿ÎÈ
18 ∫ÏÂȉ› ·ÍÈÌ·‰ÈÔ‡
·Ûˇ¿ÏÈÛ˘
19 ∫· ¿ÎÈ ÛÙÚÔˇ¿ÏÔ˘
20 °Ú¿ÛÛÔ Ûˇ˘ÚÈÔ‡
HR5000
ÚÔÛÂÎÙÈο fiÙÈ ÔÈ ‚›‰Â˜ ›ӷÈ
‰ÂÓ
›ӷÈ
· fi
ÂÏÂΛ٠۠ÙÔ›¯Ô˘˜,
HR5000∫
50 ¯ÈÏ.
150 ¯ÈÏ.
255 ¯ÈÏ.
260
2.100
503 ¯ÈÏ.
9,7 ÃÁÚ.
οو
fiÙ·Ó
ÂÏÂ΋ÛÂÙÂ
37

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k