Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 28

Hide thumbs

Advertisement

VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
Sørg altid for at maskinen er slukket og netstikket
trukket ud, før der foretages noget arbejde på selve
maskinen.
Udskiftning af kul (Fig. 10 og 11)
Når kullene skal udskiftes, standser maskinen auto-
matisk. Udskift altid begge kul samtidigt. Benyt kun
originale selvafbrydende kul.
Smøring (Fig. 12 og 13)
Denne maskine kræver ikke smøring, hverken en
gang i timen eller en gang om dagen, fordi den har et
indbygget smøringssystem, der er fyldt med olie.
Smør maskinen hver gang kulbørsterne er skiftet ud.
Lad maskinen køre i nogle minutter for at varme den
op. Sluk for maskinen og træk netstikket ud. Skru
oliedækslet af ved hjælp af Makita gaffelnøgle 35
(medfølger ikke). Sæt maskinen på bordet med værk-
tøjsholderen pegende opad. Det vil få den gamle olie
til at samle sig i krumtaphuset. Hæld den gamle olie
ud, tør efter og påfyld ny olie (60 g). Brug kun Makita
original olie (medfølger ikke). Hvis der påfyldes mere
end den foreskrevne mængde olie (ca. 60 g), kan det
medføre forkert betjening eller beskadigelse af maski-
nen. Påfyld kun den foreskrevne mængde olie. Sæt
oliedækslet på igen og spænd til med gaffelnøglen.
Spænd ikke oliedækslet for stramt til. Det er lavet af
harpiks og kan let gå i stykker.
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelig-
hed, bør reparation, vedligeholdelse og justering kun
udføres af et autoriseret Makita Service Center.
Makita yder garanti på maskinen i overensstemmelse
med de lovmæssige krav, gældende i Deres land.
Undtaget fra garantien er skader, der er forårsaget af
brugsbetinget slid, overlast eller ukorrekt anvendelse.
Hvis der er fejl ved maskinen, bedes De sende det
komplette maskine sammen med vedlagte GARAN-
TIBEVIS til Deres forhandler eller et Makita Service
Center.
28

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k