Tekniska Data - Makita HR5000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA
1 Vingmutter
2 Handtag
3 Handtag
4 Verktygsfäste
5 Verktygsspärr
6 Omkopplare
7 Läge borrning

TEKNISKA DATA

Modell
Kapacitet
HM-borr ............................................................................................................ 50 mm
Kronborr
Betong ........................................................................................................... 150 mm
Betongrör ....................................................................................................... 255 mm
Tomgångsvarvtal/min (min
Slag per minut ..................................................................................................... 2 100
Totallängd ............................................................................................................ 476 mm
Nettovikt .............................................................................................................. 9,6 kg
• På grund av det kontinuerliga programmet för forsk-
ning och utveckling, kan här angivna tekniska data
ändras utan föregående meddelande.
• Observera: Tekniska data kan variera i olika länder.
Strömförsörjning
Maskinen får endast anslutas till nät med samma
spänning som anges på typplåten och kan köras med
enfas växel- eller likström. Den är dubbelisolerad i
enlighet med europeisk standard och kan därför
anslutas till vägguttag som saknar skyddsjord.
Säkerhetstips
För din egen säkerhets skull, bör du läsa igenom de
medföljande säkerhetsföreskrifterna.
KOMPLETTERANDE
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
1. Använd skyddshjälm, hörselskydd, skydds-
glasögon
och
arbeten i utrymmen med dålig ventilation bör
andningsskydd användas, och vid speciellt
svåra
förhållanden
arrangeras.
2. Kontrollera alltid innan maskinen startas, att
mejseln är säkert låst i verktygsfästet.
3. Slagverket alstrar normalt vibrationer, vilka
kan leda till att fästskruvar i maskinen lossnar.
Kontrollera därför alla synliga skruvar regel-
bundet, och efterdra när så behövs.
4. Vid kall väderlek eller när maskinen inte
använts på en tid, skall den först köras i
tomgång några minuter så att den värms upp.
Slagfunktionen kan i annat fall försämras eller
helt utebli.
Förklaring av allmän översikt
8 Läge mejsling
9 Strömställare
10 Borrkrona
11 Adapter
12 Styrpinne
13 Metallstång
14 Sexkantnyckel
–1
) .............................................................................. 260
vadderade
handskar.
skall
dammutsugning
5. Håll alltid maskinen i ett stadigt grepp med
båda händerna och se till att fotfästet är säk-
ert. Tillse också att ingen befinner sig nedan-
för vid arbeten ovan markplan.
6. Håll maskinen stadigt med båda händerna.
7. Håll händerna borta från rörliga delar.
8. Lämna aldrig maskinen påslagen. Anvånd
endast maskinen handhållen.
9. Rikta
aldrig
närheten. Om verktyget ej spärrats ordentligt
kan det flyga ut och skada någon.
10. Iakttag försiktighet vid bilning i väggar och
golv där elledningar kan misstänkas vara för-
lagda. Håll händerna om de isolerade hand-
tagen och berör ej maskinens metalldelar.
11. Rör inte mejseln eller verktygsfästet med
oskyddade fingrar direkt efter avslutat arbete,
eftersom dessa delar kan bli MYCKET heta.
SPARA DESSA ANVISNINGAR.
Vid
BRUKSANVISNING
Nedre stödhandtag (Fig. 1)
Sidohandtaget kan svängas runt 360° vertikalt och
även framåt och bakåt horisontalt. Vrid vingmuttern
medurs för att låsa handtaget i önskat läge.
Övre stödhandtag (Fig. 2)
Det övre handtaget lämpar sig bäst vid borrning eller
mejsling nedåt. Det kan monteras på maskinhusets
högra eller vänstra sida.
15 Gavelkåpa
16 Spårmejsel
17 Kolhållarlock
18 Tappnyckel
19 Vevhuslock
20 Smörjolja
HR5000
HR5000K
50 mm
150 mm
255 mm
260
2 100
503 mm
9,7 kg
maskinen
mot
personer
i
29

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k