Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 27

Hide thumbs

Advertisement

Montage af bor eller andre værktøjer
(spidsmejsel osv.) (Fig. 3)
Vigtigt:
Forvis Dem altid om, at maskinen er slukket og
netstikket trukket ud, før de sætter værktøj i eller
fjerner det.
Sæt værktøjet i værktøjsopsætningen til det går imod.
Træk låsebolten ud og drej den 180°. Slip den igen,
hvorved boret arreteres.
For at afmontere værktøjet følges monteringsanvis-
ningen i modsat rækkefølge.
Valg af funktion (Fig. 4)
Hammerboring:
For at bore i cement, murværk osv. drejes indstilling-
sknappen om i
-positionen.
Mejselarbejde:
For
mejselarbejde
-positionen.
FORSIGTIG:
• Drej ikke indstillingsknappen, medens maskinen
arbejder. Det beskadiger maskinen.
• For at undgå unødigt slid på indstillingsknappen,
bør De altid sikre Dem, at funktionen altid står
præcist i enten
positionen eller i
Afbryderfunktion (Fig. 5)
FORSIGTIG:
• Før De sætter netstikket i, bør De først efterprøve,
om afbryderen fungerer problemfrit og springer til-
bage i ''OFF''-position, når den slippes.
• Arreter aldrig afbryderen ved at binde eller klæbe
den fast i ''ON''-positionen.
For start af maskinen trykkes på afbryderen, for stop
slippes afbryderen.
Hammerboring
Placer boret på det sted, hvor hullet skal bores, og
tryk derefter på afbryderen.
Anvend ikke magt. Med et let tryk opnåes de bedste
resultater. Hold boret mod hullet og sørg for, at det
ikke rutscher væk.
Tryk ikke yderligere, såfremt borehullet stoppes af
støv eller sten. Lad i stedet maskinen køre i tomgang
og træk boret ud af hullet. Når De gentager dette
nogle gange, bliver hullet rent.
FORSIGTIG:
Når boret begynder at bryde igennem beton, eller
rammer armeringsjern i betonen, kan maskinen
opføre sig på farlig vis. Forebyg farlige reaktioner ved
at sørge for at være i god balance og beholde et
sikkert fodfæste, samtidigt med at maskinen holdes
fast med begge hænder.
stilles
indstillingsknappen
-positionen.
Mejselarbejde
Hold maskinen med begge hænder. Start maskinen
og tryk let på den, så den ikke arbejder ukontrolleret.
Stærkt tryk øger ikke effektiviteten.
Borekrone (Ekstratilbehør)
Med brug af centrerbor
Skru borekronen på borekroneholderen. Isæt borek-
roneholderen med borekronen på samme måde som
normale hammerbor. (Fig. 6)
Isæt centrerboret. (Fig. 7)
Sæt borekronen mod betonfladen og start maskinen.
Når borekronen har lavet en fordybning i betonfladen
fjernes centrerboret. Fortsæt så boringen.
For at afmontere borekronen følges anvisningerne
som beskrevet i (1) eller (2).
(1) Sæt indstillingsknappen i
i
så borekronen på en betonflade og start maski-
nen. Borekronen løsner sig af sig selv på grund af
maskinens slagvirkning. (Fig. 8)
(2) Hold borekroneholderen med skruenøglen, sæt
dornen (ekstratilbehør) i hullet i borekronen og giv
den et par hammerslag for at skrue borekronen af.
(Fig. 9)
Når centrerboret ikke benyttes
Skru borekronen på borekroneholderen. Sæt borek-
roneholderen med borekronen i maskinen på samme
måde som et bor. (Fig. 6)
Drej indstillingsknappen i
nen mod betonfladen og start maskinen. Når borek-
ronen har lavet en fordybning i betonfladen, drejes
indstillingsknappen i
videre.
PAS PÅ:
Det er ikke noget problem, såfremt borekronen ved
kortvarigt brug løsner sig lidt, idet borekronen
spænder sig selv fast, når der bores.
For at fjerne borekronen følges de samme anvis-
ninger som anført under Med brug af centrerbor.
-positionen. Anbring
-positionen. Sæt borekro-
-positionen, og De kan bore
27

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k