Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 30

Hide thumbs

Advertisement

Montering av borr eller mejsel (Fig. 3)
Viktigt:
Se till att stickproppen är urdragen, innan ett verktyg
monteras eller tas bort.
Skjut in verktyget så långt som möjligt i maskinens
verktygsfäste. Dra sedan ut och vrid verktygsspärren
180 grader. När spärren släpps, låses verktyget.
VARNING!
Verktyg med skafttyp enligt fig. A får ej monteras.
Skaft av detta utförande kan skada maskinens verk-
tygsinfästning.
Omkoppling mellan borrning och mejsling
(Fig. 4)
Rotation med slag:
Vid borrning i betong, tegel etc. skall omkopplaren
ställas i läge
.
Enbart slag:
Vid mejsling ställs omkopplaren i läge
VARNING!
• Omkopplarens läge får inte ändras när maskinen
belastas. Vitala delar i växelhuset kan då förstöras.
• Omkopplaren får ej heller ställas i något mellanläge.
Kontrollera därför alltid att den är ställd i endera
ändläget innan maskinen startas.
Strömställare (Fig. 5)
VARNING!
• Innan stickproppen ansluts, bör strömställarens
mekaniska funktion kontrolleras, t ex att den återgår
till från-läget, när den släpps.
• Strömställaren får inte låsas i till-läge med tejp eller
annan anordning.
Motorn startar när strömställaren trycks in och stop-
pas när den släpps. Strömställaren kan ej låsas i
till-läge.
Borrning
Starta inte maskinen förrän borret satts an.
Tryck inte för hårt. Bäst resultat erhålls med ett
borrtryck ungefärligen motsvarande maskinens egen
tyngd.
Öka inte heller trycket om hålet blir igensatt, utan kör
maskinen i tomgång samtidigt som den dras fram och
tillbaka några gånger så att borrmjölet rensas ur.
VARNING!
I genomgångsögonblicket eller om borret fastnar i t ex
ett armeringsjärn, kan en viss 'kickback' uppstå innan
säkerhetskopplingen hinner träda i funktion. Håll där-
för maskinen hela tiden i ett stadigt grepp med båda
händerna. (Använd alltid sidohandtaget)
30
Mejsling
Håll maskinen med båda händerna och starta den.
Tryck ej hårdare än vad som behövs för att hindra
maskinen från att studsa omkring. Kapaciteten ökar
inte med trycket på maskinen.
Borrkrona (extra tillbehör)
Vid användning av styrpinnen
Skruva på borrkronan på adaptern. Sätt i adaptern
med borrkronan i maskinen på samma sätt som med
borrskäret. (Fig. 6)
Sätt i styrpinnen. (Fig. 7)
Låt borrkronan vila mot betongen och slå på maski-
nen. Tag ur centralskäret när borrkronan har skurit en
grund skåra i betongen. Fortsätt sedan att borra.
Följ procedur (1) eller (2) för att ta ur kärnbiten.
(1) Vrid ändringsreglaget till hammarläget. Låt sedan
borrkronan vila mot cementen och slå på maski-
nen. Kärnskäret lossnar av hammarrörelserna.
(Fig. 8)
(2) Håll adaptern med skiftnyckeln, sätt i metallstån-
gen (extra tillbehör) i hålet i borrkronan och skruva
av borrkronan genom att knacka på stången med
.
en hammare. (Fig. 9)
Då styrpinnen inte används
Skruva på borrkronan på adaptern. Sätt i adaptern
med borrkronan i maskinen på samma sätt som med
borrskäret. (Fig. 6)
Vrid ändringsreglaget till läge
mot betongen och slå på maskinen. När borrkronan
har skurit en grund skåra i betongen, vrid ändring-
sreglaget till läge
OBSERVERA:
Inga problem uppstår även om borrkronan av sig
självt skruvas loss något vid tillfällig användning efter-
som borrkronan roterar i spänningsriktningen.
För att ta bort borrkronan, följ samma borttagning-
sprocedurer som beskrivs i Vid användning av
styrpinnen.
. Låt borrkronan vila
och fortsätt borra.

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k