Download Print this page

Technische Gegevens; Aanvullende Veiligheidsvoorschriften - Makita HR5000 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS
1 Klemmoer
2 Zijhandvat
3 Zijhandgreep
4 Houder
5 Vergrendeling
6 Wisselhefboom
7 Roteren plus hameren

TECHNISCHE GEGEVENS

Model
Capaciteit
Hamerboren ..................................................................................................... 50 mm
Kroonboren
Beton ............................................................................................................. 150 mm
Hume pijp ...................................................................................................... 255 mm
Toerental onbelast/min. (min
Aantal slagen/min. .............................................................................................. 2 100
Totale lengte ........................................................................................................ 476 mm
Netto gewicht ...................................................................................................... 9,6 kg
• In verband met ononderbroken research en
ontwikkeling behouden wij ons het recht voor bo-
venstaande technische gegevens te wijzigen
zonder voorafgaande kennisgeving.
• Opmerking: De technische gegevens kunnen van
land tot land verschillen.
Stroomvoorziening
De machine mag alleen worden aangesloten op een
stroombron van hetzelfde voltage als aangegeven op de
naamplaat, en kan op enkel-fase wissel-/gelijkstroom
worden gebruikt. De machine is dubbel-geı ¨ soleerd vol-
gens de Europese standaard en kan derhalve ook op
een niet-geaard stopcontact worden aangesloten.
Veiligheidswenken
Voor uw veiligheid dient u de bijgevoegde Veiligheids-
voorschriften nauwkeurig op te volgen.
AANVULLENDE
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
1. Draag
een
hard
heidshelm), veiligheidsbril en/of gezichtsbe-
scherming. Het is ook tenzeerste aan te bev-
elen dat u een stofmasker, oorbeschermers en
dikke handschoenen draagt.
2. Controleer of de boor goed vastgezet is alvo-
rens het gereedschap te bedienen.
3. Tijdens normale bediening is het gereedschap
aan trillingen onderhevig, zodat de schroeven
gemakkelijk kunnen loskomen, met een defect
of ongeluk als mogelijk gevolg. Controleer
vóór het gebruik zorgvuldig of alle schroeven
goed vastzitten.
Verklaring van algemene gegevens
8 Alleen hameren
9 Trekschakelaar
10 Kernboor
11 Adapter
12 Centerboor
13 Staafijzer
14 Zeskantsleutel
–1
) .......................................................................... 260
hoofddeksel
(veilig-
15 Achterdeksel
16 Schroevedraaier
17 Koolborsteldop
18 Nokkensleutel
19 Carterdeksel
20 Smeerolie voor
4. Laat
het
gereedschap
onbelast warmdraaien wanneer het koud weer
is of wanneer het gereedschap langere tijd niet
werd gebruikt. Daardoor zal het smeermiddel
vloeibaar worden. Hameren is moeilijk indien
de machine niet goed warmgedraaid is.
5. Zorg ervoor dat u altijd stevige ondersteuning
voor de voeten hebt.
Controleer of er zich niemand onder u bevindt
wanneer u het gereedschap op een hoge
plaats gaat gebruiken.
6. Houd het gereedschap stevig met beide
handen vast.
7. Houd uw handen uit de buurt van bewegende
onderdelen.
8. Laat het gereedschap niet achter terwijl het
nog in bedrijf is. Bedien het gereedschap
alleen wanneer u het met beide handen
vasthoudt.
9. Richt het gereedschap in bedrijf niet op per-
sonen die zich in de nabije omgeving bevin-
den. De boor zou los kunnen raken en ernstige
verwondingen veroorzaken.
10. Wanneer u boort of beitelt in muren, vloeren of
andere plaatsen waar er kans is dat u op elek-
trische kabels stoot die onder spanning staan,
GEEN VAN DE METALEN ONDERDELEN VAN
HET GEREEDSCHAP AANRAKEN!
Om een elektrische schok te voorkomen wan-
neer u per ongeluk op een onder spanning
staande kabel boort of beitelt, dient u het gereed-
schap uitsluitend bij de geı ¨ soleerde handgrepen
vast te houden.
11. De boor of onderdelen in de nabije omgeving
van de boor niet aanraken onmiddellijk na
gebruik; deze kunnen erg heet zijn en brand-
wonden veroorzaken.
BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN.
hamermechanisme
HR5000
HR5000K
50 mm
150 mm
255 mm
260
2 100
503 mm
9,7 kg
enkele
minuten
17

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k