Download Print this page

Makita HR5000 Instruction Manual page 33

Hide thumbs

Advertisement

Montering eller demontering av borbitt, eller
andre bits (Fig. 3)
Viktig:
Sørg alltid for at verktøyet er avslått og støplset tatt ut
av stikkontakten før montering eller demontering av
bor.
Sett borbitten inn i verktøysholderen så langt den kan
komme. Trekk ut og drei verkstøysperren 180 grader.
Deretter slipper kuleholderen slik at borbitten blir
sittende fast.
NB!
Bruk aldri bor eller meisler med verktøyfeste type A.
Disse kan beskadige verktøyet.
Borbitten demonteres ved å følge monteringsfram-
gangsmåten i omvendt rekkefølge.
Valg av funksjon (Fig. 4)
Rotasjon med slag:
Til boring i betong, murverk, etc., roteres skiftehen-
delen til
-posisjon.
Kun slag:
Til meisling, avbanking eller nedrivning roteres skifte-
hendelen til
-posisjon.
NB!
• Skiftehendelen må ikke roteres mens verktøyet går
med belastning. Verktøyet ta skade.
• For å unngå at mekanismen for endring av funksjon
blir slitt før tiden, må det søreges for at skiftehen-
delen alltid er innstilt på den ene av de to funksjons-
posisjonene.
Bryterposisjoner (Fig. 5)
NB!
• Før støpslet settes i må du kontrollere at bryteren
virker som den skal og går tilbake til ''OFF'' når den
slippes.
• Bryteren må aldri settes fast i ''ON''-posisjon ved
hjelp av limbånd.
Maskinen starter når bryteres klemmes inn og stopper
når denne slippes.
Hammerboring
Plasser boret der hullet skal lages og trykk på bry-
teren.
Øv ikke makt på verktøyet. Et lett trykk gir det beste
resultatet. Hold verktøyet på plass og pass på at det
ikke glir vekk fra hullet.
Legg ikke større trykk på maskinen nå hullet stoppes
til av boreavfall. la istedet verktøyet gå på tomgang og
trekk det så ut av hullet. Ved å gjøre dette noen
ganger, kan hullet renses ut.
NB!
Når boret begynner å trenge gjennom betongen eller
når det treffer armeringsstenger i betongen, kan verk-
tøyet reagere på en farlig måte. Sørg alltid for godt
fotfeste og godt fottøy og hold verktøyet godt fast med
begge hender for å unngå farlige situasjoner.
Meisling / Avbanking / Nedrivning
Hold verktøyet godt fast med begge hender. Slå
verktøyet på og legg et lett trykk på slik at det ikke
spretter ukontrollert rundt. Stor vekt på verktøyet vil
ikke nødvendigvis øke effektiviteten.
Kjernebor (ekstrautstyr)
Når sentrumsbor benyttes
Skru kjerneboret fast på adapteren. Installer adap-
teren med kjerneboret på maskinen på samme måte
som et drillbor. (Fig. 6)
Installer sentrumsboret. (Fig. 7)
La kjerneboret hvile på betongen og slå maskinen på.
Når kjerneboret har laget en grunn rille i betongen,
fjernes sentrumsboret. Fortsett så boringen.
Kjerneboret demonteres ved å følge fremgangsmåte
(1) eller (2).
(1) Roter skiftehendelen til
kjerneboret hvile på betongen og slå maskinen
på. Kjerneboret vil frigjøre seg fra hammerfunk-
sjonen. (Fig. 8)
(2) Hold adapteren fast med skrunøkkelen, før stan-
gen (ekstrautstyr) inn i hullet i kjerneboret og bank
med en hammer for å skru den løs. (Fig. 9)
Når sentrumsbor ikke benyttes
Skru kjerneboret fast på adapteren. Installer adap-
teren med kjernebor på maskinen på samme måte
som et drillbor. (Fig. 6)
Roter skiftehendelen til
hvile på betongen og slå maskinen på. Når kjernebo-
ret har laget en grunn rille i betongen, roterer du
skiftehendelen til
-posisjon og fortsetter boringen.
MERKNAD:
Det vil ikke skje noe selv om kjerneboret løsner litt
under kortvarig bruk siden det roterer i tiltrekningsret-
ning.
Kjerneboret demonteres ved å følge demonterings-
prosedyren som er beskrevet i Når sentrumsbor
benyttes.
-posisjon. La deretter
-posisjon. La kjerneboret
33

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hr5000k