Download  Print this page

Mazání; Smazat Určitý Soubor; Smazat Určitou Složku; Varování - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement


Mazání
6.1
Smazat určitý soubor
Ve stop stavu stiskněte krátce tlačítko STOP/DEL.
1
Zobrazí se číslo souboru a bliká DEL.
Tlačítky NEXT  nebo BACK  vyberte soubor,
2
který chcete smazat
1
.
Pro smazání vybraného souboru podržte stisknuté
3
tlačítko STOP/DEL po dobu asi 3 sekund. Počet
souborů se automaticky sníží o jeden
Jestiže soubor nechcete vymazat, stiskněté krátce tlačítko
4
STOP/DEL.
6.2
Smazat určitou složku
1
Ve stop stavu stiskněte po dobu asi 3 sekund tlačítko
STOP/DEL. Objeví se označení aktuální složky a
bliká DEL
.
1
2
Tlačítkem FOLDER/REPEAT vyberte složku, kterou
chcete smazat
2
.
Znovu stiskněte po dobu asi 3 sekund tlačítko STOP/
3
DEL pro vymazání všech souborů ve zvolené složce.
Váš Voice Tracer ukončí přehrávání v této složce
4
Jestiže složku nechcete vymazat, stiskněté krátce
tlačítko STOP/DEL.
0
1
2
2
.
1
2
3
3
.
6.3
Smazat všechny složky (formátovací režim)
Ve stop stavu stiskněte po dobu asi 3 sekund tlačítko
1
STOP/DEL. Objeví se označení aktuální složky a
bliká DEL
1
.
Opakovaně stiskněte tlačítko FOLDER/REPEAT,
2
dokud se nezobrazí označení všech čtyřech složek a
na displeji se neobjeví „DELALL"
3
Znovu stiskněte po dobu asi 3 sekund tlačítko STOP/
DEL pro vymazání všech souborů ve všech složkách. Po vymazání
bude Voice Tracer umístěn ve složce A.
4
Jestiže všechny složky nechcete vymazat, stiskněté krátce
tlačítko STOP/DEL.

Varování
Nepokoušejte se otvírat, opravovat nebo upravovat Voice Tracer.
Nepoužívejte Voice Tracer na místech, kde je použití
elektronických přístrojů zakázáno (např. v letadlech atp.).
Nedávejte Voice Tracer nebo jeho příslušenství do úst.
Neponořujte Voice Tracer a nelijte na něj kapaliny.
Nevystavujte Voice Tracer nebo jeho příslušenství otřesům,
mohou způsobit jeho chybnou funkci.
Nevyvíjejte nadměrnou sílu na LCD displej, může ho to poškodit
2
.
Uživatelská příručka
1
2

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: