Download  Print this page

Začátek; Výmìna Baterií; Zapnutí Voice Traceru; Vypnutí Voice Traceru - Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder User Manual

Digital voice tracer.
Hide thumbs

Advertisement

2
Začátek
2.1
Výmìna baterií
Ujistěte se, že přístroj je vypnutý. Nevyměňujte baterie pokud je
1
přístroj zapnutý, může to způsobit chybnou funkci.
2
Otevřete kryt baterií.
Vložte baterie. Ujistěte se, že baterie jsou správně
3
vloženy (velikost „AAA") a zavřete kryt. Po vložení
baterií se na displeji zobrazí všechny indikační
prvky
a přístroj se přepne do pohotovostního
1
režimu (čekání na aktivaci nahrávání či přehrávání
2
).
Není-li žádná funkce aktivována do 1 min., přístroj se
4
automaticky vypne.
5
Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko PLAY/
PAUSE/REMAIN. Váš Voice Tracer se přepne do
pohotovostního režimu
2
D Vyjměte baterie, nebudete-li Voice Tracer používat po delší
dobu. Vyteklé baterie mohou přístroj poškodit.
E V případě chybné funkce Voice Traceru vyjměte baterie a opět je
vložte.
Uživatelská příručka
.
2.2
Zapnutí Voice Traceru
1
Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE/REMAIN pro zapnutí
Voice Traceru. Přístroj se přepne do pohotovostního
režimu. Po vložení baterií se na displeji zobrazí
všechny indikační prvky a přístroj se přepne do pohotovostního
režimu
1
.
2.3
Vypnutí Voice Traceru
Není-li žádná funkce aktivována po dobu 1 minuty, přístroj se
automaticky vypne.
1
2.4
Zámek tlačítek (Hold)
1
Pokud podržíte stisknuté tlačítko MENU/HOLD
déle než 2 sekundy v režimu přehrávání, nahrávání
2
nebo pohotovostním (na displeji se zobrazí ON
HOLD), aktivuje se zámek tlačítek. V tomto režimu
jsou všechna tlačítka deaktivovaná a na displeji se při
stisku libovolného tlačítka zobrazí „ON HOLD"
Pokud chcete tuto funkci vypnout, podržte opět
2
stisknuté tlačítko MENU/HOLD po dobu minimálně 2 sekund.
Na displeji se zobrazí informace „OF HOLD" indikující, že funkce
zámku tlačítek byla zrušena
D Režim hold se deaktivuje také po vypnutí a opakovaném zapnutí
přístroje.
1
.
.
2
1
1
2


Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for Philips LFH7655 - Digital Voice Tracer 7655 64 MB Recorder

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: