Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 102

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

SvEnSka
102
Problem
Ingredienserna värms inte
upp helt.
Apparaten ångokar inte.
Ångkokningen tar för lång
tid eller
ångkokningsfunktionen
fungerar inte alls.
Ånga kommer ut ur
påfyllningsöppningen.
Ånglampan tänds igen
efter att ångkokningen är
klar. Efter ett tag ger
apparaten ifrån sig ett
brummande ljud.
Knivenheten eller
motorenheten är
blockerad.
Motordelen avger en
obehaglig lukt de första
gångerna den används.
4203.000.6226.2.indd 102
Möjlig orsak
Lösning
Du vill starta en andra
Stäng av apparaten och låt den svalna i några
ångkokning precis
minuter innan du startar en andra
efter du har avslutat
ångkokning.
en.
Bitarna i behållaren är
Skär maten i mindre bitar (2-3 cm), minska
för stora, det är för
mängden mat i behållaren eller välj en längre
mycket mat i
tillagningstid (max 20 minuter). Läs i
behållaren eller så har
recepthäftet och/eller tabellen i kapitlet
du inte ångkokat
Ingredienser och tillagningstider så att du
maten tillräckligt länge.
väljer rätt tillagningstid för de ingredienser du
vill ångkoka eller receptet du vill tillaga.
Du har inte hällt
Stäng av apparaten och tillsätt rätt mängd
vatten i apparaten.
vatten i apparaten.
Du har inte ställt
Ställ behållaren på apparaten i rätt läge (se
behållaren på
avsnittet Ångkokning i kapitlet Använda
motorenheten i rätt
apparaten).
läge.
Det finns för mycket
Avkalka vattentanken. Se kapitlet Rengöring
kalk i vattentanken.
och underhåll, avsnittet Avkalkning.
Påfyllningsöppningens
Stäng locket till påfyllningsöppningen
lock är inte ordentligt
ordentligt (ett klickljud hörs).
stängt.
Ångöppningen på
Rengör ångöppningen med ett spetsigt
motorenheten är
föremål utan att skada tätningen och följ i
blockerad av mat eller
framtiden instruktionerna för avkalkning. Läs
kalk.
kapitlet Rengöring och underhåll, avsnittet
Avkalkning.
Lockets ångöppning är
Rengör lockets ångöppning ordentligt.
blockerad.
Du har av misstag
Stäng av apparaten inom 10 minuter efter
lämnat behållaren på
att ångkokningen är klar. Mixa sedan maten
basenheten i mer än
eller ta bort den från behållaren.
10 minuter utan att
stänga av apparaten.
Det är för mycket mat
Stäng av apparaten och tillred en mindre
i behållaren.
mängd mat. Fyll inte behållaren över den
översta kanten på den gröna knivenheten.
Det är normalt.
Om lukten inte försvinner när du har använt
apparaten några gånger kontrollerar du om
tillredningsmängden och -tiden stämmer. Se
kapitlet Ingredienser och tillagningstider.
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: