Download  Print this page

Philips SCF870/20 Manual Page 77

Philips avent combined steamer and blender scf870/20.
Hide thumbs

Advertisement

Problem
Ingrediensene er
ikke varmet opp
ordentlig.
Apparatet damper
ikke.
Dampingen tar for
lang tid, eller
dampfunksjonen
fungerer ikke i det
hele tatt.
Det kommer
damp ut av
påfyllingsåpningen.
Damplampen
lyser igjen når
dampprosessen er
ferdig. Når det har
gått litt tid, lager
apparatet en
summelyd igjen.
Knivenheten eller
motorenheten er
blokkert.
Motorenheten gir
fra seg en
ubehagelig lukt de
første gangene
den er i bruk.
4203.000.6226.2.indd 77
Mulig årsak
Løsning
Bitene i kannen er for
Del maten i mindre biter (2–3 cm), reduser
store, det er for mye
mengden med mat i kannen, eller velg en lengre
mat i kannen, eller du
damptid (maksimum 20 minutter). Se i
har ikke dampet maten
oppskriftsheftet eller på tabellen i avsnittet
lenge nok.
Ingredienser og damptider for å kontrollere at du
har valgt riktig damptid for ingrediensene du ønsker
å dampe eller oppskriften du ønsker å lage.
Du har ikke hatt i vann
Slå av apparatet, og ha i riktig mengde vann i
i apparatet.
apparatet.
Du har ikke plassert
Plasser kannen på apparatet i riktig posisjon (se
kannen riktig på
under Damping i avsnittet Bruke apparatet).
motorenheten.
Det er for mye kalk i
Avkalk vannbeholderen. Se under Avkalking i
vannbeholderen.
avsnittet Rengjøring og vedlikehold.
Lokket på
Lukk lokket på påfyllingsåpningen (du skal høre et
påfyllingsåpningen er
klikk).
ikke lukket ordentlig.
Dampåpningen på
Rengjør dampåpningen med en spiss gjenstand uten
motorenheten er
å skade forseglingen, og følg
blokkert av mat eller
avkalkingsinstruksjonene i fremtiden. Se under
kalkbelegg.
Avkalking i avsnittet Rengjøring og vedlikehold.
Damphullet i lokket er
Rengjør damphullet i lokket ordentlig.
blokkert.
Du har utilsiktet latt
Slå av apparatet innen ti minutter etter at
kannen stå på sokkelen
dampprosessen er ferdig, og bland maten eller fjern
i mer enn ti minutter
den fra kannen.
før du slo av apparatet.
Det er for mye mat i
Slå av apparatet og tilbered en mindre mengde.
kannen.
Ikke fyll kannen til over toppen av den grønne
knivenheten.
Dette er normalt.
Hvis apparatet fortsetter å avgi denne lukten etter
at du har brukt det noen ganger, må du kontrollere
om mengden og tiden du bruker til tilberedning, er
riktig. Se avsnittet Ingredienser og damptider.
norSk
77
05-11-10 13:21

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Philips SCF870/20

   Related Manuals for Philips SCF870/20

This manual is also suitable for:

Scf870/21Scf870/22Avent scf870

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: