Download Table of Contents Print this page

Magyar - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
HÁLÓZATI CSATLAKOZTATÁS
Szabadban a dugaljat hibaáram-védőkapcsolóval kell ellátni.
Az elektromos készülékek üzembehelyezési útmutatása ezt
kötelezően előírja (FI, RCD, PRCD). Ügyeljen erre az elektromos
kéziszerszámok használatakor is.
A készüléket csak egyfázisú váltóáramra és a teljesítménytáblán
megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa. A csatlakoztatás
védőérintkező nélküli dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a
készülék felépítése II. védettségi osztályú.
A készüléket csak kikapcsolt állapotban szabad ismét áram alá
helyezni.
KARBANTARTÁS
A készülék szellőzőnyílásait mindig tisztán kell tartani.
Tisztítóspray (4932 6217 19) rendszeres használata a feszítőpofák és
furataik tisztításához ajánlott.
Ha a hálózati csatlakozóvezeték megsérült, akkor azt ügyféls-
zolgálati hely által kell kicseréltetni, mert ahhoz speciális szerszám
szükséges.
Javításhoz, karbantartáshoz kizárólag AEG alkatrészeket és
tartozékokat szabad használni. A készülék azon részeinek cseréjét,
amit a kezelési útmutató nem engedélyez, kizárólag a javításra
feljogosított márkaszervíz végezheti. (Lásd a szervízlistát)
Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a készülék típusa
és azonosító száma alapján a területileg illetékes Milwaukee
márkaszervíztől vagy közvetlenül a gyártótól (Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany) lehet
kérni.
CE AZONOSSÁGI NYILATKOZAT
Kizárólagos felelősségünk alapján kijelentjük, hogy a „Műszaki
adatok" fejezetben leírt termék megfelel a irányelvek összes
vonatkozó rendelkezésének
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EK
2014/30/EU
harmonizált szabvány és a
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Műszaki dokumentáció összeállításra felhatalmazva
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SZIMBÓLUMOK
FIGYELEM! FIGYELMEZTETÉS! VESZÉLY!
Bármilyen jellegű karbantartás vagy javítás előtt a
készüléket áramtalanítani kell.
Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet
használja.
Azokat a tartozékokat, amelyek gyárilag nincsenek a
készülékhez mellékelve, külön lehet megrendelni.
Az elektromos eszközöket nem szabad a háztartási hulladé-
kkal együtt ártalmatlanítani. Az elektromos és elektronikus
eszközöket szelektíven kell gyűjteni, és azokat környezetbarát
ártalmatlanítás céljából hulladékhasznosító üzemben kell
leadni. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájéko-
zódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről.
II. védelmi osztályú elektromos szerszám. Olyan elektromos
szerszám, amelynél az elektromos áramütés elleni védelem
nem csak az alapszigeteléstől függ, hanem amelyben
kiegészítő védőintézkedéseket, mint pl. kettős szigetelés
vagy megerősített szigetelés, alkalmaznak. Nincs lehetőség
védőérintkező csatlakoztatására.
CE-jelölés
UkrSEPRO megfelelőségi jelzés.
Eurázsiai megfelelőségi jelzés.
Mag

Magyar

39

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents