Download Print this page

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

BSB12 G3, BSB14 G3
Original instructions
Originalbetriebsanleitung
Notice originale
Istruzioni originali
Manual original
Manual original
Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
Original brugsanvisning
Original bruksanvisning
Bruksanvisning i original
Alkuperäiset ohjeet
Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης
Orijinal işletme talimatı
Původním návodem k používání
Pôvodný návod na použitie
Instrukcją oryginalną
Eredeti használati utasítás
Izvirna navodila
Originalne pogonske upute
Instrukcijām oriģinālvalodā
Originali instrukcija
Algupärane kasutusjuhend
Оригинальное руководство по эксплуатации
Оригинално ръководство за експлоатация
Instrucţiuni de folosire originale
Оригинален прирачник за работа
Оригінал інструкції з експлуатації
‫اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻷﺻﻠﯾﺔ‬

Advertisement

loading

Summary of Contents for AEG BSB12 G3

 • Page 1 BSB12 G3, BSB14 G3 Original instructions Pôvodný návod na použitie Originalbetriebsanleitung Instrukcją oryginalną Notice originale Eredeti használati utasítás Istruzioni originali Izvirna navodila Manual original Originalne pogonske upute Manual original Instrukcijām oriģinālvalodā Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Originali instrukcija Original brugsanvisning Algupärane kasutusjuhend Original bruksanvisning Оригинальное...
 • Page 2 Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints ENGLISH Picture section and description of Symbols with operating description and functional description Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen DEUTSCH Bildteil und Erklärung der Symbole. mit Anwendungs- und Funktionsbeschreibungen Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité...
 • Page 3 START STOP...
 • Page 4 Remove the battery pack before starting any work on the machine. Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen Avant tous travaux sur la machine retirer l’accu interchangeable. Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina. Retire la batería antes de comenzar cualquier trabajo en la máquina.
 • Page 6 START Handle (insulated gripping surface) Handgriff (isolierte Griff fl äche) Poignée (surface de prise isolée) Impugnatura (superfi cie di presa isolata) Empuñadura (superfi cie de agarre con aislamiento) Manípulo (superfície de pega isolada) Handgreep (geïsoleerd) Håndtag (isolerede gribefl ader) Håndtak (isolert gripefl ate) Handtag (isolerad greppyta) Kahva (eristetty tarttumapinta) Χειρολαβή...
 • Page 7 LOCK...
 • Page 9: Maintenance

  At higher speeds, the bit is likely to bend if allowed to rotate freely without To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. AEG contacting the workpiece, resulting the personal injury.
 • Page 10: Wartung

  AKKU-SCHLAGBOHRSCHRAUBER BSB12 G3 BSB14 G3 Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmüll werfen. AEG bietet Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und eine umweltgerechte Alt-Wechselakku-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.
 • Page 11: Entretien

  BSB12 G3 BSB14 G3 Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. AEG Le transport de ces batteries devra s'eff ectuer dans le respect des dispositions et des off re un système d’évacuation écologique des accus usés.
 • Page 12: Manutenzione

  Numero di serie ........................4566 14 04....4566 20 04... Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura di casa. La AEG off re Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di ...000001-999999...
 • Page 13: Mantenimiento

  BSB14 G3 TRANSPORTE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO No tire las baterías usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores AEG ofrecen un servicio de recogida de baterías antiguas para proteger el medio ambiente. Número de producción ......................
 • Page 14 BSB12 G3 BSB14 G3 TRANSPORTE DE BATERIAS DE IÃO-LÍTIO Não queimar acumuladores gastos nem deitá-los no lixo doméstico. A AEG possue uma eliminação de acumuladores gastos que respeita o meio ambiente. Número de produção ....................... 4566 14 04....4566 20 04...
 • Page 15 Boor-ø in staal ..........................10 mm ....13 mm Verbruikte akku’s niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt namelijk een Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale Boor-ø in hout ........................
 • Page 16 Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen. Produktionsnummer ....................4566 14 04....4566 20 04... Verbruikte akku’s niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. AEG biedt namelijk Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods..000001-999999 ...000001-999999...
 • Page 17 FORMÅLSMESSIG BRUK Bruk hørselsvern! Bruk kun AEG tilbehør og AEG reservedeler. Komponenter der utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos AEG kundeservice (se brosjyre Batteri-elektronikk-slagboreskrutrekkeren kan brukes universelt til boring, Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN garanti/kundeserviceadresser).
 • Page 18 TEKNISKA DATA BATTERIDRIVEN SLAGBORRMASKIN/SKRUVDRAGARE BSB12 G3 BSB14 G3 Kasta inte förbrukade batterier. Lämna dem till AEG Tools för återvinning. • Konsumenter får transportera dessa batterier på allmän väg utan att behöva beakta särskilda föreskrifter. Produktionsnummer ....................4566 14 04....4566 20 04...
 • Page 19 ...95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) Käytä ainoastaan AEG lisätarvikkeita ja AEG varaosia. Mikäli jokin komponentti, Käytä kuulosuojaimia! jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin AEG palvelupisteistä Elektronisella akkuiskuporakoneella voi porata, iskuporata ja ruuvata (kts. listamme takuuhuoltoliikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista) ilmanverkkojohtoa.
 • Page 20 Στάθμη ηχητικής ισχύος (Ανασφά λεια K=3dB(A)) ....................95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) áëëáãÞ ôïõò äåí ðåñéãñÜöåôáé, áíôéêáèéóôþíôáé óå ìéá ôå÷íéêÞ õðïóôÞñéîç ôçò AEG (âëÝðå öõëëÜäéï λευκαντικά ή προϊόντα που περιέχουν λευκαντικά, μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα. ÖïñÜôå ðñïóôáóßá áêïÞò (ùôáóðßäåò)! åããýçóç/ äéåõèýíóåéò...
 • Page 21 VURMALI AKÜ MATKAP VIDASI BSB12 G3 BSB14 G3 LITYUM IYON PILLERIN TAŞINMASI Kullanılmış kartuş aküleri ateşe veya ev çöplerine atmayın. AEG, kartuş akülerin çevreye zarar vermeyecek biçimde tasfi ye edilmesine olanak sağlayan hizmet Üretim numarası ......................4566 14 04....4566 20 04...
 • Page 22 Hladina akustického tlaku (Kolísavost K=3dB(A)) ............84,5 dB (A) ..86,5 dB (A) OBLAST VYUŽITÍ Používat výhradně příslušenství AEG a náhradní díly AEG. Díly jejichž výměny Hladina akustického výkonu (Kolísavost K=3dB(A)) ............95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz.”Záruky / Seznam Akumulátorový...
 • Page 23 ...95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) Použivať len AEG príslušenstvo a AEG náhradné diely. Súčiastky bez návodu Používajte ochranu sluchu! na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG zákazníckych centier (viď brožúru POUŽITIE PODĽA PREDPISOV Záruka/Adresy zákazníckych centier).
 • Page 24 UTRZYMANIE I KONSERWACJA Elektroniczna akumulatorowa wiertarka udarowa/wkrętarka przeznaczona jest do wiercenia, Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego AEG i części zamiennych AEG. Gdyby Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków) wyznaczone zgodnie z normą EN wiercenia udarowego, a także wkręcania przy pracy z dala od źródła zasilania sieciowego.
 • Page 25 Hangteljesítmény szint (K bizonytalanság=3dB(A)) .............95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) Csak AEG tartozékokat és AEG pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan Hallásvédő eszköz használata ajánlott! RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki AEG szervizzel (lásd Garancia/Ügyfélszolgálat címei kiadványt).
 • Page 26 Nivo zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) ...............84,5 dB (A) ..86,5 dB (A) Uporabljajte samo AEG pribor in AEG nadomestne dele. Poskrbite, da Višina zvočnega tlaka (Nevarnost K=3dB(A)) ............95,5 dB (A) ..97,5 dB (A)
 • Page 27 Akkupack je eventualno ispražnjem i mora se na punjaču ponovno napuniti. Broj proizvodnje ...................... 4566 14 04....4566 20 04... Istrošene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kućno smeće. AEG ...000001-999999 ...000001-999999 nudi mogućnost uklanjanja starih baterija odgovarajuće okolini. AEG nudi TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA Bušenje-ø...
 • Page 28 NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS Trokšņa spiediena līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) .............84,5 dB (A) ..86,5 dB (A) Izmantojiet tikai fi rmu AEG piederumus un fi rmas AEG rezerves daļas. Lieciet Trokšņa jaudas līmenis (Nedrošība K=3dB(A)) ..............95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā...
 • Page 29 NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRTĮ Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A)) .................95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) Naudokite tik „AEG“ priedus ir „AEG“ atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas Nešioti klausos apsaugines priemones! neaprašytas, leidžiama keisti tik „AEG“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/ Akumuliatorinį...
 • Page 30 JUHTMETA LÖÖKPUUR BSB12 G3 BSB14 G3 LIITIUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE Ärge visake tarvitatud vahetatavaid akusid tulle ega olmeprügisse. AEG pakub vanade akude keskkonnahoidlikku käitlust; palun küsige oma Tootmisnumber ....................... 4566 14 04....4566 20 04... Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele erialaselt tarnijalt.
 • Page 31 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â äåðåâå ......................30 mm ....32 mm машину. Для продолжения работы машину выключить и снова включить. Если машина не их. Дистрибьюторы компании AEG предлагают восстановление старых аккумуляторов, чтобы Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñâåðëåíèÿ â kèðïè÷ è êàôåëü ....................5 mm ....5 mm включается, то, возможно, разрядился...
 • Page 32 Да се използват само аксесоари на AEG и резервни части на AEG. Елементи, чията ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ Да се носи предпазно средство за слуха! подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на AEG (вижте брошурата “Гаранция и адреси на сервизи). Акумулаторният ударен пробивен винтоверт с електронно управление може...
 • Page 33 Purtaţi căşti de protecţie CONDIŢII DE UTILIZARE SPECIFICATE Utilizaţi numai accesorii şi piese de schimb AEG. Dacă unele din componente care nu Valorile totale de oscilaţie (suma vectorialǎ pe trei direcţii) determinate conform normei EN Maşina electronică de găurit / de înşurubat, cu percuţie cu acumulator este destinată...
 • Page 34 Ниво на звучен притисок. (Несигурност K=3dB(A)) ................84,5 dB (A) ..86,5 dB (A) Користете само AEG додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не Ниво на јачина на звук (Несигурност K=3dB(A))...................95,5 dB (A) ..97,5 dB (A) се...
 • Page 35 Цей прилад можна використовувати тільки за призначенням так, як вказано в цьому Використовувати засоби захисту органів слуху! документі. Використовувати комплектуючі та запчастини тільки від AEG. Деталі, заміна яких не описується, замінювати тільки в відділі обслуговування клієнтів AEG (зверніть увагу на СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ЄС...
 • Page 36 ‫ﺗﺣذﯾر! ﻟﺗﺟﻧب أﺧطﺎر اﻟﺣرﯾﻖ أو اﻹﺻﺎﺑﺔ أو اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟم ﻋن اﻟﻣﺎس اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﻲ، ﻻ‬ ‫ﺗﻐﻣر اﻷداة أو اﻟﺑطﺎرﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺗﺑدال أو ﺟﮭﺎز اﻟﺷﺣن ﻓﻲ اﻟﺳواﺋل وأﺣرص ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺻل‬ ‫ وﻗطﻊ اﻟﻐﯾﺎر اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻓﻘط. إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﺗﻐﯾﯾرھﺎ ﻏﯾر‬AEG ‫اﺳﺗﺧدم ﻣﻠﺣﻘﺎت‬ 4566 14 04...
 • Page 37 Techtronic Industries (UK) Ltd Techtronic Industries GmbH Fieldhouse Lane Max-Eyth-Straße 10 Marlow Bucks SL7 1HZ 71364 Winnenden Germany (11.20) (05.16) (05.16) AEG is a registered trademark used under 4931 4146 87 4931 4147 20 4931 4147 20 license from AB Electrolux (publ).

This manual is also suitable for:

Bsb14 g3Bsb12g3li-202c4000456614