Download Table of Contents Print this page

Dansk - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
TEKNISKE DATA
Boreskruetrækker
Produktionsnummer
Nominel optagen e ekt
Afgiven e ekt
Omdrejningstal, ubelastet
Omdrejningstal belastet maks.
Statisk blokeringsmoment
Bor-ø i stål
Bor-ø i aluminium
Bor-ø i træ
Borepatronspændevidde
Borespindel
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003
Støjinformation
Måleværdier beregnes iht. EN 60745. Værktøjets A-vurderede
støjniveau er typisk:
Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A))
Lyde ekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A))
Dan
Brug høreværn!
Vibrationsinformation
Samlede vibrationsværdier (værdisum for tre retninger) beregnet
iht. EN 60745.
Boring i metal
Vibrationseksponering a
Usikkerhed K=
Skruning
Vibrationseksponering a
Usikkerhed K=
ADVARSEL
Svingningsniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er målt
i henhold til standardiseret måleprocedure ifølge EN 60745 og
kan anvendes til indbyrdes sammenligning mellem el-værktøjer.
Svingningsniveauet er ligeledes egnet som foreløbigt skøn over
svingningsbelastningen.
Det angivne svingningsniveau er baseret på el-værktøjets primære
anvendelsesformål. Hvis el-værktøjet benyttes til andre formål, med
andet indsatsværktøj eller ikke vedligeholdes tilstrækkeligt, kan
svingningsniveauet afvige. Dette kan øge svingningsbelastningen over
den samlede arbejdsperiode betydeligt.
For en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der også tages
højde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor apparatet
kører, men uden at være i anvendelse. Dette kan reducere svingnings-
belastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.
Supplerende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren
mod påvirkninger fra svingninger skal iværksættes, f.eks.: Vedlige-
holdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, varmholdelse af hænder,
organisering af arbejdsprocesser.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige
vejledninger. I tilfælde af manglende overholdelse af advarsel-
shenvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød,
brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere
brug.

Dansk

20
BE 705 R
4165 06 03 ...
... 000001-999999
705 W
566 W
2700 min
1820 min
15 Nm
10 mm
16 mm
30 mm
1-10 mm
1/2 ˝
1,6 kg
85 dB(A)
96 dB(A)
<2,5 m/s
2
1,5 m/s
2
h,D
<2,5 m/s
2
1,5 m/s
2
h
SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ARBEJDE MED
BOREMASKINER
Brug de ekstra håndtag, som følger med apparatet. Hvis
kontrollen mistes, kan det medføre personskade.
Hold altid kun elværktøjet i de isolerede gribe ader, når du
udfører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøjede
-1
strømledninger eller værktøjets eget kabel. Kommer skære-
-1
værktøjet i kontakt med en strømførende ledning, kan maskinens
metaldele komme under spænding og give elektrisk stød.
SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ARBEJDE MED
SKRUEMASKINER
Hold maskinen fast i de isolerede gribe ader, når du
udfører arbejde, hvor der er risiko for, at skruen kan ramme
skjulte strømledninger eller værktøjets egen ledning.
Skruens kontakt med en spændingsførende ledning kan sætte
metalliske maskindele under spænding og medføre elektrisk stød.
Yderligere sikkerheds- og arbejdsinformationer
Brug beskyttelsesudstyr. Bær altid sikkerhedsbriller, når du
arbejder med maskinen. Vi anbefaler desuden brug af personlig
beskyttelsesudrustning, såsom støvmaske, sikkerhedshandsker,
fast og skridsikkert skotøj, hjelm og høreværn.
Støv, som opstår i forbindelse med fræsearbejdet, er ofte sundhe-
dsskadeligt og må ikke trænge ind i kroppen. Brug en støvsuger
og bær egnet støvbeskyttelsesmaske. Fjern grundigt a ejret støv
(f.eks. ved opsugning).
Der må ikke bearbejdes nogen materialer, der kan udgøre en
sundhedsrisiko (f.eks. asbest).
Sluk straks for maskinen, hvis indsatsværktøjet er blokeret! Tænd
ikke for maskinen igen, så længe indsatsværktøjet er blokeret;
dette kan føre til et tilbageslag med højt reaktionsmoment. Find
frem til og afhjælp årsagen til indsatsværktøjets blokering under
hensyntagen til sikkerhedsinstruktionerne.
Mulige årsager herfor kunne være:
• at det sidder i klemme i emnet der bearbejdes
• Gennembrud af det materiale, som skal bearbejdes
• at el-værktøjet er overbelastet
Grib ikke ind i maskinen, når den kører.
Indsatsværktøjet kan blive varmt under brugen.
ADVARSEL! Fare for forbrændinger
• ved værktøjsskift
• når man lægger maskinen fra sig
Spåner eller splinter må ikke ernes, medens maskinen kører.
Tilslutningskablet holdes hele tiden væk fra maskinens arbejdsom-
råde. Kablet ledes altid bort bag om maskinen.
Ved arbejdeboring i væg, loft eller gulv skal man passe på elektriske
kabler, gas- og vandledninger.
Sørg for at sikre dit emne med en spændeanordning. Ikke sikrede
emner kan forårsage alvorlige kvæstelser og beskadigelser.
Før ethvert arbejde ved maskinen skal stikket tages ud af stikdåsen.
TILTÆNKT FORMÅL
Bore-/skruemaskinen kan bruges universelt til boring og skruning.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents