Download Table of Contents Print this page

Latviski - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
TĪKLA PIESLĒGUMS
Kontaktligzdām, kas atrodas ārpus telpām jābūt aprīkotām ar
automātiskiem drošinātājslēdžiem, kas nostrādā, ja strāvas plūsmā
radušies (FI, RCD, PRCD) bojājumi. To pieprasa jūsu elektroiekārtas
instalācijas noteikumi. Lūdzu, to ņemt vārā, izmantojot mūsu
instrumentus.
Pieslēgt tikai vienpola maiņstrāvas tīklam un tikai spriegumam,
kas norādīts uz jaudas paneļa. Pieslēgums iespējams arī
kontaktligzdām bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbūvi, kas
atbilst II. aizsargklasei.
Mašīnu pievienot kontaktligzdai tikai izslēgtā stāvoklī.
APKOPE
Vajag vienmēr uzmanīt, lai būtu tīras dzesēšanas atveres.
Leteicams regulāri izmantot tīrītāju (n.p.k. 4932 6217 19), lai iztīrītu
Ja ir bojāts tīkla pieslēguma vads, tad tā apmaiņa jāuzdod klientu
apkalpošanas servisam, kuram ir nepieciešamie speciālie darba rīki.
Izmantojiet tikai rmu AEG piederumus un rmas rezerves daļas.
Lieciet nomainīt detaļas, kuru nomaiņa nav aprakstīta, kādā no
rmu AEG klientu apkalpošanas servisiem. (Skat. brošūru „Garan-
tija/klientu apkalpošanas serviss".)
Ja nepieciešams, klientu apkalpošanas servisā vai tieši pie rmas
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Win-
nenden, Germany, var pieprasīt instrumenta numurs, kas norādīts
uz jaudas paneļa.
ATBILSTĪBA CE NORMĀM
Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka izstrādājums, kas raksturots
sadaļā „Tehniskie dati", atbilst visām attiecīgajām prasībām
direktīvās
2011/65/ES (RoHS)
2006/42/EK
2014/30/ES
un ir piemēroti šādi saskaņotie standarti
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Pilnvarotais tehniskās dokumentācijas sastādīšanā.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SIMBOLI
UZMANĪBU! BÎSTAMI!
Pirms jebkādiem darbiem, kas attiecas uz mašīnas apkopi,
mašīnu noteikti vajag atvienot no kontaktligzdas.
Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas
pamācību.
Piederumi - standartaprīkojumā neietvertās, bet
ieteicamās papildus komplektācijas detaļas no piederumu
programmas.
Elektroiekārtas nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.
Elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāsavāc atsevišķi un
jānodod pārstrādes uzņēmumam, kas no tām atbrīvosies
dabai draudzīgā veidā. Meklējiet otrreizējās pārstrādes
poligonus un savākšanas punktus vietējās pārvaldes iestādēs
vai pie preces pārdevēja.
II aizsardzības klases elektroinstruments. Elektroinstruments,
kuram aizsardzība pret elektrisko triecienu ir atkarīga ne
tikai no pamata izolācijas, bet arī no tā, ka tiek piemēroti
papildu aizsardzības pasākumi, piemēram, dubultā izolācija
vai pastiprināta izolācija. Aizsarga pieslēgšanai instrumenti
nav paredzēti.
CE marķējums
UkrSEPRO atbilstības marķējums.
EurAsian atbilstības marķējums.
Lat

Latviski

45

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents