Download Table of Contents Print this page

Eesti - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
TEHNILISED ANDMED
kruvikeeraja
Tootmisnumber
Nimitarbimine
Väljundvõimsus
Pöörlemiskiirus tühijooksul
Pöörlemiskiirus koormusega max
Staatiline blokeerumismoment
Puuri ø terases
Puurimisläbimõõt alumiiniumis
Puuri ø puidus
Puuripadruni pingutusvahemik
Puurispindel
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003
Müra andmed
Mõõteväärtused on kindlaks tehtud vastavalt normile EN 60745.
Seadme tüüpiline hinnanguline (müratase:
Helirõhutase (Määramatus K=3dB(A))
Helivõimsuse tase (Määramatus K=3dB(A))
Est
Kandke kaitseks kõrvaklappe!
Vibratsiooni andmed
Vibratsiooni koguväärtus (kolme suuna vektorsummmõõdetud EN
60745 järgi.
Metalli puurimine
Vibratsiooni emissiooni väärtus a
Määramatus K=
Kruvimine
Vibratsiooni emissiooni väärtus a
Määramatus K=
TÄHELEPANU
Antud juhendis toodud võnketase on mõõdetud EN 60745 standardile
vastava mõõtesüsteemiga ning seda võib kasutada erinevate
elektriseadmete omavahelises võrdlemises. Antud näitaja sobib ka
esmaseks võnkekoormuse hindamiseks.
Antud võnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt.
Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude tööriistadega
või seda ei hooldata piisavalt võib võnketase siintoodust erineda.
Eeltoodu võib võnketaset märkimisväärselt tõsta terves töökeskkonnas.
Võnketaseme täpseks hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade
on välja lülitatud või on küll sisse lülitatud, kuid ei ole otseselt kasu-
tuses. See võib märgatavalt vähendada kogu töökeskkonna võnketaset.
Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabinõusid töötajate suhtes, kes
puutuvad töö käigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks abinõudeks
võivad olla, näiteks: elektri- ja tööseadmete korraline hooldus, käte
soojendamine, töövoo parem organiseerimine.
TÄHELEPANU Lugege kõik ohutusnõuanded ja juhendid
läbi. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektri-
löök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutami-
seks hoolikalt alles.

Eesti

48
BE 705 R
4165 06 03 ...
... 000001-999999
705 W
566 W
2700 min
-1
1820 min
-1
15 Nm
10 mm
16 mm
30 mm
1-10 mm
1/2 ˝
1,6 kg
85 dB(A)
96 dB(A)
<2,5 m/s
2
1,5 m/s
2
h,D
<2,5 m/s
2
1,5 m/s
2
h
PUURMASINATE OHUTUSJUHISED
Kasutage seadmega koos tarnitud lisakäepidemeid.
Kontrolli kaotamine võib põhjustada vigastusi.
Kui esineb oht, et seade võib tabada varjatud elektrijuht-
meid või omaenda toitejuhet, tohib seadet hoida üksnes
isoleeritud käepidemetest. Kokkupuude pingestatud juhtmega
võib pingestada ka lõikeseadme metallist osad ning põhjustada
elektrilöögi.
KRUVITSATE OHUTUSJUHISED
Tööde puhul, kus kruvi võib minna vastu peidetud
elektrijuhtmeid või seadme enda toitejuhet, hoidke kinni
seadme isoleeritud käepidemetest. Kruvi kontakt pinget
juhtiva juhtmega võib panna metallist seadme osad pinge alla ja
põhjustada elektrilöögi.
Edasised ohutus- ja tööjuhised
Kasutada kaitsevarustust. Masinaga töötamisel kanda alati
kaitseprille. Kaitseriietusena soovitatakse kasutada tolmumaski
kaitsekindaid, kinniseid ja libisemisvastase tallaga jalanõusid,
kiivrit ja kuulmisteede kaitset.
Töötamisel tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks
organismi sattuda. Kasutage tolmu äraimemist ning kandke
täiendavalt sobivat tolmukaitsemaski. Kogunenud tolm eemaldage
põhjalikult, nt imemisega.
Töödelda ei tohi materjale, millest lähtub oht tervisele (nt asbest).
Palun lülitage seade rakendustööriista blokeerumise korral kohe
välja! Ärge lülitage seadet sisse tagasi, kuni rakendustööriist
on blokeeritud; seejuures võib kõrge reaktsioonimomendiga
tagasilöök tekkida. Tehke ohutusjuhiseid arvesse võttes kindlaks ja
kõrvaldage rakendustööriista blokeerumise põhjus.
Automaatse seiskumise võimalikud põhjused:
• viltu asetumine töödeldavas toorikus
• Töödeldava materjali läbipuurimine
• elektritööriista ülekoormamine
Ärge sisestage jäsemeid töötavasse masinasse.
Rakendustööriist võib kasutamise ajal kuumaks minna.
TÄHELEPANU! Põletusoht
• tööriista vahetamisel
• seadme ärapanemisel
Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina töötamise ajal.
Hoidke ühendusjuhe alati masina tööpiirkonnast eemal. Vedage
juhe alati masinast tahapoole.
Seina, lae või põranda tööde puhul pidage silmas elektrijuhtmeid,
gaasi- ja veetorusid.
Kinnitage toorik kinnipingutusseadisega. Kinnitamata toorikud
võivad raskeid vigastusi ja kahjustusi põhjustada.
Enne kõiki töid masina kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.
KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE
Kruvikeerajat saab universaalselt rakendada puurimiseks ja kruvide
keeramiseks.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents