Download Table of Contents Print this page

Polski - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
DANE TECHNICZNE
wkrętak na baterie
Numer produkcyjny
Znamionowa moc wyjściowa
Moc wyjściowa
Prędkość bez obciążenia
Prędkość obrotowa pod obciążeniem maks.
Moment statyczny zakleszczenia
Zdolność wiercenia w stali
Zdolność wiercenia w aluminium
Zdolność wiercenia w drewnie
Zakres otwarcia uchwytu wiertarskiego
Chwyt napędu
Ciężar wg procedury EPTA 01/2003
Informacja dotycząca szumów
Zmierzone wartości wyznaczono zgodnie z normą EN 60745. Poziom
szumów urządzenia oszacowany jako A wynosi typowo:
Poziom ciśnienia akustycznego (Niepewność
K=3dB(A))
Pol
Poziom mocy akustycznej (Niepewność
K=3dB(A))
Należy używać ochroniaczy uszu!
Informacje dotyczące wibracji
Wartości łączne drgań (suma wektorowa trzech kierunków)
wyznaczone zgodnie z normą EN 60745
Wiercenie w metalu
Wartość emisji drgań a
Niepewność K=
Przykręcanie
Wartość emisji drgań a
Niepewność K=
OSTRZEŻENIE
Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgań został zmierzony za
pomocą metody pomiarowej zgodnej z normą EN 60745 i może być
użyty do porównania ze sobą elektronarzędzi. Nadaje się on również
do tymczasowej oceny obciążenia wibracyjnego.
Podany poziom drgań reprezentuje główne zastosowania
elektronarzędzia. Jeśli jednakże elektronarzędzie użyte zostanie do
innych celów z innym narzędziami roboczymi lub nie jest dostatecznie
konserwowane, wtedy poziom drgań może wykazywać odchylenia.
Może to wyraźnie zwiększyć obciążenie wibracjami przez cały okres
pracy.
Dla dokładnego określenia obciążenia wibracjami należy uwzględnić
również czasy, w których urządzenie jest wyłączone względnie jest
włączone, lecz w rzeczywistości nie pracuje. Może to spowodować
wyraźną redukcję obciążenia wibracyjnego w całym okresie pracy.
Należy wprowadzić dodatkowe środki zapobiegawcze celem ochrony
obsługującego przed oddziaływaniem drgań, jak na przykład:
konserwacja narzędzi roboczych i elektronarzędzi, nagrzanie rąk,
organizacja przebiegu pracy.
OSTRZEŻENIE Prosimy o przeczytanie wskazówek
bezpieczeństwa i zaleceń, również tych. Błędy w przestrzega-
niu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem,
pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wska-
zówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Polski

36
BE 705 R
4165 06 03 ...
... 000001-999999
705 W
566 W
2700 min
1820 min
15 Nm
10 mm
16 mm
30 mm
1-10 mm
1/2 ˝
1,6 kg
85 dB(A)
96 dB(A)
<2,5 m/s
1,5 m/s
2
h,D
<2,5 m/s
1,5 m/s
2
h
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WIERTAREK
Stosować uchwyty pomocnicze dostarczone z narzędziem.
Utrata kontroli może spowodować obrażenia.
Podczas prac, przy których elektronarzędzie mogłoby
natra ć na ukryte przewody elektryczne lub na własny
przewód, należy je trzymać tylko za izolowaną rękojeść.
Styczność narzędzia skrawającego z będącym pod napięciem
-1
przewodem może spowodować podłączenie części metalowych
-1
urządzenia do napięcia i prowadzić do porażenia prądem
elektrycznym.
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA DLA WKRĘTAREK
Trzymaj urządzenie za izolowane powierzchnie chwytowe,
gdy wykonujesz roboty, w trakcie których śruba może
natra ć na ukryte przewody prądowe lub na własny kabel.
Kontakt śruby z przewodem pod napięciem może spowodować
podłączenie części metalowych urządzenia do napięcia i prowadzić
do porażenia prądem elektrycznym.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa i instrukcje robocze
Stosować wyposażenie ochronne. Przy pracy maszyną zawsze
nosić okulary ochronne. Zalecana jest odzież ochronna, jak
maska pyłochronna, rękawice ochronne, mocne i chroniące przed
poślizgiem obuwie, kask i ochronniki słuchu.
Pył wydzielający się podczas pracy z elektronarzędziem może być
szkodliwy dla zdrowia i dlatego też nie powinien on mieć kontaktu
z ciałem. Stosować układ pochłaniania pyłu i nosić odpowiednią
maskę ochronną. Dokładnie usunąć nagromadzony pył np. przy
pomocy odkurzacza.
2
Nie wolno obrabiać materiałów, które mogą być przyczyną
zagrożenia zdrowia (na przykład azbestu).
W przypadku zablokowania narzędzia nasadzanego należy
2
natychmiast wyłączyć urządzenie! Nie należy ponownie włączać
urządzenia tak długo, jak długo narzędzie nasadzane jest
zablokowane; przy tym mógłby powstać odrzut zwrotny o dużym
momencie reakcyjnym. Należy wykryć i usunąć przyczynę zabloko-
wania narzędzia nasadzanego uwzględniając wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa.
Możliwymi przyczynami mogą być:
• Skośne ustawienie się w poddawanym obróbce przedmiocie
obrabianym
• Przełamanie obrabianego materiału
• Przeciążenie narzędzia elektrycznego
Nie należy sięgać do wnętrza maszyny będącej w ruchu.
Narzędzie nasadzane może w trakcie użytkowania stać się gorące.
OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo oparzenia się
• przy wymianie narzędzia
• przy odstawianiu urządzenia
Podczas pracy elektronarzędzia nie wolno usuwać trocin ani drzazg.
Kabel zasilający nie może znajdować się w obszarze roboczym
elektronarzędzia. Powinien on się zawsze znajdować się za
operatorem.
Podczas pracy przy ścianach, su tach i podłodze należy uważać na
kable elektryczne, przewody gazowe i wodociągowe.
Należy zabezpieczyć przedmiot poddawany obróbce za pomocą
urządzenia mocującego. Niezabezpieczone przedmioty poddawane
obróbce mogą spowodować ciężkie obrażenia ciała i uszkodzenia.
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z
elektronarzędziem należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents