Download Table of Contents Print this page

Norsk - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
TEKNISKE DATA
Borskrutrekker
Produksjonsnummer
Nominell inngangse ekt
Avgitt e ekt
Tomgangsturtall
Lastturtall maks.
Statisk blokkeringsmoment
Bor-ø i stål
Bor-ø i aluminium
Bor-ø i treverk
Chuckspennområde
Borspindel
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003
Støyinformasjon
Måleverdier fastslått i samsvar med EN 60745. Det typiske
A-bedømte støynivået for maskinen er:
Lydtrykknivå (Usikkerhet K=3dB(A))
Lyde ektnivå (Usikkerhet K=3dB(A))
Nor
Bruk hørselsvern!
Vibrasjonsinformasjoner
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf.
EN 60745.
Boring i metall
Svingningsemisjonsverdi a
Usikkerhet K=
Skruing
Svingningsemisjonsverdi a
Usikkerhet K=
ADVARSEL
Svingningsnivået som er angitt i denne instruksjonen er målt i
overensstemmelse med målemetoden normert i direktiv EN 60745 og
kan brukes til å sammenligne elektromaskiner med hverandre. Den
egner seg også for en foreløbig vurdering av svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivået representerer de hovedsaklige bruk av
elektroverktøyet. Men anvendes elektroverktøyet for andre bruk med
avvikende utskiftbare verktøy eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan
svingningsnivået være avvikende.
Dette kan forhøye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidspe-
rioden. For en nøyaktig vurdering av svingningsbelastningen må også
det tas hensyn til tiden apparatet er avslått eller står på, men ikke er i
bruk. Dette kan redusere svingningsbelastningen betydelig over hele
arbeidsperioden.
Innfør også ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte bruker mot
utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. være: vedlikehold av
elektroverktøyet og det utskiftbare verktøyet, holde hendene varme,
organisasjon av arbeidsforløpet.
ADVARSEL Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksan-
visninger. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående
anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige
skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

Norsk

22
BE 705 R
4165 06 03 ...
... 000001-999999
705 W
566 W
2700 min
-1
1820 min
-1
15 Nm
10 mm
16 mm
30 mm
1-10 mm
1/2 ˝
1,6 kg
85 dB(A)
96 dB(A)
<2,5 m/s
2
1,5 m/s
2
h,D
<2,5 m/s
2
1,5 m/s
2
h
SIKKERHETSINSTRUKSER FOR BOREMASKINER
Bruk de med apparatet medleverte tileggshandtak. Tap av
kontrollen kan føre til skader.
Ta kun tak i elektroverktøyet på de isolerte gripe atene,
hvis du utfører arbeid der innsatsverktøyet kan tre e på
skjulte strømledninger eller den egne strømledningen.
Kontakt med en ledning som er under spenning, kan også sette
metalldeler til apparatet under spenning og føre til et elektrisk
slag.
SIKKERHETSINSTRUKSER FOR SKRUTREKKERE
Hold apparatet i de isolerte holde atene, når arbeid
utføres hvor skruen kan tre e skjulte strømledninger eller
verktøyets egen kabel. Kontakt av skruen med en strømførende
ledning kan sette apparatets metalldeler under spenning og føre
til elektrisk slag.
Ytterlige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner
Bruk vernebekledning. Ta alltid på vernebrille ved bruk av mas-
kinen. Vernebekledning så vel som støvmaske, vernehansker, fast
og sklisikkert skotøy, hjem og hørselsvern er anbefalt.
Støv som oppstår under arbeidet er ofte helsefarlig og bør ikke
komme inn i kroppen. Bruk støvavsug og i tillegg egnete støvbes-
kyttelsesmaske. Fjern oppsamlet støv grundig, f.eks. oppsuging.
Materialer som er helsefarlig skal ikke bearbeides (f.eks.. asbest)
Slå av apparatet med en gang dersom det isatte verktøyet er
blokkert! Ikke slå apparatet på igjen så lenge det isatte verktøyet er
blokkert; her kan det oppstå et tilbakeslag med høyt reaksjons-
moment. Finn ut hvorfor det isatte verktøyet blokkerer og ern
årsaken til dette. Ta herved hensyn til sikkerhets innstruksene.
Mulige årsaker kan være:
• det har forkantet seg i arbeidsemnet som bearbeides
• Gjennombrytning av materialet som bearbeides
• elektroverktøyet er overbelastet
Ikke grip inn i maskinen når den står på og går.
Isatt verktøy kan i bruk bli veldig varmt.
ADVARSEL! Fare for forbrenning
• ved skifting av verktøy
• når apparatet legges ned
Spon eller iser må ikke ernes mens maskinen er i gang.
Hold ledningen alltid vekk fra maskinens virkeområde. Før lednin-
gen alltid bakover fra maskinen.
Pass på kabler, gass- og vannledninger når du arbeider i vegger,
tak eller gulv.
Klem fast arbeidsemnet med en spenninnretning. Ikke sikrede
arbeidsemner kan ha alvorlige helseskader og skader av material
til følge.
Trekk støpslet ut av stikkontakten før du begynner arbeider på
maskinen.
FORMÅLSMESSIG BRUK
Boreskrutrekkeren kan brukes universalt for boring og skruing.

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents