Download Table of Contents Print this page

Slovensky - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
SIEŤOVÁ PRÍPOJKA
Zásuvky vo vonkajšom prostredí musia byť vybavené ochranným
spínačom proti prudovým nárazom (FI, RCD, PRCD). Toto je
inštalačný predpis na Vaše elektrické zariadenie. Venujte prosím
tomuto pozornosť pri použivaní nášho prístroja.
Pripájať len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie
uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviek bez ochran-
ného kontaktu, pretože ide o konštrukciu ochrannej triedy II.
Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.
ÚDRZBA
Vetracie otvory udržovať stale v čistote.
Odporúča sa pravidelná aplikácia čistiaceho spreju (id.č. 4932 6217
19) na upínácie čeluste a na vŕtania upínácích čelustí.
Aj dôjde k poškodeniu prívodného kábla, nechajte ho vymeniť v
autorizovanom servise, pretože k výmene je potrebný špeciálny
nástroj.
Použivať len AEG príslušenstvo a náhradné diely. Súčiastky bez
návodu na výmenu treba dat vymeniť v jednom z AEG zákazníckych
centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).
Pri udani typu stroja a čísla nachádzajúceho sa na štítku dá sa v
prípade potreby vyžiadat explozívna schéma prístroja od vášho
zákazníckeho centra alebo priamo v Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
CE VYHLÁSENIE KONFORMITY
Na našu výhradnú zodpovednosť vyhlasujeme, že produkt popísaný
v časti „Technické údaje" spĺňa všetky príslušné ustanovenia
smerníc
2011/65/EÚ (RoHS)
2006/42/ES
2014/30/EÚ
a boli použité nasledovné harmonizované normy
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Splnomocnený zostaviť technické podklady.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SYMBOLY
POZOR! NEBEZPEČENSTVO!
Pred každou prácou na stroji vytiahnite zástrčku zo
zásuvky.
Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod
na obsluhu.
Príslušenstvo - nie je súčasťou štandardnej výbavy,
odporúčané doplnenie z programu príslušenstva.
Elektrické prístroje sa nesmú likvidovať spolu s odpadom
z domácností. Elektrické a elektronické prístroje treba
zbierať oddelene a odovzdať ich v recyklačnom podniku na
ekologickú likvidáciu. Na miestnych úradoch alebo u vášho
špecializovaného predajcu sa spýtajte na recyklačné podniky
a zberné dvory.
Elektrický prístroj triedy ochrany II. Elektrický prístroj, pri
ktorom ochrana pred zásahom el. prúdom závisí nie len od
základnej izolácie, ale aj od toho, že budú použité aj doplnkové
ochranné opatrenia, akými sú dvojitá izolácia alebo zosilnená
izolácia. Neexistuje žiadne zariadenie na pripojenie ochran-
ného vodiča.
Značka CE
UkrSEPRO značka zhody
Euroázijská značka zhody

Slovensky

35
Slov

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents