Download Table of Contents Print this page

Slovensko - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
OMREŽNI PRIKLJUČEK
Vtičnice v zunanjem področju morajo biti opremljene z zaščitnimi
stikali za okvarni tok (FI, RCD, PRCD). To zahteva instalacijski
predpis za vašo električno napravo. Prosimo, da to pri uporabi naše
naprave upoštevate.
Priključite samo na enofazni izmenični tok in samo na omrežno
napetost, ki je označena na tipski ploščici. Priključitev je možna
tudi na vtičnice brez zaščitnega kontakta, ker obstaja nadgradnja
zaščitnega razreda.
Stroj priklopite na vtičnico samo v izklopljenem stanju.
VZDRŽEVANJE
Pazite na to, da so prezračevalne reže stroja vedno čiste.
Priporoča se redna uporaba čistilnega spreja (Id.št. 4932 6217 19)
na napenjalnih čeljustih in na vrtinah napenjalnih čeljusti.
V kolikor je priključni omrežni vodnik poškodovan, ga je potrebno
s strani servisne službe nadomestiti, ker je za ta namen potrebno
posebno orodje.
Uporabljajte samo AEG pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da
sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v AEG ser-
visni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslovi servisnih služb).
Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri Techtronic
Industries GmbH naroči eksplozijska risba naprave ob navedbi
tipa stroja in številke s tipske ploščice Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
CE IZJAVA O KONFORMNOSTI
S polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek, opisan pod „Tehnični
podatki" izpolnjuje vse ustrezne določbe direktiv
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/ES
2014/30/EU
ter da so bili uporabljeni naslednji harmonizirani standardi
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Pooblaščen za izdelavo spisov tehnične dokumentacije.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SIMBOLI
POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!
Pred vsemi deli na stroju izvlecite vtikač iz vtičnice.
Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo
za uporabo.
Oprema – ni vsebovana v obsegu dobave, priporočeno
dopolnilo iz programa opreme.
Električnih naprav ni dovoljeno odstranjevati skupaj z
gospodinjskimi odpadki. Električne in elektronske naprave
je potrebno zbirati ločeno in za okolju prijazno odstranitev,
oddati podjetju za reciklažo. Pri krajevnem uradu ali vašem
strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede reciklažnih
dvorišč in zbirnih mest.
Električno orodje zaščitnega razreda II. Električno orodje, pri
katerem zaščita pred električnim udarom ni odvisna zgolj
od osnovne izolacije, temveč tudi od tega, da so uporabljeni
dodatni ukrepi, kot dvojna ali okrepljena izolacija. Ni priprave
za priključek zaščitnega vodnika.
CE-znak
UkrSEPRO oznaka o skladnosti.
EurAsian oznaka o skladnosti.

Slovensko

41
Slo

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents