Download Table of Contents Print this page

Suomi - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
VERKKOLIITÄNTÄ
Ulkokäytössä olevat pistorasiat on varustettava vikavirta-suo-
jakytkimillä (FI, RCD PRCD) sähkölaitteistosi asennusmääräyksen
mukaisesti. Muista tarkistaa, että laite liitetään ulkokäytössä
ulkopistorasiaan ja neuvottele asiasta sähköasentajasi kanssa.
Yhdistä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka verkko-
jännite on sama kuin tyyppikilvessä ilmoitettu. Myös liittäminen
maadoittamattomiin pistorasioihin on mahdollista, sillä rakenne
vastaa turvallisuusluokkaa II.
Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä
sähköverkkoon.
HUOLTO
Pidä moottorin ilmanottoaukot puhtaina.
On suositeltavaa, että kiristysleuat porauksineen puhdistetaan
säännöllisesti puhdistusaineella (osanumero 4932 6217 19).
Jos verkkoliitäntäjohto on vioittunut, niin huoltopalvelun
täytyy vaihtaa se uuteen, koska vain heillä on tähän tarvittavat
erikoistyökalut.
Käytä vain AEG:n lisälaitteita ja varaosia. Käytä ammattitai-
toisten AEG-huoltosopimusliikkeiden palveluja muiden kuin
käyttöohjeessa kuvattujen osien vaihdossa. (esite takuu/
huoltoliikeluettelo).
Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettämään laitteen kokoonpa-
nopiirustuksen ilmoittamalla arvokilven numeron seuraavasta
osoitteesta: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10,
71364 Winnenden, Germany.
TODISTUS CE STANDARDINMUKAISUUDESTA
Vakuutamme täten olevamme yksin vastuussa siitä, että kohdassa
"Tekniset tiedot" kuvattu tuote vastaa kaikkia direktiivien merki-
tyksellisiä säädöksiä
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EY
2014/30/EU
ja seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja on käytetty.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SYMBOLIT
HUOMIO! VAROITUS! VAARA!
Irrota aina pistotulppa seinäkoskettimesta ennen konee-
seen tehtäviä toimempiteitä.
Lue käyttöohjeet huolelleisesti, ennen koneen
käynnistämistä.
Lisälaite - Ei sisälly vakiovarustukseen, saatavana
lisätervikkeena.
Sähkölaitteita ei saa hävittää yhdessä kotitalousjätteiden
kanssa. Sähkö- ja elektroniset laitteet tulee kerätä erikseen
ja toimittaa kierrätysliikkeeseen ympäristöystävällistä
hävittämistä varten. Pyydä paikallisilta viranomaisilta tai
alan kauppiaaltasi tarkemmat tiedot kierrätyspisteistä ja
keräyspaikoista.
Suojaluokan II sähkötyökalu. Sähkötyökalu. jonka sähköiskun-
suojaus ei ole riippuvainen ainoastaan peruseristyksestä,
vaan myös siitä, että käytetään lisäturvatoimia, kuten
kaksinkertaista eristystä tai vahvistettua eristystä. Laitteessa
ei ole suojajohtimen liittämiseen tarvittavia varusteita.
CE-merkki
UkrSEPRO -vaatimustenmukaisuusmerkki.
EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki.
Suo

Suomi

27

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents