Download Table of Contents Print this page

Hrvatski - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
PRIKLJUČAK NA MREŽU
Utičnice na vanjskom području moraju biti opremljene zaštitnim
prekidačima za pogrešnu struju (FI, RCD, PRCD). To zahtjeva
instalacijski propis za električne uređaje. Molimo da ovo poštujete
prilikom upotrebe našeg aparata.
Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na napon
struje, naveden na pločici snage. Priključak je moguć i na utičnice
bez zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja zaštitne klase II.
Samo isključeni stroj priključiti na utičnicu.
ODRŽAVANJE
Proreze za prozračivanje stroja uvijek držati čistima.
Redovna primjena spraya za čišćenje (Id.br. 4932 6217 19) na
steznim čeljustima i bušenjima steznih čeljusti se preporučuje.
Ako je mrežni priključni vod oštećen, mora se od strane servisa
zamijeniti, zato što je za to potreban specijalan alat.
Primijeniti samo AEG opremu i rezervne dijelove. Sastavne
dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od AEG
servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).
Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz davanje
podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici snage
kod Vaše servisne službe ili direktno kod Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany.
CE IZJAVA KONFORMNOSTI
Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan
u odjeljku „Tehnički podaci" ispunjava sve potrebne odredbe
smjernica
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EC
2014/30/EU
i da su korišteni sljedeći usklađeni standardi
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Ovlašten za formiranje tehničke dokumentacije.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SIMBOLI
PAŽNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!
Prije radova na stroju izvući utikač iz utičnice.
Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja
u rad.
Oprema - u opsegu isporuke nije sadržana, preporučena
dopuna iz promgrama opreme.
Električni uređaji se ne smiju zbrinjavati skupa sa kućnim
smećem. Električni uređaji se moraju skupljati odvojeno i
predati na zbrinjavanje primjereno okolišu jednom od pogona
za iskorišćavanje. Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod
stručnog trgovca u svezi gospodarstva za recikliranje i mjesta
skupljanja.
Električni alat zaštitne kategorije II. Električni alat, čija zaštita
od jednog električnog udara ne zavisi samo od osnovne
izolacije, već i od toga, da se primijene dodatne zaštitne mjere,
kao što su dvostruka izolacija ili pojačana izolacija. Ne postoji
nikakva naprava za priključak nekog zaštitnog voda.
Oznaka-CE
UkrSEPRO znak konformnosti.
EurAsian znak konformnosti.
Hrv

Hrvatski

43

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents