Download Table of Contents Print this page

Lietuviškai - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
ELEKTROS TINKLO JUNGTIS
Lauke esantys el. lizdai turi būti su gedimo srovės išjungikliais. Tai
nurodyta Jūsų elektros įrenginio instaliacijos taisyklėse (FI, RCD,
PRCD). Atsižvelkite į tai, naudodami prietaisą.
Jungti tik prie vienfazės kintamos elektros srovės ir tik į
speci kacijų lentelėje nurodytos įtampos elektros tinklą. Konstruk-
cijos saugos klasė II, todėl galima jungti ir į lizdus be apsauginio
kontakto.
Kištuką į lizdą įstatykite, tik kai įrenginys išjungtas.
TECHNINIS APTARNAVIMAS
Įrenginio vėdinimo angos visada turi būti švarios.
Rekomenduojame retkarčiais nupurkšti spaustuvo kumštelius ir
spaustuvo kumštelių kiaurymes valymo aerozoliu (eil. nr. 4932
6217 19).
Jeigu pažeistas elektros laidas, pakeiskite jį remonto dirbtuvėje, nes
tam reikia specialaus prietaiso.
Naudokite tik AEG priedus ir atsargines dalis. Dalis, kurių keitimas
neaprašytas, leidžiama keisti tik AEG klientų aptarnavimo skyriams
(žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošiūroje).
Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei speci kacijų lentelėje esantį
numerį, iš klientų aptarnavimo skyriaus arba tiesiai iš Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Ger-
many, galima užsisakyti prietaiso surinkimo brėžinius.
CE ATITIKTIES PAREIŠKIMAS
Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad gaminys, aprašytas
„Techniniuose duomenyse", atitinka taikomus reikalavimus,
išdėstytus direktyvose
2011/65/ES (RoHS)
2006/42/EB
2014/30/ES
ir buvo taikyti šie darnieji standartai
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Įgaliotas parengti techninius dokumentus.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SIMBOLIAI
DĖMESIO! ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS!
Prieš atlikdami bet kokius įrenginyje, ištraukite iš lizdo
kištuką.
Prieš pradėdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo
naudojimo instrukciją.
Priedas – neįeina į tiekimo komplektaciją, rekomenduoja-
mas papildymas iš priedų asortimento.
Elektros prietaisų negalima išmesti kartu su buitinėmis
atliekomis. Būtina rūšiuoti elektros ir elektroninius prietaisus
ir atiduoti į atliekų perdirbimo centrą, kad jie būtų utilizuoti
neteršiant aplinkos. Informacijos apie perdirbimo centrus ir
atliekų surinkimo įstaigas teiraukitės vietos įstaigoje arba
prekybininko.
II apsaugos klasės elektrinis įrankis. Šio elektrinio įrankio
apsauga nuo elektros smūgio priklauso ne tik nuo pagrindinės
izoliacijos, bet ir nuo to, kaip naudojamos papildomos
apsauginės priemonės, tokios kaip dviguba arba pagerinta
izoliacija. Nėra jokio prietaiso apsauginio laido pajungimui.
CE ženklas
„UkrSEPRO " atitikties ženklas.
„EurAsian" atitikties ženklas.
Lietuviškai
47
Liet

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents