Download Table of Contents Print this page

Svenska - AEG BE 705 R Original Instructions Manual

Advertisement

Table of Contents
NÄTANSLUTNING
Anslut alltid verktyget till via en felströmbrytare (FI, RCD, PRCD)
vid användning utomhus.
Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den spänning som
anges på dataskylten. Anslutning kan även ske till eluttag utan
skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar skyddsklass II.
Maskinen skall vara frånkopplad innan den anslutes till väggurtag.
SKÖTSEL
Se till att motorhöljets luftslitsar är rena.
Det ansamlade dammet faller ur. Regelbunden användning av
rengöringsspray (Art.nr. 4932 6217 19) rekommenderas.
Om nätkabeln är skadad, måste den bytas ut på en godkänd
serviceverkstad, då det krävs specialverktyg för detta.
Använd endast AEG tillbehör och reservdelar. Reservdelar vars
utbyte ej beskrivs bytes bäst av AEG auktoriserad serviceverkstad
(se broschyr Garanti/Kundtjänstadresser).
Vid behov av sprängskiss, kan en sådan, genom att uppge mas-
kinens art. nr. (som nns på typskylten) erhållas från: Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden,
Germany.
CE FÖRSÄKRAN
Vi tar på vårt ansvar att produkten som har beskrivits under
Tekniska data uppfyller alla relevanta villkor i direktiven
2011/65/EU (RoHS)
2006/42/EG
2014/30/EU
samt att följande harmoniserade standarder har använts.
EN 60745-1:2009 + A11:2010
EN 60745-2-1:2010
EN 60745-2-2:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 50581:2012
Winnenden, 2017-09-25
Alexander Krug / Managing Director
Befullmäktigad att sammanställa teknisk dokumentation.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10, 71364 Winnenden, Germany
SYMBOLER
OBSERVERA! VARNING! FARA!
Drag alltid ur kontakten när du utför arbeten på maskinen.
Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.
Tillbehör - Ingår ej i leveransomfånget, erhålles som
tillbehör.
Elektriska maskiner och elverktyg som kasseras får inte
slängas tillsammans med de vanliga hushållssoporna.
Elektriska maskiner och verktyg samt elektronisk utrustning
som kasseras ska samlas separat och lämnas till en avfalls-
station för miljövänig avfallshantering. Kontakta den lokala
myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare
var det nns speciella avfallsstationer för elskrot.
Elverktyg skyddsklass II. Elverktyg hos vilket skyddet mot
elstötar inte bara är avhängigt av basisoleringen utan också
av att det nns extra skyddsåtgärder, som en dubbel isolering
eller en förstärkt isolering. Det nns ingen anordning för
anslutning av en skyddsledare.
CE-symbol
UkrSEPRO överensstämmelsesymbol.
EurAsian överensstämmelsesymbol.
Sve

Svenska

25

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents