Download  Print this page

Slovenčina - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Slovenčina
Otvorte ilustrácie z titulnej strany
Bezpečnosť
Starostlivo si prečítajte tieto
inštrukcie a uschovajte ich pre
budúcnosť.
Odstráňte všetky obaly a štítky.
Zariadenie vždy vypnite a odpojte
z elektrickej siete pred zakladaním
alebo vyberaním jeho súčastí, keď ho
nepoužívate a pred jeho čistením.
Nikdy nenechávajte bez dozoru
zariadenie v činnosti.
Prsty držte v bezpečnej vzdialenosti
od pohyblivých súčastí a od otvorov
v nadstavci.
Nikdy nevkladajte kovové ani ostré
predmety medzi valčeky.
Nikdy nepoužívajte poškodené
nadstavce a/alebo zariadenia.
Vždy zabezpečte, aby pred použitím
tohto nadstavca neboli v jeho
blízkosti voľné predmety a voľné časti
odevu.
Nesprávne používanie tohto
príslušenstva môže spôsobiť zranenie.
Neuvádzajte toto zariadenie do
chodu blízko okraja pracovného
povrchu a pod vyčnievajúce okraje
pracovného povrchu a pri zakladaní
príslušenstva naň netlačte veľkou
silou, lebo by to mohlo znížiť stabilitu
zariadenia a prevrátiť ho, čo by mohlo
spôsobiť zranenie.
90

Advertisement

loading