Download  Print this page

Svenska - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa
Säkerhet
Läs bruksanvisningen noggrant och
spara den för framtida bruk.
Avlägsna allt emballage och alla
etiketter.
Stäng av och dra ur sladden innan
du monterar eller tar bort delar, då
du inte använder apparaten och före
rengöring.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång.
Håll fingrarna borta från rörliga delar
och öppningarna på apparaten.
Stoppa aldrig in metallföremål eller
vassa föremål mellan valsarna.
Använd aldrig ett skadat tillbehör
och/eller apparat.
Sätt alltid fast lösa delar och kläder
innan du använder tillbehöret.
Felaktig användning av tillbehöret
kan leda till personskada.
Använd inte apparaten nära, eller
hängande över, kanten av arbetsytan
eller bruka kraft mot tillbehöret då
det är monterat Detta kan göra att
enheten blir instabil och tippar över,
vilket kan leda till personskada.
41

Advertisement

loading