Download  Print this page

Eesti - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Eesti

Palun voltige lahti esileheküljel olevad illustratsioonid
Ohutus
Lugege käesolevaid juhised hoolikalt
ning hoidke need alles, juhuks, kui
neid tulevikus vaja läheb.
Eemaldage kogu pakkematerjal ja
võimalikud sildid.
Lülitage seade välja ning ühendage
see vooluvõrgust välja enne liikuvate
osade paigaldamist või eemaldamist.
Ärge jätke seadet kunagi töötamise
ajal valveta.
Hoidke oma sõrmed eemal liikuvatest
osadest ja lisaseadmel olevatest
avaustest.
Ärge kunagi pange rullikute vahele
metallist esemeid või teravaid
esemeid.
Ärge kunagi kasutage kahjustatud
lisaseadet ja/või seadet.
Alati veenduge, et lahtised esemed
ja riided on kinnitatud enne selle
lisaseadme kasutamist.
Teie lisaseadme väärkasutuse
tulemuseks võib olla kehavigastus.
Ärge käitage seadet tööpinna ääre
lähedal või sellest üleulatuvalt
ega kasutage jõudu tarvikute
paigaldamiseks, kuna see võib
põhjustada seadme tasakaalust
väljaminemist ning kummuli
paiskumist, mis võib tekitada
kehavigastuse.
100

Advertisement

loading