Download  Print this page

Česky - Kenwood KAX93.A0ME Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Ïesky
P¡ed ïtením rozlo¥te p¡ední stránku s ilustrací
Bezpečnost
Přečtěte si pečlivě pokyny v této
příručce a uschovejte ji pro budoucí
použití.
Odstraňte veškerý obalový materiál
a nálepky.
Vypněte přístroj a odpojte ho
z elektrické zásuvky před připojením
nebo odpojením nástavců, v době,
kdy ho nepoužíváte, a před čištěním.
Přístroj v chodu nenechávejte nikdy
bez dozoru.
Držte prsty v bezpečné vzdálenosti
od pohyblivých částí a otvorů
příslušenství.
Mezi válečky nestrkejte kovové ani
ostré předměty.
Jsou-li přístroj nebo příslušenství
poškozeny, nepoužívejte je.
Před použitím tohoto příslušenství
zajistěte všechny volné části oděvu
a přívěšky.
Nesprávné používání nástavce může
vést ke zranění.
Nepoužívejte spotřebič blízko hrany
pracovní plochy a v poloze, kdy přes
hranu přečnívá, a netlačte silou na
připojený nástavec. Jinak by mohl
být přístroj nestabilní a mohl by se
převrátit a způsobit úraz.
58

Advertisement

loading