Download Print this page

Samsung MIM-E03 N Series Installation Manual page 75

Control kit
Hide thumbs

Advertisement

No
Slovenian(SL)
i
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 811/2013
Podatkovni list izdelka (energijskega označevanja
ii
grelnikov prostorov)
Podatkovni list izdelka (energijskega označevanja
iii
kompletov grelnika prostorov)
Podatkovni list izdelka (energijskega označevanja
iv
naprave za uravnavanje temperature)
a
dobaviteljevo ime ali blagovna znamka
b
dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela
razred sezonske energijske učinkovitosti pri
c
ogrevanju prostorov
d
nazivna izhodna toplota (povprečnih)
sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju
e
prostorov (povprečnih)
f
letna poraba energije (povprečnih)
g
L
(raven zvočne moči, notranja)
WA
h
posebni varnostni ukrepi
i
nazivna izhodna toplota (hladnejših)
j
nazivna izhodna toplota (toplejših)
sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju
k
prostorov (hladnejših)
sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju
l
prostorov (toplejših)
m
letna poraba energije (hladnejših)
n
letna poraba energije (toplejših)
o
L
(raven zvočne moči, zunanja)
WA
p
srednjih temperaturah
q
nizkotemperaturna
Pri sestavljanju, nameščanju ter vzdrževanju
1)
r
izdelka upoštevajte previdnostne ukrepe, ki so
navedeni v priročniku za uporabo in namestitev.
sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju
s
prostorov (za prednostni grelnik prostorov)
ensisijaisen lämmittimen ja lisälämmittimen
t
lämpötehon painotuskerroin
u
matematične enačbe : 294 /(11 • Prated)
v
matematične enačbe : 115 /(11 • Prated)
razlike med sezonskima energijskima
w
učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v
povprečnih in hladnejših podnebnih razmerah
razlike med sezonskima energijskima
x
učinkovitostma pri ogrevanju prostorov v
toplejših in povprečnih podnebnih razmerah
1)
pri čemer se Prated navezuje na prednostni
y
grelnik prostorov
2)
pri čemer se Prated navezuje na prednostni
z
grelnik prostorov
3)
,
4)
prednostne toplotne črpalke za ogrevanje
aa
prostorov
ab
razred naprave za uravnavanje temperature
prispevek naprave za uravnavanje temperature
ac
k sezonski energijski učinkovitosti pri ogrevanju
prostorov
ErP_Fiche_ONLY_05388A-03_ONLY_EN_EN.indd 75
Finnish(FI)
KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o
811/2013
Tuoteseloste (tilalämmittimien,
energiamerkinnän)
Tuoteseloste (tilalämmittimestä,
energiamerkinnän)
Tuoteseloste (lämmönsäätölaitteesta,
energiamerkinnän)
tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki
tavarantoimittajan mallitunniste
tilalämmityksen kausittainen
energiatehokkuusluokka
nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen
lisälämmittimen nimellislämpöteho
(keskimääräisissä)
tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
(keskimääräisissä)
vuotuinen energiankulutus (keskimääräisissä)
L
(äänitehotaso, sisällä desibeleinä)
WA
1)
erityiset varotoimenpiteet
1)
nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen
lisälämmittimen nimellislämpöteho (kylmissä)
nimellislämpöteho, mukaan lukien mahdollisen
lisälämmittimen nimellislämpöteho (lämpimissä)
tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
(kylmissä)
tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
(lämpimissä)
vuotuinen energiankulutus (kylmissä)
vuotuinen energiankulutus (lämpimissä)
L
(äänitehotaso, ulkona desibeleinä)
WA
keskilämpötilan
matalan lämpötilan
Asennus- tai käyttöoppaassa kuvattuja
1)
turvaohjeita on noudatettava laitteen
kokoamisen, asentamisen ja huollon aikana.
tilalämmityksen kausittainen energiatehokkuus
(ensisijaisen tilalämmittimen tilalämmityksen)
ensisijaisen lämmittimen ja lisälämmittimen
lämpötehon painotuskerroin
1)
matemaattisen ilmaisun : 294 /(11 • Prated)
2)
matemaattisen ilmaisun : 115 /(11 • Prated)
keskimääräisissä ja kylmissä ilmasto-olosuhteissa
saavutettavien tilalämmityksen kausittaisten
energiatehokkuuksien ero
3)
3)
lämpimissä ja keskimääräisissä ilmasto-
olosuhteissa saavutettavien tilalämmityksen
kausittaisten energiatehokkuuksien ero
4)
1)
jossa Prated liittyy ensisijaiseen
tilalämmittimeen
2)
jossa Prated liittyy ensisijaiseen
tilalämmittimeen
3)
,
4)
ensisijaisista lämpöpumpputilalämmittimistä
lämmönsäätölaitteen luokka
lämmönsäätölaitteen vaikutus tilalämmityksen
kausittaiseen energiatehokkuuteen
Swedish(SV)
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING
(EU) nr 811/2013
Produktblad (energimärkning av pannor och
värmepumpar för rumsuppvärmning)
Produktblad (energimärkning av paket med
pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning)
Produktblad (energimärkning av
temperaturregulator )
Leverantörens namn eller varumärke
Leverantörens modellbeteckning
säsongsrelaterade energieffektivitetsklass vid
rumsuppvärmning
Den nominella avgivna värmeeffekten
(genomsnittliga)
Säsongsmedelverkningsgrad för
rumsuppvärmning (genomsnittliga)
Årlig energiförbrukning (genomsnittliga)
L
(Ljudeffektnivå, inomhus)
WA
särskilda försiktighetsåtgärder
1)
Den nominella avgivna värmeeffekten (kallare)
Den nominella avgivna värmeeffekten (varmare )
Säsongsmedelverkningsgrad för
rumsuppvärmning (kallare)
Säsongsmedelverkningsgrad för
rumsuppvärmning (varmare )
Årlig energiförbrukning (kallare)
Årlig energiförbrukning (varmare )
L
(Ljudeffektnivå, utomhus)
WA
mediumtemperatur
lågtemperatur
1)
Försiktighetsåtgärderna som beskrivs i
installationsmanualen/bruksanvisningen måste
följas vid montering, installation och underhåll
av denna produkt.
Säsongsmedelverkningsgrad för
rumsuppvärmning (primära pannans eller
värmepumpens)
Viktningsfaktorn för primär- och tillsatsvärmarens
värmeproduktion för paket
1)
matematiska formeln : 294 /(11 • Prated)
1)
2)
matematiska formeln : 115 /(11 • Prated)
2)
Skillnaden mellan den säsongsrelaterade
energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under
genomsnittliga och kallare klimatförhållanden
Skillnaden mellan den säsongsrelaterade
energieffektiviteten vid rumsuppvärmning under
varmare och genomsnittliga klimatförhållanden
4)
1)
där Prated är relaterat till den primära pannan
eller värmepumpen
2)
där Prated är relaterat till den primära pannan
eller värmepumpen
3)
,
4)
för primära värmare med värmepump för
rumsuppvärmning
Temperaturregulatorns klass
Temperaturregulatorns bidrag till
säsongsmedelverkningsgraden för
rumsuppvärmning
3)
4)
75
2016-06-21 오전 10:50:10

Advertisement

loading

  Also See for Samsung MIM-E03 N Series

  Related Manuals for Samsung MIM-E03 N Series