Download Print this page

Samsung MIM-E03 N Series Installation Manual page 62

Control kit
Hide thumbs

Advertisement

COMMISSION REGULATION (EU) No 813/2013
No
Lithuanian(LT)
I
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 813/2013
Ekologinio projektavimo reikalavimai už
II
patalpų šildytuvas
Modelis (-iai) [modelio (-ų), kuriam (-iems)
A
taikoma informacija, identifikavimo
duomenys]
B
Oro-vandens šilumos siurblys [taip / ne]
C
Vandens-vandens šilumos siurblys [taip / ne]
D
Tirpalo-vandens šilumos siurblys [taip / ne]
E
Žematemperatūris šilumos siurblys [taip / ne]
F
Ar yra papildomas šildytuvas [taip / ne]
Kombinuotasis šildytuvas su šilumos siurbliu
G
[taip / ne]
Pateikiami naudojimo esant vidutinei
temperatūrai parametrai, išskyrus atvejus, kai
teikiama informacija apie žematemperatūrius
H
šilumos siurblius. Žematemperatūrių šilumos
siurblių atveju pateikiami naudojimo esant
žemai temperatūrai parametrai.
Pateikiami naudojimo vidutinėmis klimato
I
sąlygomis parametrai.
J
Parametras
K
Sutartinis ženklas
L
Vertė
M
Vienetai
N
Vardinis šilumos atidavimas  (*)
O
Prated
Sezoninis energijos patalpoms šildyti
P
vartojimo efektyvumas
Deklaruotasis šildymo pajėgumas su daline
Q
apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir
lauko temperatūrai Tj .
Deklaruotasis veiksmingumo koeficientas
arba pirminės energijos santykis su daline
R
apkrova, esant 20 °C patalpų temperatūrai ir
lauko temperatūrai Tj .
S
COPd arba PERd
Tj  = perėjimo į dvejopo šildymo režimą
T
temperatūra
U
Tj  = ribinė veikimo temperatūra
Oro-vandens šilumos siurblių atveju –
V
Tj  = – 15 °C (jei TOL < – 20 °C)
Perėjimo į dvejopo šildymo režimą
W
temperatūra
Oro-vandens šilumos siurblių atveju – Ribinė
X
veikimo temperatūra
Y
Ciklinis pajėgumas šildymo režimu
Z
Ciklinis efektyvumas
AA
COPcyc arba PERcyc
AB
Blogėjimo koeficientas (**)
AC
Šildymo vandens ribinė veikimo temperatūra
62
ErP_Fiche_ONLY_05388A-03_ONLY_EN_EN.indd 62
Hungarian(HU)
A BIZOTTSÁG 813/2013/EU RENDELETE
A környezettudatos tervezésére vonatkozó
követelményeket helyiségfűtő berendezés
Modell(ek): [az információk tárgyát képező
mudell/jiġu identifikati l-mudelli li magħhom
modell(ek) megjelölése]
Levegő–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem]
Víz–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem]
Sós víz–víz típusú hőszivattyú: [igen/nem]
Alacsony hőmérsékletű hőszivattyú: [igen/
Pompa tas-sħana b'temperatura baxxa: [iva/le]
nem]
Rendelkezik-e kiegészítő fűtőberendezéssel:
[igen/nem]
Hőszivattyús kombinált fűtőberendezés:
Ħiter ikkombinat b'pompa tas-sħana: [iva/le]
[igen/nem]
A paramétereket az alacsony hőmérsékletű
hőszivattyúk kivételével a közepes
hőmérsékletű használatra vonatkozóan
għall-pompi tas-sħana b'temperatura baxxa.
kell megadni. Az alacsony hőmérsékletű
Għall-pompi tas-sħana b'temperatura baxxa,
hőszivattyúk esetében a paramétereket
az alacsony hőmérsékletű használatra
vonatkozóan kell megadni.
A paramétereket az átlagos éghajlati
viszonyokra vonatkozóan kell megadni.
Elem
Jel
Érték
Mértékegység
Mért hőteljesítmény  (*)
Prated
Szezonális helyiségfűtési hatásfok
Névleges fűtőteljesítmény részterhelés mellett,
20 °C beltéri és Tj kültéri hőmérsékleten:
Névleges fűtési jóságfok vagy primerenergia-
proporzjon iddikjarat tal-enerġija primarja għal
hányados részterhelés mellett, 20 °C beltéri és
tagħbija parzjali b'temperatura ta' ġewwa ta'
Tj kültéri hőmérsékleten
COPd vagy PERd
Tj = bivalens hőmérséklet
Tj = megengedett üzemi hőmérséklet
Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében: Tj =
Għall-pompi tas-sħana arja-ilma: Tj = – 15 °C
– 15 °C (ha TOL < – 20 °C)
Bivalens hőmérséklet
Levegő–víz típusú hőszivattyúk esetében:
Għall-pompi tas-sħana arja-ilma: Temperatura
Megengedett üzemi hőmérséklet
Fűtési ciklusteljesítmény
Ciklikus jóságfok
COPcyc vagy PERcyc
Degradációs tényező (**)
Fűtővíz megengedett üzemi hőmérséklete
Maltese(MT)
REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (UE) Nru
VERORDENING (EU) Nr. 813/2013 VAN DE
813/2013
De eisen inzake ecologisch ontwerp voor
Rekwiżiti tal-ekodisinn għall ħiter tal-post
Mudell(i): [tagħrif li bih jiġi identifikat il-
Model(len): [informatie ter bepaling van het
model waarop de informatie betrekking heeft]
huwa relatat dan it-tagħrif]
Pompa tas-sħana arja-ilma: [iva/le]
Pompa tas-sħana ilma-ilma: [iva/le]
Pompa tas-sħana salmura-ilma: [iva/le]
Lagetemperatuurwarmtepomp: [ja/neen]
Uitgerust met aanvullend verwarmingstoestel:
Mgħammar b'ħiter supplimentari: [iva/le]
Parameters moeten worden opgegeven
Il-parametri għandhom jingħataw għal
applikazzjoni b'temperatura medja, ħlief
lagetemperatuurwarmtepompen moeten
il-parametri għandhom jingħataw għal
parameters worden opgegeven bij toepassing
applikazzjoni b'temperatura baxxa.
Il-parametri għandhom jingħataw għall-
Parameters moeten worden opgegeven voor
kundizzjonijiet klimatiċi medji.
Fattur
Simbolu
Valur
Unità
Potenza termika nominali  (*)
Prated
Effiċjenza enerġetika staġonali tat-tisħin
Seizoensgebonden energie-efficiëntie van
tal-post
Kapaċità tat-tisħin iddikjarata għal tagħbija
Opgegeven verwarmingsvermogen voor
parzjali b'temperatura ta' ġewwa ta' 20 °C u
deellast bij een binnentemperatuur van 20 °C
temperatura ta' barra ta' Tj
Koeffiċjent iddikjarat tal-prestazzjoni jew
primaire-energie-verhouding voor deellast
bij een binnentemperatuur van 20 °C en
20 °C u temperatura ta' barra ta' Tj
COPd jew PERd
Tj = temperatura bivalenti
Tj = temperatura tal-limitu tat-tħaddim
Voor lucht/water-warmtepompen: Tj  = – 15 °C
(jekk TOL < – 20 °C)
Temperatura bivalenti
Voor lucht/water-warmtepompen: uiterste
tal-limitu tat-tħaddim
Kapaċità tal-intervall ċikliku għat-tisħin
Cyclisch-intervalvermogen voor verwarming
Effiċjenza tal-intervall ċikliku
COPcyc jew PERcyc
Koeffiċjent ta' degradazzjoni (**)
Temperatura limitu tat-tħaddim għall-ilma
Uiterste bedrijfstemperatuur van sanitair water
tat-tisħin
I)
Dutch(NL)
COMMISSIE
ruimteverwarmingstoestel
Lucht/water-warmtepomp: [ja/neen]
Water/water-warmtepomp: [ja/neen]
Pekel/water-warmtepomp: [ja/neen]
[ja/neen]
Combinatieverwarmingstoestel met
warmtepomp: [ja/neen]
voor toepassing op middelhoge
temperatuur, uitgezonderd voor
lagetemperatuurwarmtepompen. Voor
op lage temperatuur.
gemiddelde klimaatomstandigheden.
Kenmerk
Symbool
Waarde
Eenheid
Nominale warmteafgifte  (*)
Prated
ruimteverwarming
en een buitentemperatuur Tj
Opgegeven prestatiecoëfficiënt of
buitentemperatuur Tj
COPd or PERd
Tj = bivalente temperatuur
Tj = uiterste bedrijfstemperatuur
(als TOL < – 20 °C)
Bivalente temperatuur
bedrijfstemperatuur
Cyclisch-intervalefficiëntie
COPcyc or PERcyc
Verliescoëfficiënt (**)
2016-06-21 오전 10:50:08

Advertisement

loading

  Also See for Samsung MIM-E03 N Series

  Related Manuals for Samsung MIM-E03 N Series