Download Print this page

Samsung MIM-E03 N Series Installation Manual page 66

Control kit
Hide thumbs

Advertisement

COMMISSION REGULATION (EU) No 813/2013
No
Slovenian(SL)
I
UREDBA KOMISIJE (EU) št. 813/2013
Okoljsko primerno zasnovo zahteve za
II
grelnik prostorov
Model(-i): [informacije za identifikacijo
A
modela(-lov), na katere se informacije
nanašajo]
B
Toplotna črpalka zrak–voda: [da/ne]
C
Toplotna črpalka voda–voda: [da/ne]
D
Toplotna črpalka slanica–voda: [da/ne]
E
Nizkotemperaturna toplotna črpalka: [da/ne]
F
Opremljena z dodatnim grelnikom: [da/ne]
Kombinirani grelnik s toplotno črpalko:
G
[da/ne]
Parametri se navedejo za uporabo pri srednji
temperaturi, razen za nizkotemperaturne
H
toplotne črpalke. Parametri za
nizkotemperaturne toplotne črpalke se
navedejo za uporabo pri nizki temperaturi.
Parametri se navedejo za povprečne
I
podnebne razmere.
J
Postavka
K
Oznaka
L
Vrednost
M
Enota
N
Nazivna izhodna toplota  (*)
O
Prated
Sezonska energijska učinkovitost ogrevanja
P
prostorov
Prijavljena zmogljivost ogrevanja za delno
Q
obremenitev pri temperaturi v notranjih
prostorih 20 °C in temperaturi na prostem Tj
Prijavljen koeficient učinkovitosti ali razmerje
primarne energije za delno obremenitev pri
R
temperaturi v notranjih prostorih 20 °C in
temperaturi na prostem Tj
S
COPd ali PERd
T
Tj = bivalentna temperatura
U
Tj = mejna delovna temperatura
Za toplotne črpalke zrak–voda: Tj  = – 15 °C
V
(če je TOL < – 20 °C)
W
Bivalentna temperatura
Za toplotne črpalke zrak–voda: mejna
X
delovna temperatura
Y
Zmogljivost intervala cikla za ogrevanje
Z
Učinkovitost intervala cikla
AA
COPcyc ali PERcyc
AB
Koeficient degradacije (**)
Mejna delovna temperatura za ogrevanje
AC
vode
Poraba energije v načinih, ki ne vključujejo
AD
načina aktivnega delovanja
AE
Dodatni grelnik
AF
Stanje izključenosti
66
ErP_Fiche_ONLY_05388A-03_ONLY_EN_EN.indd 66
Finnish(FI)
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 813/2013,
Ekosuunnitteluvaatimukset varten
tilalämmittimellä
Modell(er): [Information som identifierar den
Malli(t): [tiedot sen mallin (niiden mallien)
yksilöimiseksi, joita tiedot koskevat]
Ilma-vesi-lämpöpumppu: [kyllä/ei]
Vesi-vesi-lämpöpumppu: [kyllä/ei]
Suolavesi-vesi-lämpöpumppu: [kyllä/ei]
Saltllösning-till-vatten-värmepump: [ja/nej]
Matalan lämpötilan lämpöpumppu: [kyllä/ei]
Varustettu lisälämmittimellä: [kyllä/ei]
Utrustad med extra värmegenerator: [ja/nej]
Lämpöpumppuyhdistelmälämmitin: [kyllä/ei]
Parametrit ilmoitetaan keskilämpötilan
sovelluksesta, lukuun ottamatta matalan
lämpötilan lämpöpumppuja. Matalan
lämpötilan lämpöpumpuista parametrit
lågtemperaturvärmepumpar ska parametrarna
ilmoitetaan matalan lämpötilan sovelluksesta.
Parametrit ilmoitetaan keskimääräisissä
Parametrarna ska anges för genomsnittliga
ilmasto-olosuhteissa.
Kohta
Symboli
Arvo
Yksikkö
Nimellislämpöteho  (*)
Prated
Tilalämmityksen kausittainen
energiatehokkuus
Ilmoitettu lämmitysteho osakuormalla
delbelastning vid innetemperatur 20 °C och
sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj
Ilmoitettu lämpökerroin tai
primäärienergiakerroin osakuormalla
sisälämpötilassa 20 °C ja ulkolämpötilassa Tj
COPd tai PERd
Tj  = kaksiarvoinen lämpötila
Tj  = toimintarajalämpötila
Ilma-vesi-lämpöpumput: Tj  = – 15 °C (jos
För luft-till-vatten-värmepumpar: Tj  = – 15 °C
TOL < – 20 °C)
Kaksiarvoinen lämpötila
Ilma-vesi-lämpöpumput:
Toimintarajalämpötila
Lämmityksen vuorottelujaksoteho
Vuorottelujakson energiatehokkuus
COPcyc tai PERcyc
Alenemiskerroin (**)
Lämmitysveden toimintarajalämpötila
Tehonkulutus muissa tiloissa kuin aktiivisessa
Effektförbrukning i andra lägen än aktivt läge
toimintatilassa
Lisälämmitin
Pois päältä -tila
Swedish(SV)
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr
813/2013
Ekodesignkraven för rumsuppvärmning
modell (de modeller) som informationen
gäller]
Luft-till-vatten-värmepump: [ja/nej]
Vatten-till-vatten-värmepump: [ja/nej]
Lågtemperaturvärmepump: [ja/nej]
Pannor med inbyggd
tappvarmvattenberedning och med
värmepump: [ja/nej]
Parametrar ska anges för
mediumtemperaturtillämpning, utom
för lågtemperaturvärmepumpar. För
anges för lågtemperaturapplikationer.
klimatförhållanden.
Post
Beteckning
Värde
Enhet
Nominell avgiven värmeeffekt  (*)
Pmärk
Säsongsmedelverkningsgrad för
rumsuppvärmning
Deklarerad kapacitet för uppvärmning för
utetemperatur Tj
Deklarerad värmefaktor eller
primärenergifaktor för delbelastning vid
en inomhustemperatur på 20 °C och en
utomhustemperatur Tj
COPd eller PERd
Tj  = bivalenttemperatur
Tj  = gränstemperatur för drift
(om TOL < – 20 °C)
Bivalenttemperatur
För luft-till-vatten-värmepumpar:
Gränstemperatur för drift
Cykelintervallets uppvärmningskapacitet
Cykelintervallets verkningsgrad
COPcyc eller PERcyc
Degraderingskoefficient (**)
Uppvärmningsvattnets gränstemperatur
för drift
Extra värmegenerator
Frånläge
I)
2016-06-21 오전 10:50:09

Advertisement

loading

  Also See for Samsung MIM-E03 N Series

  Related Manuals for Samsung MIM-E03 N Series