Download Print this page

Samsung MIM-E03 N Series Installation Manual page 70

Control kit
Hide thumbs

Advertisement

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 811/2013
No
English(EN)
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU)
i
No 811/2013
PRODUCT FICHE (ENERGY LABELLING OF SPACE
ii
HEATERS)
PRODUCT FICHE (ENERGY LABELLING OF
iii
PACKAGES OF SPACE HEATER)
PRODUCT FICHE (ENERGY LABELLING OF
iv
TEMPERATURE CONTROLS)
a
Supplier's name or trademark
b
Supplier's model identifier
c
Seasonal space heating energy efficiency class
d
Rated heat output (Average)
Seasonal space heating energy efficiency
e
(Average)
f
Annual energy consumption (Average)
g
L
(sound power level, indoors)
WA
h
Specific precautions
i
Rated heat output (Colder)
j
Rated heat output (Warmer)
k
Seasonal space heating energy efficiency (Colder)
Seasonal space heating energy efficiency
l
(Warmer)
m
Annual energy consumption (Colder)
n
Annual energy consumption (Warmer)
o
L
(sound power level, outdoors)
WA
p
Medium-temperature
q
Low-temperature
1)
Precautions as described in the installation/
r
user manual must be taken when assembling,
installing and maintaining this product.
Seasonal space heating energy efficiency
s
(Preferential space heater)
Factor for weighting the heat output of the
t
preferential and supplementary heaters
u
Mathematical expression : 294 /(11 • Prated)
v
Mathematical expression : 115 /(11 • Prated)
The difference between the seasonal space
w
heating energy efficiencies
under average and colder climate conditions
The difference between the seasonal space
x
heating energy efficiencies
under warmer and average climate conditions
1)
Whereby Prated is related to the preferential
y
space heater.
Whereby Prated is related to the preferential
2)
z
space heater.
aa
For preferential heat pump space heaters
3),4)
ab
The class of the temperature control
The contribution of the temperature control
ac
to seasonal space heating energy efficiency
70
ErP_Fiche_ONLY_05388A-03_ONLY_EN_EN.indd 70
Bulgarian(BG)
ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 811/2013 НА
КОМИСИЯТА
Продуктов фиш (енергийното етикетиране на
отоплителни топлоизточници)
Продуктов фиш (енергийното етикетиране
на КОМПЛЕКТИ ОТ ОТОПЛИТЕЛЕН
ТОПЛОИЗТОЧНИК)
Продуктов фиш (енергийното етикетиране на
наименование или търговска марка на
доставчика
идентификатор на доставчика за модела
класът на сезонна отоплителна енергийна
ефективност
номиналната топлинна мощност (средни)
сезонната енергийна ефективност при
отопление (средни)
годишното потребление на енергия (средни)
L
(нивото на звуковата мощност, на закрито)
WA
специфични предпазни
1)
номиналната топлинна мощност (по-студени)
номиналната топлинна мощност (по-топли )
сезонната енергийна ефективност при
отопление (по-студени)
сезонната енергийна ефективност при
отопление (по-топли )
годишното потребление на енергия
(по-студени)
годишното потребление на енергия
(по-топли )
L
(нивото на звуковата мощност, на открито)
WA
среднотемпературни
нискотемпературни
1)
Описаните в ръководството за монтиране/
ръководството за потребителя предпазни
мерки трябва да се спазват при сглобяване,
монтиране и поддръжка на продукта.
сезонната енергийна ефективност при
отопление (приоритетно използвания
отоплителен топлоизточник)
тегловният коефициент за претегляне
на топлинната енергия, произведена от
приоритетно използвания и от допълнителния
подгревател на даден комплект
математическия израз : 294 /(11 • Prated)
1)
математическия израз : 115 /(11 • Prated)
2)
разликата между сезонната отоплителна
енергийна ефективност при средни
климатични условия и тази при по-студени
3)
климатични условия
3)
разликата между сезонната отоплителна
енергийна ефективност при по-топли
климатични условия и тази при средни
4)
климатични условия
4)
1)
където Prated е свързана с приоритетно
използвания отоплителен топлоизточник
където Prated е свързана с приоритетно
2)
използвания отоплителен топлоизточник
,
за приоритетно използвани отоплителни
3)
4)
термопомпени агрегати
класът на регулатора на температурата
приносът на регулатора на температурата
към сезонната енергийна ефективност при
отопление
Spanish(ES)
REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 811/2013 DE
LA COMISIÓN
Ficha del producto (etiquetado energético de
aparatos de calefacción)
Ficha del producto (etiquetado energético
de EQUIPOS COMBINADOS DE APARATO DE
CALEFACCIÓN)
Ficha del producto (etiquetado energético de
CONTROLES DE TEMPERATURA)
nombre o marca comercial del proveedor
identificador del modelo del proveedor
la clase de eficiencia energética estacional de
calefacción
la potencia calorífica nominal (medias)
la eficiencia energética estacional de calefacción
(medias)
el consumo anual de energía (medias)
LWA (el nivel de potencia acústica, en interiores)
precauciones específicas
1)
1)
la potencia calorífica nominal ()
la potencia calorífica nominal ()
la eficiencia energética estacional de calefacción
(más frías)
la eficiencia energética estacional de calefacción
(más cálidas)
el consumo anual de energía (más frías)
el consumo anual de energía (más cálidas)
LWA (el nivel de potencia acústica, en exteriores)
de temperatura media
de baja temperatura
1)
Las precauciones descritas en los manuales de
usuario e intalación deber tomarse cuando se
ensambla, instala y mantiene este producto
la eficiencia energética estacional de calefacción
(aparato de calefacción preferente)
el factor de ponderación de la potencia calorífica
de los calefactores preferente y complementario
de un equipo combinado
la expresión matemática : 294 /(11 • Prated)
1)
la expresión matemática : 115 /(11 • Prated)
2)
la diferencia entre las eficiencias energéticas
estacionales de calefacción en condiciones
climáticas medias y más frías, expresado en
porcentaje
la diferencia entre las eficiencias energéticas
estacionales de calefacción en condiciones
climáticas más cálidas y medias, expresado
en porcentaje
1)
donde la Prated está relacionada con el aparato
de calefacción preferente
donde la Prated está relacionada con el aparato
2)
de calefacción preferente
en lo que respecta a los aparatos de
3),4)
calefacción preferentes con bomba de calor
la clase del control de temperatura
la contribución del control de temperatura a la
eficiencia energética estacional de calefacción
i)
Czech(CS)
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI
(EU) č. 811/2013
Informační list výrobku (energie na energetických
štítcích ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů)
Informační list výrobku (energie na energetických
štítcích ohřívačů pro souprav sestávajících z
ohřívače pro vytápění vnitřních prostorů)
Informační list výrobku (energie na energetických
štítcích ohřívačů pro regulátoru teploty)
název nebo ochranná známka dodavatele
identifikační značka modelu používaná
dodavatelem
třída sezonní energetické účinnosti vytápění
jmenovitý tepelný výkon (průměrných)
sezonní energetická účinnost vytápění
(průměrných)
roční spotřeba energie (průměrných)
L
(případně hladina akustického výkonu,
WA
vnitřním prostoru)
konkrétní preventivní opatření
1)
jmenovitý tepelný výkon (chladnějších)
jmenovitý tepelný výkon (teplejších)
sezonní energetická účinnost vytápění
(chladnějších)
sezonní energetická účinnost vytápění
(teplejších)
roční spotřeba energie (chladnějších)
roční spotřeba energie (teplejších)
L
(případně hladina akustického výkonu,
WA
venkovním prostoru)
středněteplotní
nízkoteplotním
1)
Při montáži, instalaci a údržbě tohoto produktu
je třeba se řídit bezpečnostními opatřeními
popsanými v instalační a uživatelské příručce.
Seasonal space heating energy efficiency
(preferovaného ohřívače pro vytápění vnitřních
prostorů)
faktor pro porovnání tepelného výkonu
preferovaného ohřívače a přídavných ohřívačů
soupravy
hodnotu matematického výrazu : 294 /(11
1)
• Prated)
1)
hodnotu matematického výrazu : 115 /(11
2)
• Prated)
2)
rozdílu sezonních energetických účinností
vytápění za průměrných a chladnějších
klimatických podmínek
3)
rozdílu sezonních energetických účinností
vytápění za teplejších a průměrných klimatických
podmínek
4)
1)
přičemž Prated se vztahuje k preferovanému
ohřívači pro vytápění vnitřních prostorů
preferovanému ohřívači pro vytápění vnitřních
2)
prostorů
,
preferovaných ohřívačů pro vytápění vnitřních
3)
4)
prostorů s tepelným čerpadlem navíc
třída regulátoru teploty
přínos regulátoru teploty k sezonní energetické
účinnosti vytápění
2016-06-21 오전 10:50:09

Advertisement

loading

  Also See for Samsung MIM-E03 N Series

  Related Manuals for Samsung MIM-E03 N Series