Download Print this page

Samsung MIM-E03 N Series Installation Manual page 65

Control kit
Hide thumbs

Advertisement

No
Polish(PL)
AD
Pobór mocy w trybach innych niż aktywny
AE
Ogrzewacz dodatkowy
AF
Tryb wyłączenia
AG
Tryb wyłączonego termostatu
AH
Tryb czuwania
AI
Tryb włączonej grzałki karteru
AJ
Rodzaj pobieranej energii
AK
Inne parametry
AL
Regulacja wydajności
AM
wydajność stała/zmienna
Pompy ciepła powietrze/woda: znamionowy
AN
przepływ powietrza na zewnątrz
AO
m3/h
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu/
AP
na zewnątrz
AQ
Emisje tlenków azotu
Pompy ciepła woda/solanka-woda:
AR
znamionowe natężenie przepływu solanki
lub wody, zewnętrzny wymiennik ciepła
AS
Wielofunkcyjne ogrzewacze z pompą ciepła:
AT
Deklarowany profil obciążeń
Efektywność energetyczna podgrzewania
AU
wody
AV
Dzienne zużycie energii elektrycznej
AW
Dzienne zużycie paliwa
AX
Dane kontaktowe
(*) W przypadku ogrzewaczy pomieszczeń
z pompą ciepła i wielofunkcyjnych
ogrzewaczy z pompą ciepła znamionowa
moc cieplna Prated jest równa obciążeniu
AY
obliczeniowemu dla trybu ogrzewania
Pdesignh, a znamionowa moc cieplna
ogrzewacza dodatkowego Psup jest równa
dodatkowej wydajności grzewczej dla trybu
ogrzewania sup(Tj).
(**) Jeżeli współczynnik Cdh nie został
AZ
wyznaczony przez pomiar, współczynnik strat
przyjmuje wartość domyślną Cdh = 0,9.
1) W trakcie montażu, instalacji i obsługi
tego produktu należy zachować zasady
BA
bezpieczeństwa opisane w instrukcji
instalacji/obsługi.
2) Jeśli jesteś profesjonalistą szukającym
informacji dotyczących nieniszczących metod
BB
demontażu i rozbiórki, uprzejmie prosimy o
wysłanie wiadomości email na adres: erims.
sec@samsung.com
ErP_Fiche_ONLY_05388A-03_ONLY_EN_EN.indd 65
Portuguese(PT)
Consumo energético em modos distintos
do modo ativo
Aquecedor suplementar
Modo desligado
Modo termóstato desligado
Modo de vigília
Modo de resistência do cárter
Tipo de alimentação de energia
Outros elementos
Controlo de capacidade
fixo/variável
Para bombas de calor ar-água: Caudal de ar
Pre tepelné čerpadlá vzduch – voda: Menovitý
nominal, exterior
m
3
/h
Nível de potência sonora interior/exterior
Emissões de óxidos de azoto
Para bombas de calor água/salmoura-água:
Pre tepelné čerpadlá voda/slaná voda – voda:
Caudal nominal de salmoura ou água,
permutador térmico exterior
Para aquecedores combinados com bomba
de calor:
Perfil de carga declarado
Eficiência energética do aquecimento de água
Consumo diário de eletricidade
Consumo diário de combustível
Elementos de contacto
(*) Para aquecedores de ambiente com
bomba de calor e aquecedores combinados
priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované
com bomba de calor, a potência calorífica
tepelné zdroje – tepelné čerpadlá sa menovitý
nominal Prated é igual à carga de projeto para
tepelný výkon Prated rovná projektovanému
aquecimento Pdesignh e a potência calorífica
nominal de um aquecedor suplementar
Psupp é igual à capacidade de aquecimento
tepelného zdroja Psup sa rovná dodatočnému
suplementar sup(Tj).
(**) Se não se determinar Cdh por medição,
(**) Ak Cdh nie je určené meraním, implicitný
o coeficiente de degradação predefinido
é Cdh = 0,9.
1) As precauções descritas no manual de
1) Trebuie să fiţi precauţi conform manualului
instalação/instruções dever ser adotadas
durante a montagem, instalação ou
manutenção do produto.
2) Se é um profissional e pretende obter
2) Odborní pracovníci môžu získať informácie
informações sobre desmontagem e
desmantelamento não destrutivos, envie um
nasledujúcej e-mailovej adrese: erims.sec@
e-mail para: erims.sec@samsung.com
Romanian(RO)
Elektrický príkon v iných režimoch ako
Spotreba el. energie v iných režimoch ako
aktívny režim
Dodatočný tepelný zdroj
Režim vypnutia
Režim vypnutia termostatu
Pohotovostný režim
Režim ohrevu kľukovej skrine
Typ elektrického príkonu
Alţi parametri
Regulácia výkonu
Pevná/premenlivá
Pre tepelné čerpadlá vzduch – voda: Menovitý
prietok vzduchu, von
m3/h
Vnútorná/vonkajšia hladina akustického
Vnútorná/vonkajšia hladina akustického
výkonu
Emisie oxidov dusíka
Pre tepelné čerpadlá voda/studničná voda –
Menovitý prietok slanej vody alebo vody,
voda: Menovitý prietok studničnej vody alebo
vonkajší výmenník tepla
Pre kombinovaný tepelný zdroj – tepelné
Pre kombinovaný tepelný zdroj tepelného
čerpadlo:
Deklarovaný profil zaťaženia
Energetická účinnosť prípravy teplej vody
Energetická účinnosť prípravy teplej vody
Denná spotreba elektrickej energie
Denná spotreba paliva
Kontaktné údaje
(*) Pre tepelné zdroje na vykurovanie
priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované
tepelné zdroje sa menovitý tepelný výkon
Prated rovná projektovanému vykurovaciemu
vykurovaciemu zaťaženiu Pdesignh, a
zaťaženiu Pdesignh a menovitý tepelný výkon
menovitý tepelný výkon dodatočného
dodatočného tepelného zdroja Psup sa rovná
dodatočnému tepelnému výkonu sup(Tj).
tepelnému výkonu sup(Tj).
(**) Ak Cdh nie je určené meraním, potom
súčiniteľ straty účinnosti je Cdh = 0,9.
1) Výstrahy ako sú popísané v inštalačnom/
de utilizare/instalare în timpul asamblării,
užívateľskom manuáli musia byť uvážené pri
instalării şi întreţinerii acestui produs.
montáži, inštalácii a starostlivosti o produkt.
2) Odborní pracovníci môžu získať informácie
týkajúce sa nedeštruktívnej demontáže na
nasledujúcej e-mailovej adrese: erims.sec@
samsung.com.
Slovak(SK)
aktívnych
Dodatočný tepelný zdroj
Režim vypnutia
Režim vypnutia termostatu
Pohotovostný režim
Režim nahrievania oleja
Typ elektrického príkonu
Iné položky
Regulácia výkonu
Pevná/premenlivá
prietok vzduchu, exteriér
m3/h
výkonu
Emisie oxidov dusíka
vody, vonkajší výmenník tepla
čerpadlo:
Deklarovaný profil zaťaženia
Denná spotreba elektrickej energie
Denná spotreba paliva
Kontaktné údaje
(*) Pre tepelné zdroje na vykurovanie
predvolený súčiniteľ straty účinnosti je
Cdh = 0,9.
týkajúce sa správnej demontáže na
samsung.com.
65
2016-06-21 오전 10:50:08

Advertisement

loading

  Also See for Samsung MIM-E03 N Series

  Related Manuals for Samsung MIM-E03 N Series