Download Print this page

Samsung MIM-E03 N Series Installation Manual page 67

Control kit
Hide thumbs

Advertisement

No
Slovenian(SL)
AG
Stanje izključenosti termostata
AH
Stanje pripravljenosti
AI
Način grelnika ohišja
AJ
Vrsta dovedene energije
AK
Druge postavke
AL
Upravljanje zmogljivosti
AM
stalna/spremenljiva
Za toplotne črpalke zrak–voda: nazivna
AN
stopnja pretoka zraka, zunanja
AO
m
3
/h
Nivo zvokovne moči, v notranjih prostorih/
AP
na prostem
AQ
Emisije dušikovih oksidov
Za toplotne črpalke voda/slanica–voda:
AR
nazivna stopnja pretoka slanice ali vode,
zunanji izmenjevalnik toplote
AS
Za kombinirani grelnik s toplotno črpalko:
AT
Določeni profil rabe
AU
Energijska učinkovitost ogrevanja vode
AV
Dnevna poraba električne energije
AW
Dnevna poraba goriva
AX
Kontaktni podatki
(*) Za toplotne črpalke za ogrevanje prostorov
in kombinirane grelnike s toplotno črpalko
je nazivna izhodna toplota Prated enaka
AY
nazivni obremenitvi za ogrevanje Pdesignh,
nazivna izhodna toplota dodatnega grelnika
Psup pa je enaka dodatni zmogljivosti
ogrevanja sup(Tj).
(**) Če Cdh ni določen z meritvami, privzeti
AZ
koeficient degradacije znaša Cdh = 0,9.
1) Pri sestavljanju, nameščanju ter
vzdrževanju izdelka upoštevajte previdnostne
BA
ukrepe, ki so navedeni v priročniku za
uporabo in namestitev.
2) Če ste strokovnjak in iščete informacije o
neporušitvenem razstavljanju in demontaži,
BB
pošljite e-poštno sporočilo na: erims.sec@
samsung.com
ErP_Fiche_ONLY_05388A-03_ONLY_EN_EN.indd 67
Finnish(FI)
Termostaatti pois päältä -tila
Valmiustila
Kampikammion lämmitys -tila
Ottoenergian tyyppi
Muut kohdat
Tehonsäätö
kiinteä/muuttuva
Ilma-vesi-lämpöpumput: nimellisilmavirta,
För luft-till-vatten-värmepumpar: Nominellt
ulkona
m
3
/h
Äänitehotaso, sisällä/ulkona
Typen oksidien päästöt
Vesi-/suolavesi-vesi-lämpöpumput:
suolaveden tai veden nimellisvirtaus,
ulkolämmönsiirrin
Lämpöpumppuyhdistelmälämmitin:
Ilmoitettu kuormitusprofiili
Vedenlämmityksen energiatehokkuus
Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten
Vuorokautinen sähkönkulutus
Vuorokautinen polttoaineenkulutus
Yhteystiedot
(*) Lämpöpumpputilalämmittimillä ja
lämpöpumppuyhdistelmälämmittimillä
nimellislämpöteho Prated on yhtä suuri kuin
avgivna värmeeffekten Prated lika med den
lämmityksen mitoituskuorma Pdesignh ja
dimensionerade värmekapaciteten Pdesignh,
lisälämmittimen nimellislämpöteho Psup on
och den nominella avgivna värmeeffekten hos
yhtä suuri kuin lisälämmitysteho sup(Tj).
en extra värmegenerator Psup är lika med den
kompletterande uppvärmningskapaciteten
(**) Jos Cdh:n arvoa ei määritetä mittaamalla,
(**) Om Cdh inte bestäms genom mätningar
alenemiskertoimen oletusarvo on Cdh = 0,9.
ska degraderingskoefficienten vara Cdh = 0,9.
1) Asennus- tai käyttöoppaassa kuvattuja
turvaohjeita on noudatettava laitteen
kokoamisen, asentamisen ja huollon aikana.
2) Jos olet ammattiasentaja ja haluat lisätietoja
asennuksen turvallisesta purkamisesta,
lähettäkää sähköpostia osoitteeseen erims.
sec@samsung.com
e-postmeddelande till: erims.sec@samsung.
Swedish(SV)
Termostatfrånläge
Standbyläge
Vevhusvärmarläge
Typ av tillförd energi
Andra poster
Kapacitetsreglering
fast/variabel
luftflöde (ute)
m
3
/h
Ljudeffektnivå, inomhus/utomhus
Utsläpp av kväveoxider
För vatten-/saltlösning-till-vatten-
värmepumpar: Nominellt saltlösning- eller
vattenflöde, värmeväxlare utomhus
För pannor med inbyggd
tappvarmvattenberedning och med
värmepump:
Deklarerad belastningsprofil
Daglig elförbrukning
Daglig bränsleförbrukning
Kontakt
(*) För värmare med värmepump för
rumsuppvärmning och pannor med
inbyggd tappvarmvattenberedning
och med värmepump är den nominella
sup(Tj).
1) Försiktighetsåtgärderna som beskrivs i
installationsmanualen/bruksanvisningen
måste följas vid montering, installation och
underhåll av denna produkt.
2) Om du är en professionell användare
som letar efter information om icke-
destruktiv demontering och isärtagande
av dammsugaren, kan du skicka ett
com
67
2016-06-21 오전 10:50:09

Advertisement

loading

  Also See for Samsung MIM-E03 N Series

  Related Manuals for Samsung MIM-E03 N Series