Download Table of Contents Print this page

Odstraňovanie Porúch; Príčiny A Odstraňovanie Porúch; Čistenie - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Odstraňovanie porúch
V tejto kapitole sa dozviete dôležité pokyny pre lokalizovanie a odstraňovanie
porúch.
Príčiny a odstraňovanie porúch
Nasledujúca tabuľka je pomôckou pri lokalizovaní a odstraňovaní menších
porúch:
Chyba
Žiadny
obraz/zvuk
alebo slabý
signál.
UPOZORNENIE
Príjmové vlastnosti zariadenia sú dobré len vtedy, ak ste v dostatočnej
blízkosti vysielača.
Čistenie
NEBEZPEČENSTVO
Pred každým čistením vytiahnite sieťový adaptér
Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
Zabezpečte, aby sa pri čistení nedostala do zariadenia žiadna vlhkosť,
pretože by mohla spôsobiť neopraviteľné poškodenie zariadenia.
Zariadenie počas čistenia nikdy neponárajte do vody alebo iných
kvapalín.
SZA 28 B2
Možná príčina
Zariadenie nie je správne
nasmerované.
V oblasti príjmu zariadenia
sa nachádzajú prekážky.
V blízkej oblasti dochádza
k elektromagnetickému
rušeniu.
Odstránenie
Každý vysielač potrebuje indi-
viduálne nasmerovanie. Preto
pri každej zmene vysielača
zariadenie znova nasmerujte.
Pokúste sa prekážky odstrániť
alebo postavte zariadenie na
iné miesto.
Pokúste sa rušenie odstrániť,
napr. ak je spôsobené inými
zariadeniami (mobilný telefón,
mikrovlnná rúra a pod.).
zo zásuvky.
5
SK
67

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents