Download Table of Contents Print this page

Bezpečnosť; Základné Bezpečnostné Upozornenia - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Bezpečnosť
V tejto kapitole sú uvedené dôležité bezpečnostné upozornenia o zaobchá-
dzaní so zariadením. Toto zariadenie zodpovedá príslušným bezpečnostným
ustanoveniam. Jeho neodborné používanie však môže viesť k poraneniu
osôb a k vecným škodám.
Základné bezpečnostné upozornenia
Pre bezpečné zaobchádzanie so zariadením dodržiavajte nasledujúce
bezpečnostné upozornenia:
Pred použitím zariadenie skontrolujte na viditeľné vonkajšie poškodenia.
Neuvádzajte do prevádzky poškodené alebo na zem spadnuté zariadenie.
Na zariadení nevykonávajte žiadne svojvoľné úpravy ani zmeny.
Opravy zariadenia v priebehu záručnej doby smie vykonávať len výrob-
SK
com autorizovaný zákaznícky servis, inak pri následných škodách záruka
stráca platnosť.
Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so
zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo
nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli o
bezpečnom používaní zariadenia poučené a pochopili z toho vyplývajúce
nebezpečenstvá. Deti sa nesmú hrať so zariadením. Deti nesmú vykonávať
čistenie a užívateľskú údržbu bez dohľadu.
Zariadenie sa smie prevádzkovať len so sieťovým adaptérom, ktorý je
súčasťou dodávky.
Poškodený prípojný kábel nechajte ihneď vymeniť autorizovanému odbor-
nému personálu alebo v zákazníckom servise, aby ste sa vyhli ohrozeniu
zdravia.
Sieťový adaptér zasúvajte len do elektrickej zásuvky, ktorá je nainštalovaná
podľa predpisov.
K zásuvke musí byť vždy dobrý prístup, aby sa v prípade núdze mohol
sieťový adaptér vytiahnuť.
Dajte pozor na to, aby káble neboli príčinou zakopnutia.
Keď je sieťový adaptér napojený na elektrickú zásuvku, spotrebúva prúd.
Vytiahnite preto sieťový adaptér zo zásuvky, ak zariadenie nepoužívate.
Toto zariadenie sa nesmie vystavovať dažďu. Zariadenie chráňte pred
striekajúcou a kvapkajúcou vodou a vniknutím tekutín dovnútra. Nikdy
neponárajte zariadenie do vody a neukladajte žiadne predmety, naplnené
tekutinami (napr. vázy) na zariadenie. Mohli by ste zariadenie neopravi-
teľne poškodiť.
60
SZA 28 B2

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents