Download Table of Contents Print this page

Použité Výstražné Upozornenia - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Použité výstražné upozornenia
V tomto návode na obsluhu sú použité nasledujúce výstražné upozornenia:
NEBEZPEČENSTVO
Výstražné upozornenie s týmto stupňom nebezpečenstva
označuje hroziacu nebezpečnú situáciu.
Ak tejto nebezpečnej situácii nezabránite, môže viesť až k smrti alebo
ťažkému poraneniu.
Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu smrti alebo ťažkému poraneniu, riaďte
sa inštrukciami, uvedenými v tomto výstražnom upozornení.
VAROVANIE
Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva ozna-
čuje možnú nebezpečnú situáciu.
Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok zranenie.
Aby ste zabránili zraneniu osôb, riaďte sa inštrukciami, uvedenými
v tomto výstražnom upozornení.
POZOR
Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva ozna-
čuje možné vecné škody.
Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody.
Aby ste zabránili vecným škodám, riaďte sa inštrukciami, uvedenými
v tomto výstražnom upozornení.
UPOZORNENIE
Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchá-
dzanie so zariadením.
SZA 28 B2
SK
59

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents