Silvercrest SZA 28 A1 Operating Instructions Manual

Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

R
KOMPERNASS GMBH
BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM
www.kompernass.com
ID-Nr.: SZA 28 A1-08/11-V3
IAN: 70362
HOME TECH
DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1
DVB-T Indoor Aerial
DVB-T-sobna antena
Operating instructions
Upute za upotrebu
Antenă de cameră DVB-T
DVB-T-стайна антена
R
Instrucţiunile
Ръководство за експлоатация
Κ Κ ε ε ρ ρ α α ί ί α α ε ε σ σ ω ω τ τ ε ε ρ ρ ι ι κ κ ο ο ύ ύ
DVB-T-Zimmerantenne
χ χ ώ ώ ρ ρ ο ο D D V V B B - - T T
Bedienungsanleitung
Οδηγίες χρήσης

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SZA 28 A1

 • Page 1 HOME TECH DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1 DVB-T Indoor Aerial DVB-T-sobna antena Operating instructions Upute za upotrebu Antenă de cameră DVB-T DVB-T-стайна антена Instrucţiunile Ръководство за експлоатация Κ Κ ε ε ρ ρ α α ί ί α α ε ε σ σ ω ω τ τ ε ε ρ ρ ι ι κ κ ο ο ύ ύ...
 • Page 2 SZA 28 A1...
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENT PAGE Symbols used Intended use Important Instructions for your Safety! Technical Data Package Contents Description of the appliance Connection Operating the Indoor Antenna What to Do in the Event of Reception Problems Cleaning and Care Disposal Importer Warranty & Service Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.
 • Page 4: Symbols Used

  Important Instructions for DVB-T Indoor Aerial your Safety! SZA 28 A1 To avoid potentially fatal electric Symbols used shocks: • This device is not intended for use by individuals This symbol alerts your attention to the caution (including children) with restricted physical,...
 • Page 5: Technical Data

  Package Contents indoor conditions, i.e. protected against moisture, dirt, extremes of heat and cold and temperature fluctuations. DVB-T Indoor Aerial SZA 28 A1 • Always pull the plug out of the power socket if 1 Adapter F-Plug/Coaxial socket you are not using the room antenna for a longer 1 Adapter Coaxial socket/Coaxial socket period of time.
 • Page 6: Connection

  Connection Operating the Indoor Antenna Receiving programme signals via the Place the device on a firm and level surface. indoor antenna Connection to a television The programme signals are received by the indoor Connect the antenna cable of the indoor anten- antenna and transmitted to the television set.
 • Page 7: What To Do In The Event Of Reception Problems

  What to Do in the Event of Cleaning and Care Reception Problems Risk of electric shock Reception disruptions, such as an unclear or distor- • Before cleaning, always pull the plug out ted picture could have the following causes: of the plug socket. The indoor antenna is not correctly oriented.
 • Page 8: Warranty & Service

  Warranty & Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) The warranty for this appliance is for 3 years from E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 70362 the date of purchase. The appliance has been ma- nufactured with care and meticulously examined be- Service Ireland fore delivery.
 • Page 9 SADRŽAJ STRANA Korišteni simboli Uporaba u skladu sa namjenom Važne napomene za Vašu sigurnost! Tehnički podaci Obim isporuke Opis uređaja Priključivanje Pogon sobne antene Što činiti u slučaju smetnji u prijemu? Čišćenje i održavanje Zbrinjavanje Uvoznik Jamstvo & servis Upute za rukovanje prije prve upotrebe pažljivo pročitajte i sačuvajte ih za kasnije korištenje. Ukoliko uređaj dajete trećim osobama, priložite i ove upute.
 • Page 10: Korišteni Simboli

  Važne napomene za Vašu DVB-T-sobna antena sigurnost! SZA 28 A1 Da biste izbjegli opasnost po život Korišteni simboli uslijed strujnog udara: • Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten Ovaj upozoravajući simbol Vas upozorava na od strane osoba (uključujući djecu) sa ogra- to da slijedi upozoravajuća napomena, koja...
 • Page 11: Tehnički Podaci

  • Obratite pažnju na dovoljno sigurnosno rasto- janje prema drugim predmetima (ca.10 cm). DVB-T-sobna antena SZA 28 A1 • Uređaj smije biti korišten samo u normalnoj 1 Adapter F-utikač/Koaks. utičnica sobnoj klimi, dakle zaštićen od vlage, nečistoće, 1 Adapter koaks.
 • Page 12: Priključivanje

  Priključivanje Pogon sobne antene Prijem signala odašiljača preko sobne antene Uređaj postavite na čvrstu i ravnu površinu. Antena prima signale odašiljača i prenosi ih na Priključak na televizijski prijemnik televizijski prijemnik. Povežite antenski kabel sobne antene Za prijem DVB-T-odašiljačkih signala potreban Vam priključkom za antenu na Vašem televizijskom je televizijski prijemnik sa integriranim prijemniku.
 • Page 13: Što Činiti U Slučaju Smetnji U Prijemu

  Što činiti u slučaju smetnji u Čišćenje i održavanje prijemu? Opasnost od strujnog udara Smetnje u prijemu signala, primjerice nejasna ili • Prije čišćenja obavezno izvucite utikač iz utičnice. izobličena slika mogu imati slijedeće uzroke: • Sobnu antenu za vrijeme čišćenja nikada ne •...
 • Page 14: Jamstvo & Servis

  Jamstvo & servis Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine od datuma kupovine. Uređaj je pažljivo proizveden i prije isporuke brižljivo kontroliran. Molimo saču- vajte blagajnički račun kao dokaz o kupnji. Molimo da se u slučaju ostvarivanja prava na jamstvo tele- fonski povežete sa Vašom servisnom ispostavom.
 • Page 15 Cuprins Pagina Simboluri utilizate Utilizarea conform destinaţiei Indicaţii de siguranţă Date tehnice Furnitura Descrierea aparatului Conectarea Utilizarea antenei de cameră Ce trebuie făcut în caz de bruiaje de semnal? Curăţarea şi îngrijirea Eliminarea aparatelor uzate Importator Garanţia & service-ul Citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare înainte de prima utilizare şi păstraţi-le pentru o consultare ulterioară. Dacă...
 • Page 16: Simboluri Utilizate

  Indicaţii de siguranţă Antenă de cameră DVB-T Pentru a evita pericolul de SZA 28 A1 electrocutare: • Acest aparat nu este destinat utilizării de către Simboluri utilizate persoane (inclusiv copii) cu capacităţi fizice, sen- zoriale sau mentale limitate sau cu o experienţă...
 • Page 17: Date Tehnice

  • antena poate fi utilizată numai în condiţii normale de temperatură ambientală, adică ferită de ume- zeală, murdărie, căldură sau frig, precum şi de Antenă de cameră DVB-T SZA 28 A1 oscilaţiile de temperatură; 1 adaptor mufă mamă/mufă koax • dacă nu utilizaţi antena un timp mai îndelungat, 1 adaptor mufă...
 • Page 18: Conectarea

  Conectarea Utilizarea antenei de cameră Receptarea semnalelor emiţătorilor cu antena Aşezaţi antena pe o suprafaţă stabilă şi plană. de cameră Conectarea la un televizor Semnalele de la emiţători sunt captate de antena de Conectaţi cablul antenei de cameră la mufa cameră...
 • Page 19: Ce Trebuie Făcut În Caz De Bruiaje De Semnal

  Ce trebuie făcut în caz de bruiaje Curăţarea şi îngrijirea de semnal? Pericol de electrocutare La originea bruiajelor de semnal precum imagini • Înainte de curăţare scoateţi neapărat ştecărul neclare sau incomplete pot sta următoarele cauze: din priză. • antena de cameră nu este orientată corect; •...
 • Page 20: Garanţia & Service-Ul

  Garanţia & service-ul Pentru acest aparat, se acordă o garanţie de 3 ani începând cu data cumpărării. Aparatul a fost produs cu grijă şi verificat cu scrupulozitate înaintea livrării. Păstraţi bonul de casă pentru a dovedi cumpărarea. Dacă aveţi solicitări privind garanţia, contactaţi tele- fonic centrul dumneavoastră...
 • Page 21 Съдържание Страница Използвани символи Употреба по предназначение Указания за безопасност Технически характеристики Окомплектовка на доставката Описание на уреда Свързване Работа със стайната антена Какво трябва да се направи при смущения в приемането? Почистване и поддържане Изхвърляне Вносител Гаранция и сервиз Прочетете...
 • Page 22: Използвани Символи

  DVB-T стайна антена SZA 28 A1 З З а а и и з з б б я я г г в в а а н н е е н н а а о о п п а а с с н н о о с с т т з з а а...
 • Page 23: Технически Характеристики

  • Уредът трябва да се използва само при нор- мален стаен климат, т.е. защитен от влага, замърсяване, въздействия на топлина и студ DVB-T стайна антена SZA 28 A1 както и температурни колебания. 1 адаптер коаксиален съединител/коаксиално • Винаги изключвайте щепсела от контакта, гнездо...
 • Page 24: Свързване

  Свързване Работа със стайната антена П П р р и и е е м м а а н н е е н н а а с с и и г г н н а а л л и и о о т т п п р р е е д д а а в в а а т т е е л л и и с с ъ ъ с с Поставете...
 • Page 25: Какво Трябва Да Се Направи При Смущения В Приемането

  Какво трябва да се направи Почистване и поддържане при смущения в приемането? Опасност от токов удар Смущения в приемането, като напр. неясна или • Преди почистване задължително изключ- изкривена картина, могат да имат следните вайте щепсела от контакта. причини: • Никога не потапяйте стайната антена по време •...
 • Page 26: Гаранция И Сервиз

  Гаранция и сервиз За този уред вие получавате гаранция от 3 години от датата на закупуване. Уредът е произведен старателно и е проверен добросъвестно преди доставката. Запазете касовата бележка като доказателство за покупката. В гаранционен случай се свържете по телефона с вашия сервиз. Само по този начин може...
 • Page 27 Περιεχόμενα Σελίδα Χρησιμοποιούμενα σύμβολα Χρήση σύμφωνη με τους κανονισμούς Σημαντικές υποδείξεις για την ασφάλεια σας! Τεχνικές πληροφορίες Σύνολο αποστολής Περιγραφή συσκευής Σύνδεση Λειτουργία εσωτερικής κεραίας Τι να κάνετε σε παράσιτα λήψης Καθαρισμός και συντήρηση Απομάκρυνση Εισαγωγέας Εγγύηση & Σέρβις Διαβάστε το εγχειρίδιο χειρισμού πριν από την πρώτη χρήση προσεκτικά και φυλάξτε το για μια μελλοντική χρήση.
 • Page 28: Χρησιμοποιούμενα Σύμβολα

  Σημαντικές υποδείξεις για την Κεραία εσωτερικού ασφάλεια σας! χώρο DVB-T Προς αποφυγή κινδύνου ζωής από SZA 28 A1 ηλεκτροπληξία: • Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από Χρησιμοποιούμενα σύμβολα άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με περιορισμένες φυσικές, αισθητηριακές ή Αυτό το προειδοποιητικό σύμβολο σας...
 • Page 29: Τεχνικές Πληροφορίες

  βύσμα σε μια επείγουσα περίπτωση. Για να αποκλείσετε Παροχή ρεύματος: 220-240 V ~ /50 Hz κίνδυνο πυρκαγιάς, πρέπει το βύσμα, πριν από μη Μέγιστη απορρόφηση χρήση μεγάλης διάρκειας της κεραίας, για ισχύος: 3,5 Watt παράδειγμα κατά τη διάρκεια των διακοπών, να Πεδίο...
 • Page 30: Σύνδεση

  Σύνδεση Λειτουργία εσωτερικής κεραίας Λήψη σημάτων πομπών μέσω της Τοποθετείστε τη συσκευή επάνω σε μια σταθερή, εσωτερικής κεραίας ίσια επιφάνεια. Τα σήματα πομπών λαμβάνονται από την εσωτερική Σύνδεση σε μια συσκευή τηλεόρασης κεραία και διαβιβάζονται στην τηλεόραση. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας της εσωτερικής Για...
 • Page 31: Τι Να Κάνετε Σε Παράσιτα Λήψης

  Τι να κάνετε σε παράσιτα λήψης Καθαρισμός και συντήρηση Κίνδυνος από ηλεκτροπληξία Παράσιτα λήψης όπως π.χ.μία όχι καθαρή εικόνα ή μία παραμορφωμένη εικόνα προκαλούνται από • Πριν τον καθαρισμό οπωσδήποτε τραβήξτε τις εξείς αιτίες: το φις από την πρίζα. • Η...
 • Page 32: Εγγύηση & Σέρβις

  Εγγύηση & Σέρβις Σέρβις Ελλάδα Tel.: 801 5000 019 (0,03 EUR/Min.) Έχετε για αυτή τη συσκευή 3 χρόνια εγγύηση από E-Mail: kompernass@lidl.gr IAN 70362 την ημερομηνία αγοράς. Η συσκευή κατασκευάστηκε και ελέγχθηκε προσεκτικά πριν από την αποστολή. Παρακαλούμε φυλάξτε την απόδειξη ταμείου ως απόδειξη...
 • Page 33 INHALTSVERZEICHNIS SEITE Verwendete Symbole Bestimmungsgemäße Verwendung Sicherheitshinweise Technische Daten Lieferumfang Gerätebeschreibung Anschließen Zimmerantenne betreiben Was tun bei Empfangsstörungen? Reinigen und Pflegen Entsorgen Importeur Garantie & Service Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.
 • Page 34: Verwendete Symbole

  Sicherheitshinweise DVB-T-Zimmerantenne SZA 28 A1 Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden: Verwendete Symbole • Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Per- sonen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten Dieses Warnsymbol macht Sie darauf aufmerk- physischen, sensorischen oder geistigen Fähig- sam, dass hier ein Warnhinweis folgt, der vor...
 • Page 35: Technische Daten

  Lieferumfang verwendet werden, also geschützt vor Feuchtig- keit, Schmutz, Wärme- und Kälteeinwirkungen sowie Temperaturschwankungen. DVB-T-Zimmerantenne SZA 28 A1 • Ziehen Sie stets den Stecker aus der Steckdose, 1 Adapter F-Stecker/Koax-Buchse wenn Sie die Zimmerantenne längere Zeit nicht 1 Adapter Koax-Buchse/Koax-Buchse gebrauchen.
 • Page 36: Anschließen

  Anschließen Zimmerantenne betreiben Empfangen von Sender-Signalen über die Stellen Sie das Gerät auf eine feste, ebene Zimmerantenne Oberfläche. Die Sender-Signale werden von der Zimmerantenne Anschluss an einen Fernseher empfangen und an den Fernseher übermittelt. Verbinden Sie das Antennenkabel der Zimmer- Für den Empfang von DVB-T-Sender-Signalen antenne mit dem Antennenanschluss Ihres...
 • Page 37: Was Tun Bei Empfangsstörungen

  Was tun bei Reinigen und Pflegen Empfangsstörungen? Gefahr eines Stromschlags Empfangsstörungen wie z. B. ein unklares oder • Ziehen Sie vor der Reinigung unbedingt verzerrtes Bild können folgende Ursachen haben: den Stecker aus der Steckdose. • Die Zimmerantenne ist nicht richtig •...
 • Page 38: Garantie & Service

  Garantie & Service Service Deutschland Tel.: 01805 772 033 (0,14 EUR/Min. aus dem dt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 EUR/Min.) Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 70362 und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis Service Österreich für den Kauf auf.

Table of Contents