Download Table of Contents Print this page

Skladování; Likvidace; Likvidace Přístroje; Dodatek - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
POZOR
Nepoužívejte agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky, protože
mohou poškodit povrch.
Čistěte povrch přístroje měkkým suchým hadříkem. Na těžko odstranitelné
znečištění použijte mírně navlhčený hadřík.
Skladování
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte jej od napájení a uložte
jej na čistém, suchém místě, bez přímého slunečního záření.
CZ

Likvidace

Likvidace přístroje
Přístroj předejte k likvidaci odborné fi rmě oprávněné k nakládání s odpady
nebo využijte možnost likvidace zajišťovanou obcí. Dodržujte aktuálně platné
předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.

Dodatek

Upozornění k prohlášení o shodě ES
Tento přístroj je ohledně shody v souladu se základními
požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice
č. 2004/108/EC o EMC, směrnice č. 2006/95/EC o 
nízkém napětí, směrnice č. 2011/65/EU RoHS o omezení
používání některých nebezpečných látek v elektrických
a elektronických zařízeních a směrnice č. 2009/125/EC
o ekodesignu.
Kompletní originál Prohlášení o shodě lze obdržet u dovozce.
54
Přístroj v žádném případě nevhazujte do běžného
domovního odpadu. Tento výrobek podléhá
evropské směrnici č. 2012/19/EU OEEZ (o odpadu
elektrických a elektronických zařízeních).
SZA 28 B2

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents