Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial
Table of Contents
 • Magyar

  • Bevezető

   • InformáCIók a Jelen Használati Útmutatóhoz
   • SzerzőI Jogvédelem
   • A Felelősség Korlátozása
   • Rendeltetésszerű Használat
   • Felhasznált Fi Gyelmeztető Utasítások
  • Biztonság

   • Alapvető Biztonsági Fi Gyelmeztetések
  • Üzembe Helyezés

   • A Csomag Tartalma És Szerelési Anyagok
   • A Csomagolás Ártalmatlanítása
  • Kezelőelemek (Lásd a Kihajtható Oldalt)

  • Kezelés És Üzemeltetés

   • A Felállítás Helyének Kiválasztása
   • Falra Szerelés
   • Elektromos Csatlakoztatás
   • A Szobaantenna Csatlakoztatása
  • Hibaelhárítás

   • Hiba Oka És Elhárítása
  • Tisztítás

  • Tárolás

  • Ártalmatlanítás

   • A Készülék Ártalmatlanítása
  • Függelék

   • EK Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Utasítások
   • Műszaki Adatok
   • Garancia
   • Szerviz
   • Gyártja
 • Slovenščina

  • Uvod

   • Informacije O Teh Navodilih Za Uporabo
   • Avtorske Pravice
   • Omejitev Odgovornosti
   • Predvidena Uporaba
   • Opozorila V Teh Navodilih
  • Varna Uporaba

   • Osnovni Varnostni Napotki
  • Pred Prvo Uporabo

   • Vsebina Kompleta in Montažni Material
   • Odstranitev Embalaže Med Odpadke
  • Upravljalni Elementi (Glejte Razklopno Stran)

  • Uporaba in Delovanje

   • Izbira Mesta Postavitve
   • Stenska Montaža
   • Električni Priključek
   • Priključitev Sobne Antene
  • Odprava Napak

   • Vzroki in Odprava Napak
  • ČIščenje

  • Shranjevanje

  • Odstranjevanje Med Odpadke

   • Odstranitev Naprave Med Odpadke
  • Priloga

   • Opombe O ES-Izjavi O Skladnosti
   • Tehnični Podatki
   • Proizvajalec
   • Servis
   • Garancijski List
 • Čeština

  • Úvod

   • Informace K Tomuto Návodu K Obsluze
   • Autorské Právo
   • Omezení Ručení
   • Použití V Souladu S UrčeníM
   • Použitá Výstražná Upozornění
  • Bezpečnost

   • Základní Bezpečnostní Pokyny
  • Uvedení Do Provozu

   • Rozsah Dodávky a Montážní Materiál
   • Likvidace Obalového Materiálu
  • Ovládací Prvky (Viz Výklopná Stránka)

  • Obsluha a Provoz

   • Volba Místa Instalace
   • Montáž Na Stěnu
   • Elektrická Přípojka
   • Připojení Pokojové Antény
  • Odstranění Závad

   • Příčiny Chyb a Jejich Odstranění
  • ČIštění

  • Skladování

  • Likvidace

   • Likvidace Přístroje
  • Dodatek

   • Upozornění K Prohlášení O Shodě es
   • Technické Údaje
   • Záruka
   • Servis
   • Dovozce
 • Slovenčina

  • Úvod

   • Informácie K Tomuto Návodu Na Obsluhu
   • Autorské Právo
   • Obmedzenie Ručenia
   • Používanie V Súlade S UrčeníM
   • Použité Výstražné Upozornenia
  • Bezpečnosť

   • Základné Bezpečnostné Upozornenia
  • Uvedenie Do Prevádzky

   • Rozsah Dodávky a Montážny Materiál
   • Zneškodnenie Obalových Materiálov
  • Ovládacie Prvky (Pozri Roztváraciu Stranu)

  • Obsluha a Prevádzka

   • Výber Miesta Inštalácie
   • Montáž Na Stenu
   • Elektrické Pripojenie
   • Pripojenie Izbovej Antény
  • Čistenie

  • Odstraňovanie Porúch

   • Príčiny a Odstraňovanie Porúch
  • Likvidácia

   • Likvidácia Zariadenia
  • Dodatok

   • Upozornenia K es Vyhláseniu O Zhode
   • Technické Údaje
   • Záruka
   • Servis
   • Dovozca
  • Skladovanie

 • Deutsch

  • Einführung

   • Informationen zu dieser Bedienungsanleitung
   • Urheberrecht
   • Haftungsbeschränkung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Verwendete Warnhinweise
  • Sicherheit

   • Grundlegende Sicherheitshinweise
  • Inbetriebnahme

   • Lieferumfang und Montagematerial
   • Entsorgung der Verpackung
  • Bedienelemente (Siehe Ausklappseite)

   • De at Ch
  • Bedienung und Betrieb

   • Wahl des Aufstellorts
   • Wandmontage
   • Elektrischer Anschluss
   • Zimmerantenne Anschließen
  • Fehlerbehebung

   • Fehlerursachen und -Behebung
  • Reinigung

  • Anhang

   • Hinweise zur EG-Konformitätserklärung
   • Technische Daten
   • Garantie
   • Service
   • Importeur
  • Lagerung

  • Entsorgung

   • Gerät Entsorgen

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

DVB-T INDOOR AERIAL SZA 28 B2
DVB-T INDOOR AERIAL
Operating instructions
SOBNA ANTENA ZA DVB-T
Navodila za uporabo
IZBOVÁ ANTÉNA PRE
DIGITÁLNE, TERESTRIÁLNE
TELEVÍZNE VYSIELANIE DVB-T
Návod na obsluhu
IAN 93403
DVB-T SZOBAANTENNA
Használati utasítás
POKOJOVÁ ANTÉNA DVB-T
Návod k obsluze
DVB-T-ZIMMERANTENNE
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SZA 28 B2

 • Page 1 DVB-T INDOOR AERIAL SZA 28 B2 DVB-T INDOOR AERIAL DVB-T SZOBAANTENNA Operating instructions Használati utasítás SOBNA ANTENA ZA DVB-T POKOJOVÁ ANTÉNA DVB-T Navodila za uporabo Návod k obsluze IZBOVÁ ANTÉNA PRE DVB-T-ZIMMERANTENNE Bedienungsanleitung DIGITÁLNE, TERESTRIÁLNE TELEVÍZNE VYSIELANIE DVB-T Návod na obsluhu...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise your- self with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Importer..........14 SZA 28 B2...
 • Page 5: Introduction

  SAT receiver. Any use other than as described here is not permitted and could lead to damage and injuries. No liability will be assumed for damage caused by misuse or improper handling, the use of force or unauthorised modifi cation. SZA 28 B2...
 • Page 6: Warnings Used

  Failure to avoid this situation could result in damage to property. ► Follow the instructions in this warning to prevent damage to property. NOTE ► A note indicates additional information that will assist you in handling the device. SZA 28 B2...
 • Page 7: Safety

  fi lled with liquids (such as vases) on the device. The device could be irreparably damaged! ■ Before cleaning, or if there is an operational fault, disconnect the mains adapter from the power socket. SZA 28 B2...
 • Page 8: Initial Operation

  Service Hotline (see chapter Service). ♦ Remove the device and the operating instructions from the carton. ♦ Remove all packing material. DANGER ► Packaging material must not be used as a plaything. There is a risk of suff ocation. SZA 28 B2...
 • Page 9: Disposal Of Packaging

  Controls (see fold-out page) Indoor aerial Aerial cable On/Off switch Power supply socket Mains adapter Removable stand Wall mount F connector/coaxial socket adapter Coaxial socket/coaxial socket adapter Materials for wall mounting (2 x screws + 2 x wall plugs) SZA 28 B2...
 • Page 10: Handling And Use

  The supplied wall plugs are only suitable for a mounting on concrete or stone. Check the suit- ability of your wall before mounting. If in doubt, consult a professional. SZA 28 B2...
 • Page 11 (see Fig. C) and click it into place. Fig. C ♦ Hang the indoor aerial on the screw heads and check that it sits fi rmly. SZA 28 B2...
 • Page 12: Electrical Connection

  Consult the operating manual of your receiver for further information. ♦ Connect the aerial cable from the indoor aerial to the aerial con- nection on your receiver. The indoor aerial will now receive its power via the aerial output of the receiver. SZA 28 B2...
 • Page 13: Connecting The Indoor Aerial

  Switching the device on/off ♦ To switch the indoor aerial on, move the On/Off switch to the "ON" position. ♦ To switch the indoor aerial off , move the On/Off switch to the "OFF" position. SZA 28 B2...
 • Page 14: Troubleshooting

  CAUTION ► Do not use aggressive or abrasive cleaning agents, as these can damage the upper surfaces. ♦ Clean the surfaces of the device with a soft, dry cloth. For stubborn soiling use a lightly moistened cloth. SZA 28 B2...
 • Page 15: Storage

  EMV directive 2004/108/EC, the Directive for Low Voltage Devices 2006/95/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and the Ecodesign Directive 2009/125/EC. The full original Declaration of Conformity is available from the importer. SZA 28 B2...
 • Page 16: Technical Details

  UHF 470 - 862 MHz Signal boost max. 28 dB Dimensions approx. 19 x 12 x 2.7 cm Weight (with accessories) approx. 295 g Operating temperature +5 to +35°C Storage temperature 0 to 50°C Humidity (no condensation) ≤ 75% SZA 28 B2...
 • Page 17: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 93403 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SZA 28 B2...
 • Page 18 Gyártja ..........28 SZA 28 B2...
 • Page 19: Bevezető

  TV adók, valamint URH rádióadók beltéri vételére való. A készülék nem alkalmas műholdvevőn való üzemeltetéshez. Az itt leírtaktól eltérő használat nincsen engedélyezve és kárt, valamint sérülést okozhat. A visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelésből, erőszak alkalmazásából vagy nem engedé- lyezett átszerelésből eredő károkért nem vállalunk felelősséget. SZA 28 B2...
 • Page 20: Felhasznált Fi Gyelmeztető Utasítások

  Anyagi kárt okozhat, ha nem tudja elkerülni ezeket a helyzeteket. ► Az anyagi kár elkerülése érdekében kövesse a fi gyelmeztető jelzések szerinti utasításokat. TUDNIVALÓ ► Tudnivaló jelöli a kiegészítő információkat, amelyek megkönnyítik a készülék kezelését. SZA 28 B2...
 • Page 21: Biztonság

  A készüléket nem szabad esőnek kitenni. Védje a készüléket fröccsenő és csepegő víztől és ne engedje, hogy folyadék jusson bele. Soha ne merítse a készüléket vízbe és ne tegyen rá folyadékkal töltött tárgyat (pl. vázát). A készülékben helyrehozhatatlan kár keletkezhet! SZA 28 B2...
 • Page 22: Üzembe Helyezés

  ügyfélszolgálathoz (lásd a Szerviz fejezetet). ♦ Vegye ki a készüléket és a használati útmutatót a kartondobozból. ♦ Távolítsa el az összes csomagolóanyagot. VESZÉLY ► A csomagolóanyag nem játékszer. Fulladásveszély áll fenn. SZA 28 B2...
 • Page 23: A Csomagolás Ártalmatlanítása

  Kezelőelemek (lásd a kihajtható oldalt) szobaantenna antennakábel be-/kikapcsoló gomb áramellátó csatlakozó hálózati adapter állóláb fali tartó/konzol F-/koax-adapter koax-/koax-adapter szerelési anyag (2 x csavar + 2 x tipli) SZA 28 B2...
 • Page 24: Kezelés És Üzemeltetés

  és egy ceruzára. A csomagban található tipli csak betonba vagy kőbe való rögzítés- hez való. A felszerelés előtt feltétlenül győződjön meg a fal alkalmasságáról. Ha bizonytalan, kérje ki szakember tanácsát. SZA 28 B2...
 • Page 25 5 mm-re kiálljanak a falból. ♦ Illessze a fali tartót/konzolt a készülék hátoldalán kialakított lyukakba (lásd C ábra) és pattintsa őket a helyükre. C ábra ♦ Akassza fel a szobaantennát a csavarfejekre és ellenőrizze, hogy megfelelően illeszkedik-e. SZA 28 B2...
 • Page 26: Elektromos Csatlakoztatás

  Győződjön meg róla, hogy vevőkészüléke az antenna kimeneten keresztül 5 V távoli tápfeszültség ellátással rendelkezik és be van kapcsolva. Ennek nézzen utána a vevőkészülék használati útmutatójában. ♦ Csatlakoztassa a szobaantenna antennakábelét vevőkészüléke antenna csatlakozójához. A szobaantenna így a vevőkészülék antenna kimenetén keresztül kap áramellátást. SZA 28 B2...
 • Page 27: A Szobaantenna Csatlakoztatása

  és a minőséget. Ha még nem a megfelelő képminőséget látja, helyezze át a készüléket egy jobb helyre. A szobaantenna be- és kikapcsolása ♦ A szobaantenna bekapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot „ON“ helyzetbe. ♦ A szobaantenna kikapcsolásához állítsa a be-/kikapcsoló gombot „OFF“ helyzetbe. SZA 28 B2...
 • Page 28: Hibaelhárítás

  Minden tisztítás előtt húzza ki a hálózati adaptert a csatlakozó aljzatból. Elektromos áramütés veszélye áll fenn! ► Győződjön meg arról, hogy tisztításkor ne kerüljön nedvesség a készülékbe, nehogy helyrehozhatatlan kár keletkezzen benne. ► Tisztítás közben soha ne merítse a szobaantennát vízbe vagy más folyadékba. SZA 28 B2...
 • Page 29: Tárolás

  és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelv, valamint a termékek környe- zettudatos tervezését szabályozó 2009/125/EC irányelv alapvető elvárásainak és egyéb vonatkozó előírásoknak. A teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál szerezhető be. SZA 28 B2...
 • Page 30: Műszaki Adatok

  UHF 470 - 862 MHz Jelerősítés max. 28 dB Méretei kb. 19 x 12 x 2,7 cm Súlya (tartozékokkal együtt) kb. 295 g Üzemelési hőmérséklet +5 ... +35°C Tárolási hőmérséklet 0 ... +50°C Nedvesség ≤ 75 % (páralecsapódás nélkül) SZA 28 B2...
 • Page 31: Garancia

  A garancia idejének lejárta után esedékes javítások költségtérítésesek. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 93403 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SZA 28 B2...
 • Page 32 Garancijski list ..........42 SZA 28 B2...
 • Page 33: Uvod

  Naprava ni primerna za uporabo s satelitskim sprejemnikom. Drugačna vrsta uporabe od tukaj opisane ni dovoljena in lahko privede do poškodb in škode. Za škodo, nastalo zaradi zlorabe ali nepravilne uporabe, zaradi uporabe sile ali nedovoljenih sprememb, ne prevzamemo odgovornosti. SZA 28 B2...
 • Page 34: Opozorila V Teh Navodilih

  Opozorilo te stopnje nevarnosti označuje morebitno materi- alno škodo. Če situacije ne preprečite, lahko pride do materialne škode. ► Upoštevajte navodila v tem opozorilu, da preprečite materialno škodo. NAPOTEK ► Napotek označuje dodatne informacije, ki vam olajšajo delo z napravo. SZA 28 B2...
 • Page 35: Varna Uporaba

  Naprave ni dovoljeno izpostaviti dežju. Zaščitite napravo pred brizganjem in kapljicami vode ter pred vdorom tekočin. Naprave nikoli ne potopite v vodo in nanjo nikoli ne odložite predmetov, napolnjenih s tekočino (npr. vaz). Naprava se lahko nepopravljivo poškoduje. SZA 28 B2...
 • Page 36: Pred Prvo Uporabo

  (glejte poglavje Servis). ♦ Napravo in navodila za uporabo vzemite iz škatle. ♦ Odstranite ves embalažni material. NEVARNOST ► Embalažnih materialov ni dovoljeno uporabljati za igro. Obstaja nevarnost zadušitve. SZA 28 B2...
 • Page 37: Odstranitev Embalaže Med Odpadke

  (glejte razklopno stran) sobna antena antenski kabel stikalo za vklop/izklop vtičnica za napajanje omrežni adapter stojalo stensko držalo adapter za F-vtič/koaksialna doza adapter za koaksialno dozo/koaksialna doza material za montažo (2 x vijak + 2 x stenski vložek) SZA 28 B2...
 • Page 38: Uporaba In Delovanje

  Priloženi stenski vložki so primerni le za pritrjevanje v betonu ali kamnu. Pred montažo obvezno preverite, ali je vaša stena primerna zanje. V primeru dvoma se obrnite na strokovnjaka. SZA 28 B2...
 • Page 39 štrlita še za pribl. 5 mm. ♦ Vtaknite stensko držalo v zanj predvidene luknje na hrbtni strani naprave (glejte sliko C), tako da se zaskoči. Slika C ♦ Obesite sobno anteno na glave vijakov in preverite njeno trdno prileganje. SZA 28 B2...
 • Page 40: Električni Priključek

  5 V na antenskem izhodu in da je ta vklopljena. V zvezi s tem si preberite navodila za uporabo sprejemnika. ♦ Povežite antenski kabel sobne antene z antenskim priključkom svojega sprejemnika. Sobna antena se sedaj napaja preko antenskega izhoda sprejemnika. SZA 28 B2...
 • Page 41: Priključitev Sobne Antene

  Če kakovost slike še ne zadostuje, napravo namestite na boljšem mestu. Vklop/izklop sobne antene ♦ Prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj „ON“, da sobno anteno vklopite. ♦ Prestavite stikalo za vklop/izklop v položaj „OFF“, da sobno anteno izklopite. SZA 28 B2...
 • Page 42: Odprava Napak

  Naprave med čiščenjem nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine. POZOR ► Ne uporabljajte agresivnih čistil ali grobih čistilnih sredstev, saj lahko poškodujejo površino ohišja. ♦ Očistite površine naprave z mehko, suho krpo. Pri trdovratni umazaniji uporabljajte rahlo navlaženo krpo. SZA 28 B2...
 • Page 43: Shranjevanje

  Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi zadevnimi predpisi Direktive EMC 2004/108/EC, Direktive o nizkonapetostni opremi 2006/95/EC, Direktive o nevarnih snoveh RoHS 2011/65/EU in Direktive o okoljsko primerni zasnovi 2009/125/EC. Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. SZA 28 B2...
 • Page 44: Tehnični Podatki

  Mere pribl. 19 x 12 x 2,7 cm Teža (vkl. s priborom) pribl. 295 g Delovna temperatura +5–+35°C Temperatura shranjevanja 0–50°C Vlaga (brez kondenzacije) ≤ 75 % Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SZA 28 B2...
 • Page 45: Servis

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SZA 28 B2...
 • Page 46 Dovozce ..........56 SZA 28 B2...
 • Page 47: Úvod

  Přístroj není určen k provozu se satelitním přijímačem. Jakékoliv jiné než zde popsané použití není dovoleno a může vést k poškození a zranění. Za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací, použitím síly nebo neoprávněnou změnou nepřebírá výrobce odpovědnost. SZA 28 B2...
 • Page 48: Použitá Výstražná Upozornění

  Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnou hmotnou škodu. Pokud se této nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k hmotným škodám. ► Pro zabránění hmotným škodám je proto třeba dodržovat pokyny v tomto výstražném upozornění. UPOZORNĚNÍ ► Upozornění označuje doplňující informace usnadňující manipulaci s přístrojem. SZA 28 B2...
 • Page 49: Bezpečnost

  ■ Tento přístroj nesmí být vystaven dešti. Chraňte přístroj před stříkající a kapající vodou a pronikáním kapalin. Nikdy neponořujte přístroj do vody a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami (např. vázy). Může dojít k neopravitelnému poškození přístroje. SZA 28 B2...
 • Page 50: Uvedení Do Provozu

  V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní horkou linku (viz kapitola Servis). ♦ Vyjměte přístroj a návod k obsluze z krabice. ♦ Odstraňte veškerý obalový materiál. NEBEZPEČÍ ► Obalový materiál není na hraní. Hrozí nebezpečí udušení. SZA 28 B2...
 • Page 51: Likvidace Obalového Materiálu

  Ovládací prvky (viz výklopná stránka) pokojová anténa anténní kabel zapínač/vypínač napájecí zdířka síťový adaptér stojánek nástěnný držák adaptér pro F zástrčku / koaxiální zdířku adaptér pro koaxiální zdířku / koaxiální zdířku montážní materiál (2 x šrouby + 2 x hmoždinky) SZA 28 B2...
 • Page 52: Obsluha A Provoz

  Pro montáž na stěnu potřebujete vrtačku s vrtákem do kamene 6 mm, křížový šroubovák, vodováhu, skládací metr a tužku. Dodané hmoždinky jsou vhodné pouze pro montáž do betonu nebo kamene. Před montáží bezpodmínečně prověřte vhodnost stěny. Pokud máte pochybnosti, požádejte o pomoc odborníka. SZA 28 B2...
 • Page 53 5 mm. ♦ Zasuňte nástěnný držák do příslušných otvorů na zadní straně přístroje (viz Obr. C) a nechte ho zaaretovat. Obr. C ♦ Zavěste pokojovou anténu za hlavy šroubů a zkontrolujte pevnost usazení. SZA 28 B2...
 • Page 54: Elektrická Přípojka

  Viz k tomu také návod k obsluze daného přijímače. ♦ Zapojte anténní kabel pokojové antény do zdířky pro připojení antény na vašem přijímači. Pokojová anténa je nyní napájena přes anténní výstup přijímače. SZA 28 B2...
 • Page 55: Připojení Pokojové Antény

  Pokud kvalita obrazu není ještě dostatečná, umístěte přístroj na lepší místo. Zapnutí / vypnutí pokojové antény ♦ Nastavte vypínač do polohy „ON“, chcete-li pokojovou anténu zapnout. ♦ Nastavte vypínač do polohy „OFF“, chcete-li pokojovou anténu vypnout. SZA 28 B2...
 • Page 56: Odstranění Závad

  Před každým čištěním vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! ► Ujistěte se, že při čištění nemůže vniknout do přístroje vlhkost, aby se tak zabránilo jeho nenapravitelnému poškození. ► Při čištění přístroj nikdy neponořujte do vody ani jiných kapalin. SZA 28 B2...
 • Page 57: Skladování

  č. 2004/108/EC o EMC, směrnice č. 2006/95/EC o  nízkém napětí, směrnice č. 2011/65/EU RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních a směrnice č. 2009/125/EC o ekodesignu. Kompletní originál Prohlášení o shodě lze obdržet u dovozce. SZA 28 B2...
 • Page 58: Technické Údaje

  VHF 87,5 - 230 MHz Frekvenční rozsahy UHF 470 - 862 MHz Zesílení signálu max. 28 dB Rozměry cca 19 x 12 x 2,7 cm Hmotnost (vč. příslušenství) cca 295 g Provozní teplota +5 - +35°C Skladovací teplota 0 - +50°C Vlhkost (bez kondenzace) ≤ 75 % SZA 28 B2...
 • Page 59: Záruka

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškerá opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 93403 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SZA 28 B2...
 • Page 60 Dovozca ..........70 SZA 28 B2...
 • Page 61: Úvod

  účely. Zariadenie nie je určené na prevádzku na satelitnom prijímači. Iné použitie než je tu opísané nie je prípustné a môže viesť k poškodeniam a úrazom. Za škody spôsobené nesprávnym alebo neodborným používaním, použitím násilia alebo neoprávnenými úpravami zariadenia, nepreberáme žiadnu záruku. SZA 28 B2...
 • Page 62: Použité Výstražné Upozornenia

  čuje možné vecné škody. Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok vecné škody. ► Aby ste zabránili vecným škodám, riaďte sa inštrukciami, uvedenými v tomto výstražnom upozornení. UPOZORNENIE ► Upozornenie obsahuje dodatočné informácie, ktoré uľahčujú zaobchá- dzanie so zariadením. SZA 28 B2...
 • Page 63: Bezpečnosť

  Toto zariadenie sa nesmie vystavovať dažďu. Zariadenie chráňte pred striekajúcou a kvapkajúcou vodou a vniknutím tekutín dovnútra. Nikdy neponárajte zariadenie do vody a neukladajte žiadne predmety, naplnené tekutinami (napr. vázy) na zariadenie. Mohli by ste zariadenie neopravi- teľne poškodiť. SZA 28 B2...
 • Page 64: Uvedenie Do Prevádzky

  V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení, spôsobených zlým balením alebo prepravou, sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu Servis). ♦ Vyberte zariadenie a návod na používanie z obalu. ♦ Odstráňte všetok obalový materiál. NEBEZPEČENSTVO ► Obalové materiály sa nesmú používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia. SZA 28 B2...
 • Page 65: Zneškodnenie Obalových Materiálov

  Ovládacie prvky (pozri roztváraciu stranu) Izbová anténa Anténový kábel Spínač (ZAP/VYP) Zásuvka na prívod napätia Sieťový adaptér Stojan Držiak pre upevnenie na stenu Adaptér pre F-konektor/koaxiálnu zásuvku Adaptér pre koaxiálnu zásuvku/koaxiálnu zásuvku Montážny materiál (2 x skrutka + 2 x hmoždinka) SZA 28 B2...
 • Page 66: Obsluha A Prevádzka

  Dodané hmoždinky sú vhodné len na upevnenie do betónu alebo kameňa. Pred montážou sa bezpodmie- nečne uistite, či je vaša stena vhodná na montáž. V prípade pochybností sa obráťte na odborníka. SZA 28 B2...
 • Page 67 5 mm. ♦ Držiak pre upevnenie na stenu zasuňte do príslušných otvorov na zadnej strane zariadenia (pozri obr. C) a nechajte ich zaklapnúť. Obr. C ♦ Zaveste izbovú anténu na hlavičky skrutiek a skontrolujte, či je pevne usadená. SZA 28 B2...
 • Page 68: Elektrické Pripojenie

  5 V cez anténový výstup a táto je zapnutá. Prečítajte si príslušné informácie v návode na obsluhu prijímača. ♦ Pripojte anténový kábel izbovej antény do konektora pre anténu na prijímači. Izbová anténa bude teraz napájaná napätím cez anténový výstup prijímača. SZA 28 B2...
 • Page 69: Pripojenie Izbovej Antény

  Ak kvalita obrazu ešte nie je dostatočná, umiestnite zariadenie na lepšie miesto. Zapnutie a vypnutie izbovej antény ♦ Pre zapnutie izbovej antény nastavte spínač (ZAP/VYP) polohy „ON“. ♦ Pre vypnutie izbovej antény nastavte spínač (ZAP/VYP) polohy „OFF“. SZA 28 B2...
 • Page 70: Odstraňovanie Porúch

  Pred každým čistením vytiahnite sieťový adaptér zo zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! ► Zabezpečte, aby sa pri čistení nedostala do zariadenia žiadna vlhkosť, pretože by mohla spôsobiť neopraviteľné poškodenie zariadenia. ► Zariadenie počas čistenia nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín. SZA 28 B2...
 • Page 71: Skladovanie

  2006/95/EC, smernice 2011/65/EU o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elek- trických a elektronických zariadeniach (smernica RoHS), ako aj smernice 2009/125/EC o vytvorení rámca na stano- venie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov. Kompletné originálne Vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu. SZA 28 B2...
 • Page 72: Technické Údaje

  UHF 470 - 862 MHz Zosilnenie signálu max. 28 dB Rozmery cca 19 x 12 x 2,7 cm Hmotnosť (s príslušenstvom) cca 295 g Prevádzková teplota +5 - +35°C Teplota skladovania 0 - +50°C Vlhkosť (bez kondenzácie) ≤ 75 % SZA 28 B2...
 • Page 73: Záruka

  Opravy, ktoré spadajú do obdobia po skončení záručnej doby, si musíte zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 93403 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SZA 28 B2...
 • Page 74 Importeur ..........84 SZA 28 B2...
 • Page 75: Einführung

  SAT-Receiver geeignet. Eine andere Verwendung als hier beschrieben ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden, die von missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, von Gewaltanwendung oder unautorisierter Modifi kation herrühren, wird keine Haftung übernommen. SZA 28 B2...
 • Page 76: Verwendete Warnhinweise

  Sachschaden. Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen. ► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden. HINWEIS ► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern. SZA 28 B2...
 • Page 77: Sicherheit

  Notfall herrausgezogen werden kann. ■ Achten Sie darauf, dass keine Kabel zur Stolperfalle werden können. ■ Der Netzadapter verbraucht Strom, wenn er an eine Steckdose ange- schlossen ist. Ziehen Sie daher den Netzadapter bei Nichtgebrauch des Gerätes aus der Steckdose. SZA 28 B2...
 • Page 78: Inbetriebnahme

  Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service- Hotline (siehe Kapitel Service). ♦ Entnehmen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung aus dem Karton. ♦ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial. SZA 28 B2...
 • Page 79: Entsorgung Der Verpackung

  Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garan- tiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. Bedienelemente (siehe Ausklappseite) Zimmerantenne Antennenkabel Ein-/Ausschalter Spannungsversorgungsbuchse Netzadapter Standfuß Wandhalterung Adapter F-Stecker/Koax-Buchse Adapter Koax-Buchse/Koax-Buchse Montagematerial (2 x Schrauben + 2 x Dübel) SZA 28 B2...
 • Page 80: Bedienung Und Betrieb

  Steinbohrer, einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Wasserwaage, einen Gliedermaßstab und einen Bleistift. Die mitgelieferten Dübel sind nur für die Befestigung in Beton oder Stein geeignet. Prüfen Sie unbedingt vor der Montage Ihre Wand auf Eignung. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. SZA 28 B2...
 • Page 81 Stecken Sie die Wandhalterung in die dafür vorgesehenen Löcher auf der Geräterückseite (siehe Abb. C) und lassen Sie diese einrasten. Abb. C ♦ Hängen Sie die Zimmerantenne an den Schraubenköpfen auf und prüfen Sie den festen Sitz. SZA 28 B2...
 • Page 82: Elektrischer Anschluss

  über den Antennenausgang verfügt und diese eingeschaltet ist. Lesen Sie hierzu in der Bedienungsanleitung des Receivers nach. ♦ Verbinden Sie das Antennenkabel der Zimmerantenne mit dem Antennenanschluss Ihres Receivers. Die Zimmerantenne erhält nun die Spannungsversorgung über den Antennenausgang des Receivers. SZA 28 B2...
 • Page 83: Zimmerantenne Anschließen

  über eine ausreichende Bildqualität verfügen, positionieren Sie das Gerät an einem besseren Platz. Zimmerantenne ein-/ausschalten ♦ Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „ON“, um die Zimmerantenne einzuschalten. ♦ Stellen Sie den Ein-/Ausschalter auf die Position „OFF“, um die Zimmerantenne auszuschalten. SZA 28 B2...
 • Page 84: Fehlerbehebung

  Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!. ► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden. ► Tauchen Sie das Gerät während der Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. SZA 28 B2...
 • Page 85: Lagerung

  Dieses Gerät entspricht hinsichtlich Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der EMV-Richtlinie 2004/108/EC, der Richtlinie für Niederspannungsgeräte 2006/95/EC, der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU sowie der Ökodesign- Richtlinie 2009/125/EC. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. SZA 28 B2...
 • Page 86: Technische Daten

  Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden. SZA 28 B2...
 • Page 87: Service

  Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 93403 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM, DEUTSCHLAND www.kompernass.com SZA 28 B2...
 • Page 88 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása Stanje informacij · Stav informací Stav informácií · Stand der Informationen: 11 / 2013 · Ident.-No.: SZA28B2-102013-5 IAN 93403...

Table of Contents