Download Table of Contents Print this page

Bezpečnost; Základní Bezpečnostní Pokyny - Silvercrest SZA 28 B2 Operating Instructions Manual

Dvb-t indoor aerial

Advertisement

Table of Contents
Bezpečnost
V této kapitole jsou uvedena důležitá bezpečnostní upozornění ohledně
manipulace s přístrojem. Tento přístroj odpovídá předepsaným bezpečnost-
ním předpisům. Neodborné použití může vést ke zranění osob a hmotným
škodám.
Základní bezpečnostní pokyny
Pro bezpečnou manipulaci s přístrojem dodržujte následující bezpečnostní
pokyny:
Zkontrolujte před použitím přístroj, zda na něm nejsou vnější viditelná poško-
CZ
zení. Poškozený nebo na zem spadlý přístroj neuvádějte do provozu.
Neprovádějte na přístroji žádné vlastní změny nebo úpravy.
Opravu přístroje během záruční doby smí provést pouze výrobcem auto-
rizovaný zákaznický servis, jinak při následném poškození zaniká nárok
na záruku.
Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentál-
ními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat
tento přístroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly
poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly z toho
vyplývajícímu nebezpečí. Děti si nesmí hrát s přístrojem. Čištění a uživatel-
skou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
Přístroj se smí provozovat pouze s dodaným síťovým adaptérem.
Poškozené připojovací kabely nechte ihned vyměnit autorizovaným odborným
personálem nebo v zákaznickém servisu, aby nemohlo dojít ke zraněním.
Zapojte síťový adaptér pouze do zásuvky nainstalované podle předpisů.
Zásuvka musí být vždy dobře přístupná, aby bylo možné síťový adaptér
v případě nouze vytáhnout.
Dbejte na to, aby o kabely nebylo možné zakopnout.
Když je síťový adaptér zapojen do zásuvky, spotřebovává proud. Proto
tehdy, když přístroj nepoužíváte, vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.
Tento přístroj nesmí být vystaven dešti. Chraňte přístroj před stříkající a
kapající vodou a pronikáním kapalin. Nikdy neponořujte přístroj do vody
a nestavte na něj předměty naplněné kapalinami (např. vázy). Může dojít
k neopravitelnému poškození přístroje.
46
SZA 28 B2

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents